VAAMUAN
Nan Kots Noun Ten Pol Naa Fi Non Tana Taa
KORIN
Tsue Famumua
Voun tangau ana fats a ingainy tana mat ten Jisas, Pol kirkir ton noun tovei tan nainy te kaakaa ya tana ngats fan iny Efeses ana ya faan iny naa towa tan vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan iny Korin ito na ngats fan kaa minon asangan karap tana gum fan faavot iny Grik. Ari faavot a taa Jiu gen vainy sikia ma taa Jiu kaa ror na aya. Pol favaanan iny Vurungan Rof nane Krais tsuri na vainy te kaa ror tana ngats fan iny Korin muan ana mesapan faaman to. Vou ana mesapan tsuri kirkir naa to ten Pol ser tsue of ya tan vainy fafaaman te takibaa vavis er ri kaa fifiiring erato. Vaamuan nan noun biny faarof fo rangat tsuri ana ya tsue of ratuari ma fataanis osing kat iny aveto er fimamangiir fiisen miton isisen tsuri.
1
Nyo Pol, Krais Jisas fikoo bus vanyo ma faarei anyo na amaraav Tsunia, tan koman ten Gov. Amam me Sostenes, a vamuinyasiny fafaaman tsura, mam kirkir naa rom noun tovei tsumi na gum iny vainy fafaaman ten Gov te kaa rom tana ngats fan tsian iny Korin. Gov pets bus mami to tsumi tap fiisen mirom e Krais Jisas sa fikoo mami sam faarei men vainy taabos u fasito Tsunia. Fo mamatsiny ka ton man tana mesapan nar vainy tana fo pan vavis to te sing ror e Jisas Krais, a Tsunaun tsura, Ayei na Tsunaun tsuri, ana Tsunaun tsura kan, ana mam faan kan iny naa rom noun tovei tsuri.
Nyo faakats rou ten Gov a Tamarara, ana Tsunaun Jisas Krais ma faan mami na koma ree'un, ana aaverof.
Pol Tsue Faarof Naa Ten Gov
Nyo tsue faarof fatatabin naa rou ten Gov, tsumin vainy fafaaman, tana fo mamatsiny kan saavits fiisok to te kat of bus mami Ya, tana saa tana koma ree'un Tsunia to tsumi, sa faan mami ya ito ten Krais Jisas, tana saa, koman e Krais, Ayei faan bus mami na fo masun tan aaven tsumi, ito te kat fi mami Ya sam onot ma tsue pokaa of rom Ya tana mesapan. Ana Ayei kat matuami sam nat faarof iny rom e Gov ana man nan Vurungan Rof nane Krais. Tana sanaan to ayei, Gov faatok bus mamin Vurungan Rof nane Krais to te favaanan iny amam tsumin man. Ayei faan bus mami na fo mamatsiny ka te kakat iny romi tan aaven, to san tan nainy te anaanos farokot romi na Tsunaun tsura e Jisas Krais ma tabin fatabin mi Ya, ami gim rom ma pet on iny ta fo isisen fifaan to te faan iny non Aaven Taabos tan vainy fafaaman. Ayei nai faparits maromi onot non tan fafakap, ma sikia ya ta isen te nai sab non ta iring tsumi tan nainy te tabin fatabin minon a Tsunaun tsura Jisas Krais, tana saa Gov suu faman iny vegiau Tsunia tana ka te tsue iny non Ya, ana Ayei na isen to te fikoo bus mami ma vivangura fiisen me na Guei Tsoiny Tsunia, Jisas Krais, a Tsunaun tsura.
Fuainy Vainy Fafaaman Te Takibaa Vavis Er
10 Kainon to te man fi non a fo mamatsiny ka to, mi kaa mirom fo mes a fo patang to te komainy tsue tsuk iny ronyo tsumi. Nyo sing maromin vamuinyasiny fafaaman tsonyo, tana asangan a Tsunaun tsura Jisas Krais, ami ma faonot tan vatsitsien, am takibaa vavis vaare to tana fo gum, a sikia, mi ma nat faarof iny a fo senviir faatsuts nan e Krais, am fatangan faavot to ma kaa mi tana sanaan te paparaa iny non e Gov. 11 Ai tovei, na kifon a ka te tsue ronyo tsumi, mes a vainy te poo me tana numaa iny guei ten Tsiloee ser tsue of vanyo na ka, ami te fatsitsien rom fapoopoan namami. 12 Ka te tsue ronyo to, mesapan tsumi tsue ror a ka, “Amam vovovou rom e Pol.” Ana mesapan tsumi tsue ror a ka, “Amam vovovou rom e Apolos.” Ana mesapan tsumi tsue ror, “Amam vovovou rom e Pita.” Ana mesapan tsumi tsue ror, “Amam tsun to ari, te nat faman iny rom a sanaan te vovovou fi non a mes, e Krais.” 13 Te sikia non ma onot tan kat fi nei aya, fiisia ten Krais, Ayei onot non ma takibaa vavis kan? Krais te gim non ma koo ir a gum iny vainy Tsunia ma kat gengen ari er faaman to, ri te kaa tana fo sanaan kat gengen! Pol kan, ayei na sikia ma mes to te mat tana pagafuan sa saup fatabin mami tana fo aveto tsumi! Ri gim kan to ma koo na asanga vanyo, Pol, tan nainy te fapeenainy maromi ri, faatok maromin u fasito tsonyo fatoobing.
14 Nyo tsue faarof rou ten Gov tsonyo te gima peenainy vaarik ta isen to tsumi, sana ina fuan tsun to te fapeepeenainy anyo to, ere, Krispas me Gaias, 15 ana sikia ta isen tsumi te tsue non a ka, nyi te peenan faatok iny non ya, anyi fasito varonyo Pol. 16 (Jio, anaanos tsom yam, eye nyo see fakats tsun rou tovei, nyo fapeenainy e Stefanas ana mesapan kan koman a numaa tsunia.) Ana nyo gim rou ma nat pis iny ta mesmes to te fapeenainy anyo ri. 17 Nyo paparaa rou, tsonyo gima fapeenainy ir mes panainy vainy tana saa, Krais gima jiats vaminyo ma fapeenainy ta mes, sana Ayei jiats vaminyo ma favaanan iny anyon Vurungan Rof Tsunia. Ana nyo gim rou ma favaanan iny me na nat tana mes babainy tsun, ma faamainy a vainy, u Vurungan Rof nana mat ten Krais tana pagafuan, san tana parits koman Vurungan Rof to ayei an sikia ma tan samodek babainy tsonyo.
18 A kifon a ka ma fa'arasainy anyo na saf a ka na kaatsian nana tou mat ten Jisas of rara patsun na pagafuan na, kainon ito te mamatan fifiiring non ya tsuri na vainy te naa fi ror Hel tan nainy te nongoiny rori ya, sana ri na vainy to te saup fatabiny e Gov tan fo aveto tsuri, te nongoiny ror Vurungan Rof nana sanaan to te mat of e Jisas patsun a pagafuan, ri inainy fanatnat iny ror a parits ten Gov te binun non aave rari. 19 Ka to te tamainy minon kirkir koman Vegiau Ten Gov, Gov te tsue na ka,
“Nyo nai rurei ravainy rou a nat a rof tan vainy nat fiisok, ai tsuri kan ton vainy nat to te nom ror fo fafaatsuts tsian ana Nyo nai rurei ravainy rou fakats tsuri.” (Aisaia 29.14)
20 Te kat fi non nei, Gov koo na nat tan vainy nat to ari tana monaagits to faarei non piou an nun ovei, ana Ayei gim non ma tos a nat tsuri na vainy to te pon fi ror nei arin vainy nat fiisok. Ayei gim non ma tos a nat tsurin tsoiny fifaatsuts to te pon iny ror ari natiny ror foka te tsue iny ror fo faun tana taa Jiu. Ana Ayei gim non ma tos kainy a nat tana vainy vevegiau faarof to te pon rarorin natiny vevegiau faarof iny vatsitsien me.
21 A kifon a ka to tsonyo tsue iny rou ya, muan sen Gov gima famanat iny ta mes ma natiny Ya tana fo nat te kaa mirori, sana sikia, Ayei pisan ma saup fatabin ir a vainy to te faason ten Krais, ito tan Vurungan Rof nane Krais te favaanan iny amam, sa rin vainy vavaajets pon iny ror yan vegiau piou an nun ovei. 22 Taa Jiu te pon iny ror vegiau to ayein piou an nun ovei, tana saa ri komainy ror ta mes ma faatok iny vegiau tsunian man tan ka iny faatok te kat non ya. Ana rin vainy sikia ma taa Jiu pon kan iny ror yan vegiau piou an nun ovei, tana saa ri komainy ror ta isen ma faatok rari na nat a rof nan vegiau tsunia te faduem bus fo mes a fo vegiau. 23 Sana mam favaanan tsun iny rom a ka to, Krais mat patsun na pagafuan tan fo aveto tsura, kainon to te tsugei fi rori na taa Jiu, ri tsukakab ser gotsiny er; ai to kan tsuri na vainy sikia ma taa Jiu, pon finy rorin piou an nun ovei, 24 sai to tan nainy te favaanan iny romam vaanan nana mat ten Krais patsun na pagafuan, arin vainy to te fikoo bus rari faarei raror vainy Tsunia fatoobing, ito ri na taa Jiu, ana ri na vainy sikia ma taa Jiu, te nongoiny ror vaanan nane Krais, ari inan fanatnat faman bus iny e Krais, Ayei na parits ten Gov, ana Ayei na nat ten Gov. 25 U man, tana saa u Vurungan Rof nane Krais to te pon iny ror a vainy, u piou an nun ovei, faatok iny non a nat ten Gov te kaatsian fafis iny non na nat te faruak ror a vainy, an Vurungan Rof nane Krais to ayei, te fakats ror a vainy faarei non a tameruts an sikia ta parits nan, ka to ayei te faatok iny non a parits ten Gov te parits fafisfis iny non a parits tana vainy.
26 Fakats yam to tsumi, fuainy vamuinyasiny faaman tsonyo, tabuiny fikoo maromi Gov ma faaman ami ten Krais, a sikia ma mi faavot to ari, to te pon fi rori na vainy nei amin vainy nat fiisok; ana sikia kan ma mi faavot to ari, to te pon fi rori na vainy nei, amin vainy reits fiisok; ana sikia kan ma mi faavot to ari, to te tapogaar ising me nuatsir vainy tsian gen aatouf. 27 Sana vainy to te pisainy bus e Gov, arin vainy to te kaa miror fakats nun matar a mesapan, ai tan kat to aya, Gov farejiaf famainy non vainy nat tana monaagits tovei. Ana vainy ton mes vainy te tagei fi rarori nei u vainy tameruts, Gov pisan bus rari ma farejiaf Yan vainy te kaa miror a parits a reits. 28 Ana Ya pisan raton vainy sikia tu asangan tana monaagits tovei, ito na vainy to te tagei fi rarori ri er sigan ratuari faarei raror ka babainy tsun. Tan kat to ayei Gov natiny kat raror vainy te kaa miror asangan karap ana parits a reits faarei raror ka babainy tsun. 29 To sana sikia ta mes onot non ma tenoor pinpin tan nainy te tsutsun non ya matan e Gov, 30 tana saa Gov kat bus mami sam kaa rom koman e Krais Jisas, sen Krais kat rara sa ra arasan iny a nat a rof ten Gov, ai Krais kat fatavaroiny ratuara matan e Gov. Ana Ayei na isen to te nom ravainy non a fo iring an fo aveto tsura ana Ayei kat fataabos ratuara. Ana Ayei puruur kan ratuara tana parits tan aveto. 31 To sa faarei non a ka te kirkir busen koman Vegiau Ten Gov te tsue,
“E sei na mes to te komainy tenoor vavis minon ta ka ee, ayei ma tenoor iny a ka te kat bus a Tsunaun.” (Jeremaia 9.24)