MAK
Osɨrisira Akamana Aghuuŋ
Iesus zava Got kha bisigha ativamirɨ uthughun gunɨm mbɨŋgeeghi
1
(Sapta 1.1--3.6)
Gumasi uruer gumagh Jon, a ufhuaragha zava Iesusɨna akamɨ ukuri
(Metiu 3.1-12 ko Luk 3.1-9 ko Luk 3.15-17 koma Jon 1.19-28)
Kha mbɨghar Iesus Krais Gotɨn Otar rɨkɨnarɨ kharaghava amuisiri iŋaarir aghuuir gunɨm mbɨŋgeeghi.
Aisaia Gotɨna akam nigha zesi gumagh, Got fhomɨra nona akaman aŋga anɨɨŋi. Anana osɨrisima, an aŋm mbɨŋgharani iti. Ma akamara khara. “Nɨɨ oragh! Kɨ nona ambuuŋn gumagha amandaghtima, a ufhuaragh maŋɨva nɨɨmɨusua utuaviri iŋarami. Gumaghani itɨɨŋn mav gumasi iti phatɨsira aŋanan dɨɨ mbɨŋgeeghi, ‘Gee Ikhɨvaghava utuavi azenɨva, anda rɨkɨr.’ ”
Kamagha amuisima Jon zava gumasi iti phatɨsira aŋaniri ikhava akamɨ ukurava gumasi urua mem mbɨŋgeeghi, “Gee navighɨ raghtima kɨ gee urueghtima Got geno othevir maghatɨsi gɨna amaaŋga.” Ana akaar kharsi vɨŋgeema Judian distrighɨni itirɨ uŋuimba ko Jerusalemɨni iti gumasi rako amisi mee bar zava nono othevir maghatɨsir gunɨm mbɨŋgeema a Jordanɨ rɨmɨn mee urue.
Gumasi uruer gumagh Jon, a kamelɨn asɨghana arɨghɨnana amuisi shaara sharagha ana asɨghan nerɨn mɨghasɨgha noni iva dii. A nerɨn khava sharagha ondaesi rako apharira aroroe apha iti. * Nɨɨ kamelɨn asɨghani iŋeendagh ikhaaŋmɨusua, nɨɨ Mak 10.25vɨn gan nɨɨ ikeeŋgemi. Aŋna akam kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Nan gɨn zaami gumagh aŋn gamgaaŋ guisimbaaŋra nan gamgaaŋga afhira. Kɨ aŋn mɨna amuisi phatɨ. Kɨ ivɨra aviraghɨva aŋna aŋgarir shaarirɨ umbuea afhɨrami thughatɨs phatɨ. Kɨ rɨmɨn gee urue, a gɨn zɨva Gotɨnɨ Utuman gamgaaŋn gee uruami.”
Iesusɨ uruegha gɨvasima Satan aŋn khori ramuamɨusua aŋga aghori
(Metiu 3.13-17 ko Metiu 4.1-11 ko Luk 3.21-22 koma Luk 4.1-13)
Kha uthughun Iesus Galilin distrighɨni itirɨ uŋuu Nasareta thaeghava Jonɨmɨusua zesima, a Jordanɨ rɨmɨn ana urue. 10 Iesus rɨmɨna aveni ikegha akɨran otuivi utughura a garima ovhee ukusima Gotɨnɨ Utum fhaman mɨnɨm mbɨghegha aŋmɨusua zeghiri. 11 Gumughun a zeghirima itɨɨŋn mav Gotɨnɨ uŋuuni ikha dɨɨ kamaghɨusue, “Nɨɨ nano Otar. Kɨ bar nɨŋgi iphui. Nan nav bar nɨɨn vhusvhusi.”
12 Gumughun Gotɨnɨ Utum ana amandasima a gumasi iti phatɨsira aŋanan gu. 13 A gugha, 40 pɨlan aroe rako rɨmaŋgarir kha aŋanani itima, Satan aŋn khori ramuamɨusua aŋga aghori. A uruaŋni itira asɨsir thooŋni itima, Gotɨn enseli mee aŋn garava ana akuruvasi.
Iesus gumaghan phunini ko phuninim mbɨkemisima mee aŋn gɨn zui
(Metiu 4.12-17 ko Luk 4.14-15 ko Metiu 4.18-22 koma Luk 5.1-11)
14 Gumughun gumasi uruer gumagh Jon, mee ana nigha rɨvɨnan khɨrthɨgha athɨsima, Iesus gɨn Galilin distrighɨn gugha Gotɨna akamana aghuuŋ ukuri. 15 A kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Got kha bisigha ativamirɨ uthugho otuivousua bara aghangera zee. Gee navighɨ raghɨva nɨghnɨghana aghavagharan Gotɨna akamana aghuuŋni ikhɨɨ.”
16 Uthughun mavɨn Iesus Galilin rɨmɨm mbɨroghɨn gua Saimon nonɨ undooghan Andru ko aniiŋn garima, aniiŋ osɨrivɨusua noniiŋ noni ivhaeri ikii ukuri. Aniiŋ osɨri nia andaghɨ uvhuesi gumaghaniiŋ. 17 Mauthughura Iesus kamagha aniiŋm mbɨŋgeeghi, “Aŋgo nan gɨn zɨtima kɨ aŋgon khɨvaghtima, aŋgo osɨri nii mogh gumasi niaŋga.” 18 Aniiŋ aŋna akamam mbaraghavɨre ikha, noniiŋ noni ivhea thaegha aŋn gɨn zui.
19 Gumughun a mange sɨvagha gua, Sebedin otar Jems nonɨ undooghan Jon ko aniiŋn garima aniiŋ noniiŋ nona akemani ikhava noni ivhaeri ikia rɨkɨri. 20 Ana aniiŋn garavɨre ikha, aniiŋn deema, aniiŋ phura noniiŋ noni inaghaves Sebedi ko aŋni iŋaarir gumasia thaesima, mee norira akemani itima, aniiŋ Iesusɨn gɨn zui.
Utuman maghatɨghan mav Iesus aŋga avarasima a gumagha thaegha akɨran zee
(Luk 4.31-37)
21 Iesus non suren gumasir phorugha Kaperneamɨn gusima avhughususanɨ uthugho otosima a gua Gotɨn phorugham mbɨŋger rɨphenana aven gugha, rɨphenan khavɨna aveni iti gumasi rako amisi men surea amui. 22 A men surea amuima gumasi rako amisi bar aŋna akamamba oraegha rɨŋgavan maghatɨgha amui. Aŋm mbɨŋgɨmɨŋgɨr kharsi, anda izɨɨ iti gumagham mbɨŋgɨmɨŋgɨr mɨn gu. Aŋm mbɨŋgɨmɨŋgɨ Judariro othevi ikeeŋsi gumasi mem mbɨŋgɨmɨŋgɨr mɨn zui phatɨ. Kamagha amuisima gumasi rako amisi rɨŋgavan maghatɨgha amui.
23 A kamagh mem mbɨŋgɨvɨre itima utuman maghatɨgha aphasagha zii gumagh a zava Gotɨn phorugham mbɨŋger rɨphenana aven zegha deeghi. 24 A dɨɨ kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Nɨɨ manmagh ee ramuamɨusua, Iesus Nasaretiiŋn gumagh? Nɨɨti eŋga asɨghasɨghaousua zesire? Kɨ nɨɨ ikaaŋi, nɨɨ Got amandasi gumagh, nɨɨ Gotɨn arɨmaghaniiŋn bar inderasi gumaghara.” 25 A deema, Iesusa akamana aghavagharan kamagh aŋm mbɨŋgeeghi, “Nɨɨ inɨmɨre ikhɨɨ. Nɨɨ kha gumagha thaegha akɨran zɨɨ.” 26 Mauthughura utuman maghatɨgh Iesusɨ oraegha gumaghan khavi ikuskusa dɨɨva arava akɨran zee. 27 Ana akɨran zesima, kha gumasi rako amisi bar bighan khavɨn ganigha guisimbaaŋra rɨŋgavan maghatɨgha amuigha norira norir azaaghi, “Khara manmagha amuisi bighaaŋ? A sureno otheviri iŋgaar izɨɨ iti gumaghan mɨna andar eŋga amui. A izɨɨ itir gumaghan mɨnɨm mbɨŋgeeghi. A ivɨra akamana aghavaghar ikha unduur maghatɨsi vɨŋgeema mee aŋn mɨn zui.” 28 Ana amuisi bisir niaghasi uzuamɨra Galilin distrigh bar aŋga arui.
Iesus gumasi rako amisira avɨrara akuruvagha meŋga amuima mee nomthegha indera
(Metiu 8.14-17 koma Luk 4.38-41)
29 Iesus gumasir marsi ko Gotɨn phorugham mbɨŋger rɨphena thaeghava, Saimon ri Andru rɨphenan gue. Jems ri Jon ivɨra men phorugha gu. 30 Mee gua garima Saimonɨna asamuiiŋ arɨva mbɨkarɨgh siava akoghi irɨghavi itima, gumasir marsi aŋn gun Iesusɨm mbɨŋgeeghi. 31 Mee aŋm mbɨkemisima, an aŋmɨusua gua aŋna afharimuunɨ usuiragha ana ufhee. Ana ufheesima aŋna arɨmarɨm ana thaesima a rɨkhavigha maghɨra aghaer meŋga anɨndi.
32 Kha uŋguar thughura, amɨn phɨrisima mee gumasi rako amisi, arɨmarɨr maghatɨsi iti tharsi rako unduur maghatɨsi aphasasi tharsi bar mee nigha Iesusɨusua zii. 33 Uŋuun khavɨni iti gumasi rako amisi bar zava rɨphenan khavɨni itɨmana akamaniiŋn nori akuvagha iti. 34 Mee itima, Iesusa arɨmarɨr guara avɨrare iti gumasi rako amisi mena arɨmarɨgha amuima mee indera. A unduur maghatɨsira avɨrara avarasima mee gumasi rako amisia thaegha akɨran zee. Unduur maghatɨsi ana ikaaŋi, a Gotɨn Otar. Kamagha amuisima a kamagh mem mbɨusue, “Gee kamaghɨm mbɨkɨman thaghri, ‘Kɨ Gotɨn Otar.’ ” A maghɨra mee rɨghorigharui.
Iesus gumasi iti phatɨsira aŋanan gugha Gotɨn phorugham mbɨŋgeeghi
(Luk 4.42-44)
35 Amɨrɨtusi rɨmaaŋra aro thighar anandima Iesusɨ rɨkhavigha rɨphena thaegha gua gumasi iti phatɨsira aŋanan gugha Gotɨn phorugham mbɨŋgeeghi. 36 A gusima Saimon no rɨkurku nigha aŋmɨusua garagharui. 37 Mee gua aŋn ganighava kamagh aŋm mbɨŋgeeghi, “Gumasi rako amisi bar nɨɨmɨusua garagharui.” 38 Iesus mena akamani iŋgarɨgha amua kamagh mem mbɨŋgeeghi, “Ee aghani itirɨ uŋuimbari igharis thasir maŋŋaŋga. Kɨ ivɨra munagh Gotɨna akamɨ ukunaŋga. Kɨ bighan khavɨusua Kaperneama thaegha zee.” 39 A kamaghɨm mbɨkemigha Galilin distrighɨna aŋani bar andagha arui. Ana arua gua Gotɨn phorugham mbɨŋger rɨphenira aven guava akamɨ ukuri. Ana akamɨ ukura gumasi rako amisigha aphasasirɨ unduur maghatɨsi vathosi.
Iesus mamburan arɨmarɨm itir gumaghan mav aŋga amuisima, a indera
(Metiu 8.1-4 koma Luk 5.12-16)
40 Mamburan arɨmarɨm itir gumaghan mav Iesusɨusua zava, aŋm mbɨnɨman aviragha itɨvɨnia rɨphɨrigha phuvɨra aŋga aghori, “Nɨɨ vhusvhusighɨv, nɨɨ nara amuighti, kɨ Gotɨn arɨmaghaniiŋn inderaghɨvɨre ikaami.” 41 Iesus kamagh oraegha, guisimbaaŋra bar aŋnɨ ukuarukuvi. Kamagha amuigha a nona afharimuu nigha kha gumaghani iphɨa athɨgha kamaghɨusue, “Nan vhusvhus. Nɨɨm mbɨkarɨgh nomi inderaghami.” 42 Iesus kamaghɨm mbɨŋgɨvɨre itima, mamburan arɨmarɨmɨ uzuamɨra kha gumagha thaesima aŋm mbɨkarɨgh indera. 43 A inderasima, Iesus kha gumagha amaŋga akamana aghavagharan kamagh aŋm mbɨŋgeeghi, 44 “Nɨɨ oragh. Nɨɨ maaŋɨ bighan khavɨn gun igharisi gumagha thavɨm mbɨkɨma thaghɨri. Moses fhomɨra kamaghɨusue, ‘Nɨɨ nom mbɨkarɨghan Gotɨna aphuraphurava am mbɨŋger gumaghan khɨvaghtima a Gotɨna aphuraphurami.’ ” Iesus kamaghɨusue, “Nɨɨ Mosesɨna akaman gɨn maŋɨva nom mbɨkarɨghan Gotɨna aphuraphura am mbɨŋger gumaghan khɨvaghtima gumasi rako amisi ganighi ikeeŋgemi. Nɨɨna arɨmarɨm guisimbaaŋra gɨva.” 45 Kha gumagh Iesus aŋm mbɨkemisi moghɨn amuisi phatɨ. A kha bighaaŋn gun bar mem mbɨkemi. Mamagha amuigha phoghɨni ikhɨv aŋna akuva. Kamagha amuigha a uŋuuni ikhɨva thavɨna aven mena arɨmasi rɨfhaaŋn arui phatɨ. A nombɨra gumasi iti phatɨsira aŋanan khɨnani itima gumasi rako amisi aŋmɨusua zavɨre iti.

*1:6 Nɨɨ kamelɨn asɨghani iŋeendagh ikhaaŋmɨusua, nɨɨ Mak 10.25vɨn gan nɨɨ ikeeŋgemi.