VAAMUAN
Nan Kots Noun Ten
PITA
Tsue Famumua
Pita ayei a isen tsurin matisian ten Jisas. Ayei kirkir noun tovei tsurin vainy te faason ror ten Jisas ana ri vovou iny Towa ma faparits rari ya ma faonot vaare ri tana faason tsuri sana ri ma tsutsun fareits tan nainy te sab rori na kamits to te kat ror vainy vavaajets tsuri.
1
Nyo Pita, nyo na amaraav ten Jisas Krais. Nyo kirkir naa rou noun tovei, tsumi na taa Jiu ito te pisainy e Gov ser jiaats vavageiny osing mami na pan tsumi sam kaa vavis rom faarei rarom vainy sagoor tana gum fan iny Pontas ai Galesia ai Kapadosia ai Esia ai Bitinia. Tan nainy muan Gov a Taman, naten sa pisainy isisen tsumi ma binun Aaven Taabos koma mami, ana ami kaa iny taabos busem ma manaats kainy ami Jisas Krais, an rafatsiny Tsunia fataabos fatatabin matuami.
Nyo faakats of rou a koma ree'un ana aaverof ten Gov ma via tsitapuu ovei ya tsumi.
Toto Na Saavits Te Anaanos Rarora Gormirmir
Ara ma tsue faarof naa ten Gov, Ayei na Gov ana Taman a Tsunaun tsura Jisas Krais! Ayei faan raran kat iny agiir fafoun me, tana saa tana tagtag tsian Tsunia, ana tou agiir fafoun me to ayei poo fi mito tana sanaan to te fatsuiny fatabiny fi Gov e Jisas Krais tana mat, ana ra kaa miror fakats tsun iny naano anaanos to te kaa farokot enanon, ito tana foka te komainy faan rarora Ya te gim non ma kuav ravaa ge ma taruraa ge ma kajiaa babainy kan naa Ayei makuts of rarora na pan to aya unya Gormirmir. Fo mamatsiny kan saavits iny Gormirmir Ayei faan rarora tsuran vainy to te faason ten Krais ana ran vainy to ari, Gov makok faarof rarora tana parits Tsunia onot non te tabin minon e Krais ma saup fatabiny rara Ya tana monaagits to, Tsunia te kaa iny kakoun non ma naa me tan nainy fafakap.
Mi ma mamagat fatsian tsumi te kaa rom koman a waan e Gov, ana fimakok a rof tana parits Tsunia, kainon to te reesik romi tan ar nainy, te sab romin fo viir tanaf to te faan maromi na kamits. A fo tanaf to ayei, Gov komainy tanaf non a fo faason tsumi, to te parits fi non ya. Vainy faakor ror gol fats ka iny tanaf ya, te mamatan fi non ya faarei rorin gol faman ge na sikia. Gol natiny kajiaa babainy enanon sana faason tsumi ten Gov to ayei, te mamatan faarof fiisok non, ana ya te fabiu fafisfis gol; to te reits fi non a faason tsumi tan nainy te kaa mi tana fo tanaf reits to, Gov nai variri maromi, Ya te faan mamin vamarits an fatsiitsii tan nainy te tapokaa minon e Jisas Krais. Ami gima natiny tagei vaarik Ya, sana mi natiny mangiir fiisok rom Ya. Ai to, ami gima natiny tagei vaarik Ya, sana mi natiny faason tsun naa rom Tsunia, mi te mamagat fatsian fiisen men mamagat tsian, ito te fis non a fo mamagat tsian to te gim romi ma onot am tsue pokaa iny to, tana saa ami nom rom a tafan tana fo faason tsumi, i tovei, Krais saup fatabiny a aave mami.
10 Ai tana tou saup fatabin to ayei, fuainy kuigin tsue pokaa bus iny a koma ree'un to ayei to te nai faan iny non e Gov tsumi. Ri san vavis ana ri toobo faarof ton kifon vegiau te kainon to te kaa fi mi ri na fo rangat tana fo vegiau to. 11 Ri tanaf iny san vavis farainy ana saf a sanaan to te naa fi minon a Tsoiny Fiisaup to aya na, tana saa Aaven Taabos ten Krais te kaa tsuri, ana Ya pokei mi towa ngue rari vou na tou saraa kamits te nai sarei non e Krais, Ayei nai nom non asangan karap. 12 Gov tsue pokaa of ir fuainy kuigin to ari, na binun tsuri na sikia ma ka te kat faarof rarori, sana ka tsumi, ri tsue pokaa iny a foka to te nongoiny ami tana fo tsoiny favaanan tan Vurungan Rof nane Krais. Ri pokei towa tana parits tan Aaven Taabos te poo fi me Gormirmir. Ana foka to aya u morena kan te komainy nat fiisok rarori.
Sing Nana Tou Kaa Iny Taabos
13 To sana mi ma fakats faarof mi te kakoun of a ka te komainy kat romi ten Krais. Tamomots yam, mi te faason am naano anaanos to na toto na suu ito tana koma ree'un te komainy faan maromi Krais, tan nainy te tapokaa fi minon Ya. 14 Mi ma manaats e Gov tana saa amin guei Tsunia; am gotsiny fatabin pis vaare naa to tana fo fakats iring iny fatsuiny koman parits tan puainy mes te kat bus ami muan, tan nainy te gima inainy fanatnat iny ami Gov. 15 Sana sikia, mi ma taabos bus me tana fo mamatsiny ka te kat romi, faarei tsuiny non a Tsunaun Ayei na Taabos te fikoo mami, 16 faarei non Vegiau Ten Gov te tsue na ka,
“Ami ma Taabos, tana saa, Anyo na Taabos.” (Naus Osing 19.2)
17 Ami natiny sing rom e Gov, a Taman, tan nainy te faakats romi Tsunia, Tsunia te kat non vaatsuk tavaron tana vainy faavot tana fo kat te kat isiseiny mes; tan kat to aya, mi ma taan faarof naa onot non tan fafakap fain e Gov, 18 tana saa, mi nat busem, Gov pats mami Ayei puruur matuami tana fo faaman babainy a sikia ta man nan te nom ami tana fo tsuvumami. Ana Ayei gim kan to ma pats mami na foka te natiny kajiaa babainy ror, faarei ror silva an gol; 19 sana sikia, Ayei pats mami tan rafatsiny saavits fiisok ten Krais, Ayei na faakor a saavits fiisok to te faarei na tsunei siip a sikia ta fo pipiirots puan Ya. 20 Gov bobot bus e Krais tabuiny tapogaar non a monaagits to, ai tan nainy fafakap tovei roman Gov faatok faruak bus mami Krais ma faakouts mami Ya. 21 I Tsunia tsun, sa ra faamainy ror e Gov, Tsunia te fatsuiny fatabiny e Krais tana mat ana Ya fainy Towan asangan karap. To sana faason tsumi an naano anaanos onot non ma kaa fasuu tsun naa ten Gov Tsivon.
22 Tovei roman, mi fataabos bus a aavem ito tan manaats vegiau man, to sa mi kaa men kat iny mangiir famainy fuainy vamuinyasiny fafaaman tsumi, mi ma kaa men mangiir tsian tana fo aave mami tan fuainy vamuinyasiny tsumi, 23 tana saa, ami agiir fafoun em. Ami sikia ma agiir fafoun me tan muiny mataa iton puainy mes tsuri te kuav ravaa ror, sana sikia, mi agiir fafoun me ten Krais, Ayei an vegiaun kaa ovei ten Gov, kaa minon a toto, 24 faarei non Vegiau Tsunia te tsue na ka,
“Puainy mes faavot te faarei ror aufing vouts, ana fokan savits ka iny kat fapaparei puainy mes babainy faarei raror fo sisinaa.
Aufing te maas ror an sisinaa te rus ravaa, 25 san vegiau tana Tsunaun kaa ovei.” (Aisaia 40.6-8)
An vegiau Tsunia to aya, u Vurungan Rof nane Krais to te favaanan bus iny ari tsumi.