^
Ion
Iesu Keriso ipa aia ita sapa
Ion Babatutu Iesu gagalowaleide
Ion wawe alala me ene Iesu wawe antoi
Iesu Pilip ita Nataniel apamode
Iesu nainai odawa bedewe ginasawa uwaaida dewasade
God duwa bedewa kadisaio Iesu ewedie nuawa pola wadio eusade
Iesu apana nuau bedewa atemba
Iesu Nikodimas inaida gagalowa waeuwasade
Ion Babatutu Iesu umanawa benemaleide
Iesu Samaria iwa inaida gagalowa diede
Iesu nanawaida umanawa waeuwaleide
Iesu gabeman otopa inasade
Sabat walamawe Iesu apana kerolala inasade
God Otopa inaida apana wanamode
Iesu meba umanawa benemawaleide
Iesu apana 5000 nana wanamode
Iesu wawe alala mampo esa osowainta aleidie
Iesu me ipa buredida apana inaida wanamode
Inawinakasala gagalowa
Iesu me wanwamba do oda bedewe antoi
Iesu God duwe meba waeuwa bumpa benemawaleide
Iesu dauwa Keriso, ba?
Iesu inawinakasala esawa gagalowaleide
Apana empuempuntoi Iesu baiwa
I ninala banlene Iesu mampe wimoi
Iesu meba umanawa benemaleidio Parisi apanawa me amboitusai
Iesu awa intawa
Iesu apana emawa potawa do muwalena inasade
Parisi apanawa ina bumpaida banusaia gagalowa
Iesu kotu awa tawo ema osowe wisena gagalowa
Me mida gamo oniadewasamodie banladewasamodia gagalowa
Iuswa eiau mai Iesu sumanaiwantoipona gagalowa
Lasares bowa gagalowa
Iesu Mata Meri nata ewamopia baiwa mampo aleide
Iesu Lasares bo bedewe inasadio enediwisidede
Iuswa onioniau apanawa Iesu bosapua insaisawa wadei
Meri ia asiwa esapa bonabonaua Iesu wawa osowe memediaubede
Iesu Ierusalemwa odedio apana nuaeu do mamposai
Iesu warorowa awa gagalowaleide
Iesu bolepia benemawaleide
Iesu ginasa uaraia dewamodio tane mai Iuswa uara sumanaintoipona
Iesu wawe alala nuawadawadaidamodie atouwoleidie wau mitamode
Iesu wawe alala Iudas me dabuasapia benemawamode
Iesu mida me nanalepia umanawa wade
Iesu anaana sanaa wawe alala waeuwamode
Pita ando Iesu lagawa wapia umanawa Iesu wade
Iesu wawe alala emopie alepia wasaubu gagalowa diamode
Iesu os inta Mamamba mampe gagalowa
Iesu wawe alala saubu Aleu kakaiwa gagalowaleide
Iesu ipa wain iawaida
Iesu wawe alala tawo nibuamompaa umanawa diaimaamodio etei
Wawe alala nuapareu leusapio nuaeuntopu
Iesu Mamba mampe iririwa odedia sapaidasapi
Iesu wawe alala baibu rauparileide
Iesu sumanailala uduudu baibu rauparileide
Sorodia Iesu wadeiitudede
Pita Iesu wakoawa wadie lagaleide
Pirisi ionoidoa Iesu kadiwa banusade
Pita osowe Iesu wakoawa wadie lagaleide
Iesu Pailat danawe enedio kotusadie kadiwa banuleide
Pailat Iesu kotusane ompa osowe wisena koros osowe seupuo bolepi
Iesu koros osowe seui
Iesu bowa gagalowa
Sorodia Iesu tebipa enei
Iesu etepa bo nagawa bedewe itui
Iesu bo bedewe enenwisena aupawa di ewei
Iesu Meri Magdalin mampe sabamoleidio ewede
Iesu wawe alala mampo sabamoleidio ewei
Iesu Tomas mampe sabamoleidio ewede
Iesu doa Galili tampe wawe alala mampo sabamoleidio ewei
Iesu Pita mampe gagaloleide