FAFUAN
Nan Kots Noun Ten Pol Naa Fi Non Tana Taa
KORIN
Tsue Famumua
Nainy te nom vainy fafaaman iny Korin Vaamuan nan noun ten Pol ana ri gogosias towa mesapan tsuri takopis to ri vovou ton vegiau ten Pol sana mesapan tsuri to te gima nongon, gam ser tsue na ka Pol sikia ma faarei na Amaraav. Taitus naa me tana gum fan iny Masedonia tana pan te kaa Pol ya tsue of towa. Tan kat to aya Pol kirkir of ratuarin noun ma biny fatabiny vegiau te sak ari ya.
1
Nyo Pol, nyo na amaraav ten Krais Jisas tan koman ten Gov. Amam me Timoti, a vamuinyasiny fafaaman tsura, mam kirkir naa rom noun tovei tsumi na gum iny vainy fafaaman ten Gov te kaa rom tana ngats fan tsian iny Korin, ai to kan tan mes panainy vainy taabos u fasito ten Krais te kaa rom tana gum fan iny Akaia.
Nyo faakats rou ten Gov a Tamarara ana Tsunaun Jisas Krais ma faan mami na koma ree'un ana aaverof.
Pol Tsue Faarof Naa Ten Gov Tana Fifaakouts Tsunia
Ara faavot ma variri Gov, Ayei na Gov ana Taman e Jisas Krais a Tsunaun tsura. Ayei na kifon a koma tagtag ana Ayei na Gov to te kat famaun rarora tan nainy te sab rora na fo patang. Ayei kat famaun rarora to te kaa mirora na fo patang ma onot kan ara ma kat famaun ira mesapan tana fo patang tsuri. Tan nainy te sab ror a mesapan fo patang, ara onot kan ror ma kat famaun rari tan senviir kat iny kat famaun to te faan rara Gov. Ara nai saraa kamits ror, tana saa ara tap bus ranaa ten Krais, jesan kan ara nai nom ror kat iny kat famaun via tsitapuu ten Krais.
Tan nainy te saraa kamits romam, mi nom rom kat iny kat famaun ana faason tsumi to te saup fatabiny fi maromi Krais, te parits kan me; ai tan nainy te nom romam kat iny kat famaun, ami nom rom senviir kat famaun to te kat maromi mi te onot ma tsutsun faparits men anaanos faamo to tan senviir saraa kamits to te nat faamuan bus iny amam. Ai tovei mam nat faarof maromi; amam nat rom ito te nom fi min senviir saraa kamits to te nom amam, ami nai nom kainy nats rom senviir kat iny kat famaun to te nom faamuainy bus amam.
Nyo pon fi rou nei nyo ma tsue of mami na ka to, fuainy vainy fafaaman tsonyo tana iring an fo patang to te sab amam tana gum fan iny Esia. Saraa kamits to aya te paas mamam, karap fiisok ana fo patang to ayei te fakats romam kat iny atsun famat maromam. U man, mam kat iny mat em ana mam te sab ta saf ta ka iny tameruts ei na, ka iny faakouts fatabiny mamam, sai tan kat to ayei mam fakats ma fakei a fo mamatsiny ka to niman e Gov, Ayei onot faarof non tan fatsuiny fatabiny a mes tana mat. 10 Ana Ayei saup fatabiny ratuara to te kat iny atsun famat mamam a saraa kamits an fo patang to ayei, ana Ayei nai saup fatabin kainy maromam tan nainy te naa minon. Ana mam naano faparits bus ma naa to Tsunia ana Ayei nai saup fatatabin pis maromam, 11 ito te faakouts finy ami mam tana fo faakats tsumi tsumam. Tan kat to aya, a fokinai nai tsue faarof naa ror ten Gov tana saa fo faakats tana vainy tana rof namamam, Gov biny bus ya.
12 Ka ton man, tana saa a isen a ka to te paparaa of romam, ana mam nat faman iny rom Ya: Amam gima gam mami, mam kat fatatabiny rom ka na rof tan kat tsumam an vegiau tsumam matar a fokinai tana monaagits to, ai to kan tana tou vivangura tsonyo fifiisen mamimi. A ka to te kat romam fiisen minon kat man an koma rof to te koman fi non e Gov. A nat babainy tsumam te gima tagaa ot maromam, sai tana parits tana koma ree'un ten Gov to te fafaakouts maromam ma kat a ka te komainy non Ya. 13 A mes a ka ton man, fo kots noun tsonyo te naa tsumin arasan fiisok an sikia ma fisikii iny natiny. Ana nyo matoong tsun naa rou tan nainy to te nat faarof faman fi romi na fo mamatsiny ka tsumam, 14 kainon to te gim fi rom mi ma nat faarof iny a foka tsumam tovei roman, tan nainy te tabin fatabin minon a Tsunaun tsura, mi onot rom ma tsue iny paparaa tsumam, jesan kan to tsumam, mam tsue iny paparaa kan maromi.
15 Nyo fakats faman rou tovei, mi nat bus vanyo ana mi faason tsun to tsonyo, ai nyo kat bus fakats tsonyo, ma nai nak anyo mi tan fuan viir nainy, ma faparits anyo mi tan fuan viir nainy. 16 Sa nai kat fi non nei, nyo naa tsom fi naa rou tsumi tan nainy te naa fi naa ronyo tana gum fan iny Masedonia ai to kan tan nainy te tabin fatabin pis mi ronyo, mi te onot ma faakouts vanyo tana tou taataan tsonyo tana gum fan iny Judia. 17 Mi onot rom ma fakats fakinai saf a kifon a ka tsonyo pangis fakats tsonyo na? Mi pon rom, nyo kaa mi roun fuan fakats. Ge mi pon fi rom nei nyo faarei rou vainy tan puputaa tovei to te kokopis vavis ror a nguer, tsue ror a ka, “Eye,” sana sikia ari tsue ror a ka, “A sikia,” koma rari.
18 Ayein man to te faarei non e Gov Ayei na man, nyo sikia ma faarei na mes to ayei, a kokopis vavis a nguev. “Eye” tsonyo, ayein “Eye faman,” 19 tana saa Jisas Krais, Ayei na Guei Tsoiny ten Gov, an vaanan Tsunia to te favaanan iny amam ere Timoti ai Sailas naa tsumi, Ayein gima, “Eye” ana “Sikia,” Ayein, “Eye” nane Gov. 20 Ka to ayein man, tana saa fo tsuen man ten Gov te ruak iny man bus en ten Krais. Ana Ayei na kifon a ka te tsue roran, “Man Ovei,” tan nainy te fafaatouf ror a Gov tana asangan e Jisas Krais. 21 Natiny yam a ka to: E Gov tsun Tsivon to te kat mamam ana mi kan ma tsutsun fareits ara ten Krais; ai Gov tsun to, Ayei pets matuami tana fo binun Tsunia. 22 Ana Ayei bobot bus ratuara faarei raror fasito Tsunia fatoobing tana sanaan to te fakei finy Yan Aaven Taabos koma rara faarei non a vaamuan nana fo mamatsiny ka to te nai faan iny non Ya tsura.
23 Sai tovei nyo sing rou e Gov ma faarei Ya na mes a tatagaa iny matan tsonyo, to te tsue iny ronyon man. A kifon a ka tsonyo gim rou ma tabin fatabin me tana ngats fan tsian iny Korin tovei, kat rom sam kaa me ta fo patang to te naa mironyo naa tsumi, nyo te peits mami. 24 Sai te gim non ma kat fi nei tsumam te komainy tsue of maromi ma faason ami am vovou iny towa. A sikia, tan nainy te naa mironyo, nyo tsugainy sog maromi, sana nyo komainy binun fiisen tsun vamiromi ma nai via mimi na mamagat to te tsutsun fareits fi romi tana faason tsumi ten Krais.