FAFUAN
Nan Kots Noun Ten
PITA
Tsue Famumua
Pita kirkir fafuan nan noun tovei tan vainy fafaaman ten Krais, sa faan iny fafakap nan vegiau tsunia tana saa ayei natiny nainy mat tsunia te sisiruu ename ya te naa fi en Gormirmir. Ayei tsue faparits of rari ma faamainy vaaren fuainy kuigin gamgam. Ayei faparits rari ma tsutsun fareits tana faason tsuri tana saa Jisas nai tabin fatabin minon to te kat fi yan tsuan man tsuan.
1
Nyo Saimon Pita, nyo na tsoiny binun ana amaraav ten Jisas Krais, nyo kirkir fi naa rou noun tovei tsumi na vainy to te faaman rom ten Jisas Krais, Ayei na Gov tsura ana Ayei na Tsoiny Fiisaup tsura faavot te faan mami na faaman a saavits fiisok to ayei, to te sen viir tsun minon a faaman tsumam fuainy amaraav, tana saa Ayei kat, kat tavaron to te kat fi non Yan sen viir kat tana vainy faavot.
Nyo faakats of rou a koma ree'un ana aaverof ma via tsitapuu ovei en tsumi tana sanaan te nat faman ovei tsuiny romi Gov ai Jisas Tsunaun tsura.
Gov Pisan Rara Ana Ya Fikoo Ratuara
Ara nat ror Jisas a Tsunaun tsura onot non ma faan mami na koma ree'un ana aaverof, tana saa Ayei na Gov patsukanen ana Ayei na siireits. Ayei faan bus rara na parits a onot ma vovou iny kat tavaron Tsunia ai tan kat to aya ara vovou iny ror mangiir Tsunia, tan nainy te kaa kaa fiisen mi rora na toto na foun tana monaagits tovei. U fifaakouts to ayei te poo fi minon te nat finy rora Ya, Tsunia te fikoo rara ma fasito iny ana Ayei kavuu of ratuaran siinaiv an kat tavaron Tsunia. Tan kat to aya, Ayei faan ratuara na fo fifaan karap fiisok an saavits fiisok, to te tsue faman bus iny Ya, ai to tana fo fifaan to ayei, ami onot rom ma fataanis osing kat iny fatsuiny komainy kat aveto tan puainy mes te rurei ror vainy vavaajets tana monaagits to ai mi te onot ma ravei jesan me tan kat tavaron Tsunia. Tana kifon a ka tsun to aya, mi ma vaputs, am ruak faarei famainy mi Towa, tsumi te faaman busem ten Jisas Krais, to sana mi ma vaputs am kaa faarei to na mes a tavaron. Ana mes a ka mi ma vaputs am nat faarof iny to na ka te komainy non e Gov ma kat ami. Mes a ka, mi ma vaputs am tagaa ot faarof iny ton kat tsumi patsukanem yam, mi te gima vovou iny kat tana mesapan. Ana mes a ka, mi ma vaputs am faunot vaare to, sana mi ma tsutsun fareits tan nainy te sab romi na kamits. Ana mes a ka, mi ma vaputs am kat ton kat tavaron ten Gov. Mes a ka, mi ma vaputs am kaa miton koma tagtag tan mes vamuinyasiny fafaaman koman a gum nar vainy fafaaman tsumi. Mes a ka, mi ma vaputs am mangiir to na mesmes, jesan kan to te kat fi non e Gov tsuri.
Ami ma nat faarof iny a ka to, ito te kaa fi mi romin kat to aya, ai te karap fatsian minon koma mami, mi te nai nat faman ovei iny fakats an koman tana Tsunaun tsura Jisas Krais, ana binun an kat tsumi te gima faarei na ka babainy. Sai ten sei na mes a fafaaman te gim non ma kaa men fo kat tavaron to aya ee, fiisen me na faaman tsunia, te kio ovei en ana sikia ma tatagaa naa veevian ana sikia ma nat faarof, tana saa, ayei te anofe Krais to te garus bus a fo aveto tsunia te katkat ya muan.
10 Rof non fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo mi ma vaputs am kat to na fo kat to aya ma faatok iny ya na ka, Gov fikoo mami ana Ayei pisan matuami ma fasito iny; to te vovou iny romin kat to aya, mi gim rom ma faonot tana faaman. 11 Tan kat to aya, Ayei fafasung faarof fiisok maromi mi te nai sof emanats tana Waan a suu tana Tsunaun tsura ana Tsoiny Fiisaup tsura Jisas Krais.
12 Tana kifon a ka to, nyo nai tsue fatatabin of maromi tan fo kat to aya, kainon to te nat bus iny ami ri ana mi nom tap faparits iny ton man nan vegiau nane Krais te nom ami. 13 Sana nyo pon fi rou nei te rof non tsonyo ma gungun pis mami ma fakats ami na foka to tan nainy te toto farokot ronyo, 14 tana saa, nyo nat evarou nainy te naus osing ronyon puainy mes tsonyo te sisiruu ename, jesan a Tsunaun tsura Jisas Krais te tsue fa'arasan of bus vanyo ya. 15 To sana nyo vaputs rou, nyo te binun faparits ma kat anyo na sanaan ma fakats fatabiny ami na foka to ayei. Tan nainy te mat ronyo, mi nai fakats fatatabiny rom a foka te tsue nyo tsumi koman noun te kirkir ronyo tovei.
Fuainy Amaraav Te Tagei Bus Siinaiv Ten Krais
16 Mi natem mam gima vovou iny a fo siisio babainy ma tsue of im yam tana parits ana tou tabin me tana Tsunaun tsura Jisas Krais. A sikia, amam tagaa iny matan em tan siinaiv iny Gormirmir Tsunia. 17 Amam kaakaa fiisen mi Ya unya tana tobeer tan nainy te fatsiitsii fi Ya Gov a Taman ana Ya fainy Towan siinaiv, tan nainy te poo men vegiau ten Gov kaa minon siinaiv iny Gormirmir Tsunia sa tsue na ka, “Tovein a Guei Tsoiny te mangiir fiisok Ronyo, Nyo koma rof fiisok iny rou Ya!” 18 Amam patsukanem nongoiny vegiau to aya te poo fi me Gormirmir, tan nainy te pangis fi naa puan Ya to te kaakaa fiisen mi mam Ya tana tobeer a taabos.
19 To sa mam faamainy fiisok vegiau te tsue pokaa iny fuainy kuigin muan. Ana mi kan ma makuts faarof vegiau tsuri, tana saa, vegiau te faarei non kurun te fa'arasan non tana pan a uurup tana monaagits to, onot non tana patsuu na nainy te tabin minon e Krais ana arasan nana pitinainy e Krais te fa'arasainy a fo aave mami ma nat faavot ovei iny ami na fo mamatsiny ka to. 20 Patsun a fo mamatsiny ka to, ami ma natiny a ka, a sikia ta kuigin te onot ma tsue pokaa iny kifon vegiau te kirkir iny ya koman Vegiau Ten Gov tovei, 21 tan fakats tsunia patsukanen, ge vegiau te gima poo fi me tan mangiir tan ta mes, a sikia ovei, san Aaven Taabos tsun to ayei, te gungun ir fuainy kuigin to ma pokei arin vegiau, er kirkir towa to te nom ari ten Gov.