^
Mak
Ion Babatutu gagalowa
Iesu babatutuwa ita rubuwa
Iesu wawe alala uwaaida sonabamone apamodia warorosapu
Iesu aleu kadiu tanamompaa mukawa waden
Iesu kerolala uara inamode
Iesu Galili bedewainta Gagalo euda amonaleide
Iesu apana kero kito wadawadalala inasade
Iesu apana tampa bobopa inasade
Iesu Liwai sonabene diedia warorosapi
Apana idi umanawa Iesu waitarasai
Parisi Sabat umanawa Iesu waitarasai
Iesu apana witapa bobopa inasade
Apana uaraia doa Galili tampe auwei
Iesu aposel 12 sonabamode
Apana Iesu wawusai me aleu kadiwa mukawa mampe nolaleide
Mida Iesu gombawaida waimoi?
Irai apanawa gagalowa babawa
Mo Iesu gagalo babawa ipawaida baiwa waitarasai
Iesu gagalo babawa ipawaida wasabamosade
Siwa idia mai wadonte onta ba wata atowe ituntaa gagalowa
Lawuru naumba inileidia gagalowa babawa
Paipai naumba gagalowa babawa
Iesu lawara mampe wadio aisidedie dialeide
Iesu apana bedewe aleu kadiu waimoia inasade
Iesu i kerolala inasade ita Iairas anoopa bo bedewe inasadio enediwisede
Iesu bolawaida apanawa dabuasai
Iesu wawe alala 12 waaubamodio nola baiwa antoi
Ion Babatutu ambi bolena gagalowa
Iesu apana 5000 nana wanamodio naio pokamode
Iesu doa Galili osowainta enene aleide
Iesu kerolala Genesaretiwa waimoia inamode
Iesu Parisi apanawa diaidamode
Dewa dainea apana dewasadio miramirasade
Siria iwa anoopa bedewe aleu kadiwa wandia gagalowa
Iesu apana asiwa potawa inasade
Iesu apana 4000 nana wanamodio naie pokamode
Parisi apanawa Iesu ginasa dewasapona waitarawantoi
Iesu Parisi apanawa ita Erod gagalou wade
Iesu apana emawa potawa inasade
Pita Iesu wasabamosade me ipa Keriso
Iesu poka etepie bolepia gagalowaleide
Iesu inainamba leusano sapaidalen
Iesu aleu kadiwa oto emademba bedewe wandia tanedio nosede
Iesu bolepia gagalowa osowe wade
Wawe alala bedeuwo mida debamawaida gagalowa
Me mida mai no adianananeipona me no baimba wande
Kadi bedewe omaomawa gagalowa
Nainai bedewe eentoia gagalowa
Otooto kerakera Iesu mampe wimoio sau euda osouwo itude
Maura apanawa Iesu mampe wisene inalepia waitarawasade
Iesu bolepia umanawa wawe alala osowe diadewasamode
Iems Ion nata iririu Iesu mampe odede
Iesu Batimias inasadio sala ewede
Iesu Ierusalemwa odedio apana nuaeu debamaia do mamposaie ionosai
Iesu karakai iawa wadidabuasadia gagalowa
Iesu God duwa eusade
Iesu karakai iawa wandabuasano tonalena gagalowa
Pirisi debamau ita anaana waeuwalala Iesu mukawa na wadena waitarawasai
Mo irai apanawa otopaida nibuasaia gagalowa babawa
Mo takis manewa itutuwa waitarawantoie Iesu diei
Sadusi apanawa bolala enawisau waitarawantoie Iesu diei
Anaana dainea debamawaida?
Keriso mida Otopa?
Iesu anaana waeuwalala gagalouleide
Iesu obu pulowa ituna gagalowaleide
God duwa kadilepituwapia Iesu gagalowaleide
Wawe alala walama ompa eueuwa segantopua waitarawantoi
Nitu nuadabualalaida gagalowa
Apana Otopa giou bedewainta wisepia gagalowa
Iesu wiwisawa walamawa baiwa no imaantonte emontonte wainentaa gagalowa
Betani iwa nuawadawada debama Iesu mampe dewasade
Iesu wawe alala do rawi nanawa nai
Iesu Pita mampe wadia me ando lagawa wapi
Iesu Gesemani bedewe rauparileide
Mo Iesu wadeiitudedia kotulepi
Iesu apana debamau danauwo kotuleide
Pita Iesu wakoasadie lagawa wade
Iesu Pailat danawe kotuleide
Sorodia Iesu wareuwasaie oiwa wai
Mo Iesu koros osowe seui
Iesu bowa gagalowa
Iesu bo nagawa bedewe itui
Iesu bo bedewe enediwisede
Iesu Meri mampe sabamoleidio ewede
Iesu warorowa nata mampo sabamoleidio ewei
Iesu wawe alala 11 mampo sabamoleidio ewei
Iesu uboo odene aleide