Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaarirɨm Mbɨghar
Ufhuraghɨvɨra zuira akamambaaŋ
Kha mbɨghar, a Iesusɨm mbɨsevisir gumasir iŋaari. Luk osɨrisiir akamna aghuuŋ iti. Luk nombɨra kha mbɨgharo osɨri. Kha mbɨghar ee aŋn garima, Gotɨnɨ utumɨ utuavɨn Iesusɨm mbɨsevisir gumasir khɨvasima mee Iesusɨna akamana aghuuŋ Jerusalemɨnɨ uŋuu ko Judian distrigh koma Samarian distrighɨn gua ma unuuaghɨnana asɨsiive bara andagha arui. (Nɨɨ Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaarirɨm Mbɨgharan 1.8ɨn akaman gan.)
Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaarirɨm Mbɨgharan khav a Isesusɨn phuesi gumasi rako amisir niazi, mee Judarira arɨghan aŋga amuima a gua ikhevighava atamtamɨra kha unuaghɨnan guu. A fhomɨra Gotɨm mbɨkemisir akama rɨŋgɨran Israeliiŋn gumasi rako amisi vɨkemi. Luk ivhɨra Kraisɨn iŋaari rako othevir men khɨvtima, mee aŋn gin maŋaŋga.
Bighan ikhɨvan mav, Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaarirɨm Mbɨghar kamagh aŋm mbɨkemi. Aŋga Gotɨnɨ utuman gamgaaŋn iŋari. A Gotɨnɨ Utum. Petekosɨnɨ uthughun Gotɨnɨ utuumɨ ufhuaraghavɨra Iesusɨm mbɨsevisir gumasighi izɨva. Gumaghun Gotɨnɨ utum meen nɨghɨnɨsɨgh ɨraghava gamgaaŋ meŋga anɨɨŋi.
Kha mbɨgharana avhen Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasi, Iesusa amuisiri iŋaarira rakoma ana akamana aghuuŋ gun gumasi rako amisi vɨŋgeeghi.
Ee thigira gumasi rako amisir avhɨrar garima, mee akamana aghuuŋn khavɨra gɨn zuima, akaman khavɨra aghavagharan Gotɨn gumasi rakoma amisigha anɨɨndi. Mbɨsevisi gumasi mbɨghar, mbɨsevi gumasira avhɨrara niazi. Pita ri Polɨn niaghasira bar avhɨre ikevi.
Pita ufhuaraghavhɨra Iesus ane mbɨsevisima an aŋn gɨa aruisi gumagh. Polɨ ufhuaragha Iesusɨn gɨa aruisi phatɨ. A Iesusɨn akamam ba oraghava aŋn gɨn zui gumasi rako amisira afharavaghaousua bar aghavaghari. Kamagh amuisima Iesus Polɨn dɨɨsima a thighira bar aŋnɨ ufharasiri iŋaaran gumaghava kha mbɨgharana avhen iti osɨɨrir marsi.
Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasiri Iŋaarirɨm Mbɨgharana avhenɨm mbɨzeer marsi kamaghɨusue, “ee” iti. Gumasira avhɨrara kamaghi nɨghhɨsi Luk Polɨn phorughava utisir marsira arui, a mamagha amuigha kamaghɨusue, “ee”. Ma uthughun Luk ti Polɨn gɨn gua Filipainɨ uŋuun thughatɨghava a Filipainɨ uŋuun iti, mamagha amuigha Pol Filipainɨ uŋuua thaegha gusima akaman khuaŋ “ee” nomthegha iti phatɨ. (Nɨɨ Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaarirɨm Mbɨgharan 16.40ɨn akaman gan.)
Iesusɨm mbɨsevisi gumasi Jerusalemɨna avhen Iesusɨna akamɨ ukuri
1
(Sapta 1.1--8.3)
Iesusɨn akama rɨŋgɨr kamaghɨusue, a Gotɨnɨ Utum ana amaaŋgami
1-2  Lu 1.1-4Mk 16.19; Lu 24.49-51 Tiofilas, khɨɨ nɨɨmɨusua mbɨgharan khav ana osɨri. Nanɨ ufhuarasirɨ mbɨgharan avhen, khɨɨ Iesus bar amuisi bisi, koma a gumasi rako amisir surea amuisi tharsi ivhɨrama anda osɨri. Uthughun khavɨn Iesusɨ rɨkavhigha non iŋaarigha amua mamaghɨre ikha, gua a Gotɨnɨ uŋuun guavanambosirɨ uthughun uthusi bisi, khɨɨ anda osɨri. Iesus a thighar Gotɨnɨ uŋuun maŋŋamɨusua, aŋm mbɨsevisi gumasi a Gotɨnɨ Utuman gamgaaŋn iŋaarir akaar mem mbɨŋgeeghi. * Luk, Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaarirɨ mbɨgharan khav osɨri. A ufhuaraghɨvɨrama osɨrisirɨ mbɨghar, a Luk Osɨrisira Akamana Aghuuŋ. Mt 28.17; Mk 16.12; Lu 24.36-49; Ap 10.41; 1 Ko 15.5-7 A ufhuaragha mbɨzasi nigha aremigha nomthegha rɨkavisirɨ uthusir a thighar Gotɨnɨ uŋuun maŋŋamɨusua, a nombɨ nigha, a nombɨusua mbɨsevisi gumasir khɨva. A bisira avhɨrara men khɨvasima, mee bar anda ikaaŋi, a nomthegha rɨkavhigha iti. 40 pɨlan uthusi, uthughun khavɨn avhenɨ uthusira avhɨrara a nombɨn men khɨvagha Got kha bisigha ativamirɨ uthughun gun mem mbɨŋgeeghi. Lu 24.49; Jo 14.16-17; Ap 2.33 Uthughun mavɨn a men phorugha ikha, aphava mbɨŋgɨŋgɨman aghavagharan khavɨn meŋga anɨɨŋi, “Gee Jerusalemɨnɨ uŋuuni ikhɨva thaegh maŋŋa thaghɨri. Bighana aghuuŋ nan Inaghaves geera anɨɨŋmɨusua akama rɨkɨrisi thav, a zaami. Gee anaŋmba oraghi, kha aŋn gun gem mbɨkemi. Gee aŋmɨusua gan ikhɨɨ. Mt 3.11; Mk 1.8; Lu 3.16; Jo 1.33; Ap 11.16 Jon gumasi rako amisi rɨmɨn mee uruesima, khɨɨ gɨn Gotɨnɨ Utuman gamgaaŋn gee uruami.”
Ais 1.26; Dan 7.17; Amo 9.11; Mt 24.3; Lu 24.21 Uthughun mavɨn, mee nori akuvasirɨ uthughun, mee aŋna azaaghi, “Ikhɨv, nɨɨ uthughun khavɨ ativamir gumagh Israeli raniiŋtima, a nomthegh Israelirɨ unuaghɨnan ganaŋgami, o?” * Fhomɨra Israelir gumasir marsi nori norigha ativasir gumagh ikha nonɨ unuaghɨnan gari. Iesusɨnɨ uthughun, Israeli Romiiŋn apheeŋn iti. Iesusɨnɨ uthughun khavɨn otogha aruima, gumasira avhɨrara kamagh nɨghɨnɨsi, a Romiiŋn gavmanɨ mbatueghɨva nombɨ Israelir ganaŋgami. Gɨn Israeliiŋ, unuaghɨnan igharis tharsi andar ganɨva andar apheeŋn ikaami thughatɨs phatɨ. Mt 24.36; Mk 13.32; 1 Te 5.1 Iesus kamagh mem mbɨŋgeeghi, “Bisi otuvamirɨ uthugh, nani Inaghaves nombɨra nonɨ uthugh athɨ. Gee theeghɨnamɨusua ana athɨsirɨ uthughun khav ikaaŋmɨusua. Khara gen bighaaŋ phatɨ. Mt 28.19; Mk 16.15; Lu 24.47-48; Jo 15.27; Ap 2.32; 3.15; 5.32 Gumughun Gotɨnɨ Utum geni iphɨn zighirɨghtima, gee aŋn gamgaaŋ nighɨva, gee Jerusalemɨn nana akamɨ ukunɨva Judian distrigh ko, Samarian distrighɨn maŋɨ unuaghɨnan khavɨn asɨsive bar, men niaghaami.”
Iesus Gotɨnɨ uŋuun zui
(Mak 16.19-20 koma Luk 24.50-53)
Mk 16.19; Lu 24.50-51; Jo 6.62; 20.17 Iesus kamaghɨm mbɨkemigha gɨvagha, aŋm mbɨsevisi gumasi garavɨre itima Got ana sigharafasima a Gotɨnɨ uŋuun guavanandi. Mauthughura mee garavɨre itima guan mav ana mondu. 10  Mt 28.3; Mk 16.5; Lu 24.4; Jo 20.12; Ap 10.3; 10.30 A guavanandima mee khogho ovheen garavɨre itima, gumaghaniiŋ shaaranɨ ughuraniiŋ arughava uzuamɨra men phorugha utu. 11  Mt 24.30; 26.64; Lu 21.27; Jo 14.3; 1 Te 1.10; 4.16; KTH 1.7 Aniiŋ kamagh mem mbɨŋgeeghi, “Galilin distrighɨn gumasi, gee thoghousua khaghɨ utuivighav ikha iphɨno ovheen gari? Gumaghan khav Iesus, Got ana nisima a gee thaegha nonɨ uŋuun gu. Gee aŋn ganisima a Gotɨnɨ uŋuun gusi moghɨn, a kamaghɨra nomthegh zaami.”
Mee Judasɨn aŋan niamɨusua Matiasa mbɨsevi
12  Lu 24.50 Iesusɨm mbɨsevisi gumasi Olivɨn oragha thaegha nomthegha Jerusalemɨn zui. Olivɨn oraghɨn khav Jerusalemɨn aghangera ikava aŋnɨ uruar kilomitan uvhuavɨran mɨn gu. 13  Mt 10.2-4; Mk 3.16-19; Lu 6.14-16 Mee gua Jerusalemɨn avhen gugha gua mee ma iti rɨphenan avhen iphɨn guavanaaŋi. Meni izɨɨri khara, Pita, Jon, Jems ri Andru, Filip ri Tomas, Bartolomiu, Metiu ri Jems, a Alfiusɨn otar, Saimon, a Selotiiŋn phoghɨn gumaghan mav, koma Judas, a Jemsɨn otar. 14  Mt 13.55; Lu 23.49; 23.55; 24.10; Jo 6.42; 7.5 Mee mɨghasɨgha navan uvhuavɨra ikha nori nigha Gotɨn phorugham mbɨŋgeeghi, amisir marsi rako Maria, Iesusɨni inaghamuuŋ, koma aŋnɨ undoosi ivhɨra.
15 Uthusir kharsir avhen gumasi rako amisi Kraisɨn phorus tharsi Pita mena arɨghanɨ utugha akamɨ ukuri, men avhɨra rɨmbombon 120. 16  Sng 41.9 A kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Nana avheeŋmbuagha, Gotɨnɨ Utum fhomɨra Devitɨ amuisi, aŋna akaman mavɨm mbɨkemi. Akaman khav Gotɨm mbɨgharan avheni iti. Akaman khav a Judasɨm mbɨŋgeeghi. Kha gumagh Judas, a utuavɨn aphanir gumasir kɨrasima mee Iesus aŋnɨ usuirasi tharsi. Akaman khav thighira otogha gɨva, Devit mbɨkemisi moghɨra. 17  Mt 10.4; Lu 6.16; Ap 1.25 Judas fhomɨra en gumaghan mav, a ivhɨra ee kha amuir iŋaara amui.”
18  Mt 26.15; 2 Pi 2.15Mt 27.3-8 A non othɨvhan maghatɨghan uvhues nighava unuaghɨnan mavɨ uvhuesi. A unuaghɨnan khavɨn nombɨ ukunigha irima aŋm mbɨkarɨgh rɨghoraghirima, aŋnɨ umuu baro oŋeeghirɨ. 19 Kamagh amuisima, Jerusalemɨni iti tharsi barbar bighan khavɨ oraghi, mee unuaghɨnan khav non akaman izɨɨn khavɨn aŋga athɨ, Akeldama. Aŋm mbɨnɨɨŋ kamaghɨn, ŋaananɨ unuaghɨn.
20  Sng 69.25; 109.8 Pita mbɨŋgɨ gua kamaghɨusue, “Gotɨm mbɨgharan avheni iti mbɨtisir osɨɨran khav iti, ‘Aŋn aŋan phure ikhɨɨri, thav ana aŋanan khav nia thaghɨri.’ A ivhɨra kamaghɨusue, ‘A gumaghan aphanan mɨn iŋaari, gumughun igharisi thav ana amuisir iŋaar niaŋga.’
21 Kamagha amuisima, a mɨghasɨgha en phorugha ikava eni Ikhɨv Iesusɨn gɨn aruisi gumasi ee thavam mbɨsevighemi. 22  Mt 3.16; Mk 1.9; 16.19; Lu 3.21; 24.51; Jo 15.27; Ap 4.33 Jon gumasi uruesirɨ uthugh, ko Iesusɨ ufhuaragha rɨkɨnarɨkaraghava amusiri iŋarirɨ uthughun ikhegha, zaavɨkava Got Iesus nisi a ee thaegha guavanambosirɨ uthughunɨ utu. Uthusir kharsir bar en phorugha ikesir gumagha thav ana mbɨsevighemi. Iesus rɨkavhigha gɨvasima kha gumagh aŋn gani, a en phorugh mbɨŋgɨŋgɨman khavɨn akamɨ ukunaŋga.”
23 Mauthughura men gumaghan phuninin izɨɨni rɨmboru, Josev, aŋni izɨɨn mav Barsabas (aŋni igharisir izɨɨn mav Jastus) koma Matias. 24-25  1 Sml 16.7; Jer 11.20; Jo 2.25; KTH 2.23 Mauthughura mee Gotɨn phorugham mbɨŋgeeghi, “Ikhɨv, nɨɨ gumasir navir averi bar anda ikaaŋi. Nɨɨ en khɨva, nɨɨ aniiŋna thavam mbɨsevightima, a Iesusɨm mbɨsevisi gumagh Judasɨn aŋan nighɨva kha iŋaara ramuaŋga. Iŋaaran khav Judas ana athaegha aremigha khuurɨ uŋuun gu.” 26 Mauthughura mee akɨman aniiŋni izɨɨni osɨrigha thooŋga athɨgha aniiŋ ivhasvhasima Matiasɨni izɨɨ itir akɨm iphɨn ikhegha ufhuaraghavɨra akɨrei irɨ. Kamagha amuisima mee Matias nigha, Iesusɨm mbɨsevisi gumasir 11 pɨlan phorugha ana athɨ.

1:1-2 Lu 1.1-4Mk 16.19; Lu 24.49-51

*1:1-2 Luk, Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaarirɨ mbɨgharan khav osɨri. A ufhuaraghɨvɨrama osɨrisirɨ mbɨghar, a Luk Osɨrisira Akamana Aghuuŋ.

1:3 Mt 28.17; Mk 16.12; Lu 24.36-49; Ap 10.41; 1 Ko 15.5-7

1:4 Lu 24.49; Jo 14.16-17; Ap 2.33

1:5 Mt 3.11; Mk 1.8; Lu 3.16; Jo 1.33; Ap 11.16

1:6 Ais 1.26; Dan 7.17; Amo 9.11; Mt 24.3; Lu 24.21

*1:6 Fhomɨra Israelir gumasir marsi nori norigha ativasir gumagh ikha nonɨ unuaghɨnan gari. Iesusɨnɨ uthughun, Israeli Romiiŋn apheeŋn iti. Iesusɨnɨ uthughun khavɨn otogha aruima, gumasira avhɨrara kamagh nɨghɨnɨsi, a Romiiŋn gavmanɨ mbatueghɨva nombɨ Israelir ganaŋgami. Gɨn Israeliiŋ, unuaghɨnan igharis tharsi andar ganɨva andar apheeŋn ikaami thughatɨs phatɨ.

1:7 Mt 24.36; Mk 13.32; 1 Te 5.1

1:8 Mt 28.19; Mk 16.15; Lu 24.47-48; Jo 15.27; Ap 2.32; 3.15; 5.32

1:9 Mk 16.19; Lu 24.50-51; Jo 6.62; 20.17

1:10 Mt 28.3; Mk 16.5; Lu 24.4; Jo 20.12; Ap 10.3; 10.30

1:11 Mt 24.30; 26.64; Lu 21.27; Jo 14.3; 1 Te 1.10; 4.16; KTH 1.7

1:12 Lu 24.50

1:13 Mt 10.2-4; Mk 3.16-19; Lu 6.14-16

1:14 Mt 13.55; Lu 23.49; 23.55; 24.10; Jo 6.42; 7.5

1:16 Sng 41.9

1:17 Mt 10.4; Lu 6.16; Ap 1.25

1:18 Mt 26.15; 2 Pi 2.15Mt 27.3-8

1:20 Sng 69.25; 109.8

1:22 Mt 3.16; Mk 1.9; 16.19; Lu 3.21; 24.51; Jo 15.27; Ap 4.33

1:24-25 1 Sml 16.7; Jer 11.20; Jo 2.25; KTH 2.23