VAAMUAN
Nan Kots Noun Ten Pol Naa Fi Non Ten
TIMOTI
Tsue Famumua
Timoti nongoiny Vurungan Rof nane Jisas Krais ten Yunis e tsinan ya ai tsuvun ya Louis. Ayei te faaman ana ya vovou famainy ovei tsuiny ton vegiau ten Gov. Nainy te naa me Pol tana ngats fan iny Listra tana pan te kaakaa non e Timoti, Pol pisainy towa ma naa fiisen mi ya Timoti ma favaanan iny arin Vurungan Rof. Vou tan nainy te faarei me Timoti na Tsoiny Mumua tan gum nar vainy fafaaman tana ngats fan iny Efeses, Pol kirkir ton noun tovei tsunia sa faparits ya ma tsutsun fasuu ya ten Jisas, ana ya kat kat tavaron. Sen Pol tsue of ya na sanaan ma tatagaa ot faarof iny yan gum nar vainy fafaaman ten Krais.
1
Anyo, Pol, nyo na amaraav ten Krais Jisas. Gov a Tsoiny Fiisaup tsura ai Krais Jisas to te naano anaanos rora ma tabin fatabin me, a ina fuan to ari te faan vanyon tsuen parits ma govets vegiau Tsuri, sa nyo ruak faarei me na amaraav. Nyo kirkir naa rou tsumanyi Timoti, anyi faarei rom a guei tsoiny tsonyo faman, tana saa, nyo faatok manyi ten Krais.
Nyo faakats rou ten Gov a Taman ai Krais Jisas a Tsunaun tsura ma faan manyi na koma ree'un, ana tagtag ana aaverof.
Tsue Taatag nan Fafaatsuts Gamgam
Nyo komainy tsue of marom senviir tsue te kat anyo tan nainy te pon ma naa fi nyo tana gum fan iny Masedonia, nyi ma naus osing tsom vaare na ngats fan iny Efeses, sana nyi ma kaa tsom em na aya, nyi te faan iny tsuen parits tana tee vainy ma faonot ari, ri te faatsuts vaare na vainy tan gum iny vainy fafaaman tsuam tan fafaatsuts gamgam. Tsue of ir ma faonot ari tan fafaatsuts iny a fo siisio iny muan fiisok, ana ri te faonot tana fo viir vegiau nar asangar a fo tsuvurari, tana saa, kat to ayei te faruak tsuiny non fatsitsien, an kat iny fatsitsien to ayei gim non ma faakouts rari ma nat faarof kan iny a fo ka te komainy kat non e Gov tsura, a nat to ayei te poo minon tana faason tsura ten Gov. A ka te tsue faparits iny anyo to tsurin vainy fafaaman te kaa ror na aya, aave rari ma via tsitapuu men kat iny mangiir a mes a vainy an mangiir to ayei te tapokaa minon tan aaven a sikia ta fo bong nan, ai te tapokaa kan me tan fakats arasan rof ai tana faason faman ten Jisas Krais. Mesapan tsuri takopis osing a fo kat to, ri vevegiau babainy tsun rato. Ri pon ror ma faatsuts ir a mesapan tana Faun te kirkir iny e Moses, sana ri gim ror ma natiny a fo vegiau te vevegiau tsuk rori, ge ari gim ror ma arasan faarof iny vegiau tsuri.
Ara nater, U Faun te kirkir iny e Moses kan rof, tan nainy te vovou faarof finy rorin Faun tan kat te komainy non e Gov. Ara kan ma nat, faun sikia ma kaa tan vainy tavaron, sana kaa tan vainy ngatsngats faun, an vainy pisiin, ana ri kan ton vainy to te tsugei e Gov, an vainy te kat kat aveto, ana ri kan vainy vavaajets a sikia tu Aaven Taabos, ana ri kan ton vainy to te baainy a binun ten Gov, ai tsuri kan ton vainy te atsun famat ir tamar min tsinar, ana ri kan ton vainy fifitokon, 10 ai tsuri kan ton tsitsikoor, gen fifipisui, gen fifiinaum, ai to tsuri te faarei raror vainy iny Sodom, ito te kat fi rorin tsoiny min mes tsoiny to tan fiinot fatabin, ai to tan vainy kakabuts mes ri te kat faarei rarin tsoiny binun babainy, ai tsuri kan ton gamgam ri te pokein vegiau gam faarei rorin tsuen man, ge ri kat ror mes a fo kat a fo iring to te rurei non fifaatsuts ten Krais. 11 U fifaatsuts man to ayei te kat faarei non Vurungan Rof nane Krais te fakei e Gov nima vanyo ma pokei anyo ya, an Vurungan Rof nane Krais to ayei te poo fi minon ten Gov, via minon siinaiv, ana kifon a faan iny faparits.
Koma Tagtag Tana Tsunaun, Ten Pol
12 Nyo tsue faarof rou ten Krais Jisas a Tsunaun tsura, to te faan vanyo na parits tana binun tsonyo. Nyo tsue faarof rou Tsunia, Tsunia te fakats vanyo te onot rou sa pisan vanyo ma binun tana binun Tsunia, 13 kainon to te tsue vaaserere fi nyo Ya muan, nyo kat fifiiring Towa, ana nyo kat fatafisuainy kainy Towa. San e Gov te tagtag fiisok vanyo, tana saa anyo gima faamainy e Jisas ana nyo gim kan to ma inainy fanatnat iny a ka te kat anyo. 14 Ana koma ree'un tana Tsunaun tsura na sikia ta fafakap nan tatsiiu of vatuanyo ana Ayei faan vatuanyo na faason an mangiir tsian tsonyo to te kaa mirora koman e Krais Jisas.
15 U vegiau tovei man ovei, ma nom a fokinai ri te faamainy ya: “E Krais Jisas naa me tana monaagits to ma saup fatabiny Yan vainy katkat aveto;” ana nyo na isen fapoopoan narari na iring vavajia ovei fis pis rarori. 16 Sai to aya tsun a ka sen Gov kaa me na koma tagtag tsian tsonyo, an tan kat to aya Krais Jisas faatok iny kat iny anaanos men koma tamee tsian Tsunia to te saup fatabiny fi vanyo Ya, a mes a iring vavajia fiisok fis pis non vainy faavot. An kat iny anaanos faamo Tsunia to ayei te faatok iny non a sanaan ten sei na mes te faaman non Tsunia tan nainy vou ee, te nom ror a toto na suu.
17 Fo fatsiitsii ana vamarits naa fi non tana Aatouf a Suu tan mamatsiny nainy a sikia ta fafakap nan, a isen tsun a Gov a sikia ta vainy ma tatagei ana sikia ma natiny mat! Man ovei.
18 Timoti, guei tsoiny tsonyo, nyo fakats fatabiny rou a fo vegiau te pokei iny e Gov nguer mes vainy to tsumanyi tan nainy te bobot fi mam anyi ma Pasta minyi, ana nyo faan marom anyin vegiau to tana ka ma kat anyi: Nyi ma tanyiny vegiau te pokei iny vainy tan nainy te naa en ma faparits manyi ya ma fataatsun faparits anyi, nyi te faduem a fo kat a fo iring, 19 nom tap iny a faason tsumanyi ten Krais, nyi te kaa men fakats tsuam arasan matan e Gov. Mesapan te gima vovou iny fakats arasan matan e Gov, ana ri kat fifiiring to na fo faason tsuar. 20 Fapoopoan narari ere Aimenias ai Aleksanda, nyo faan ra naa ri niman e Satan, ma faonot ari tan tsue vaaserere iny e Gov.