FAFUAN
Nan Kots Noun Ten Pol Naa Fi Non Ten
TIMOTI
Tsue Famumua
Tan nainy te kaa Pol koman a numaa iny kotskots unya Roum, ayei kirkir ton fafuan nan noun tovei ten Pasta Timoti. Tan nainy te natiny e Pol a mat tsunia te sisiruu ename, ya fakats to Timoti sa kirkir noun sa tsue of ya na sanaan ma tatagaa ot faarof iny ya gum nar vainy fafaaman ten Krais unya tana ngats fan iny Efeses.
1
Anyo Pol, nyo na amaraav ten Krais Jisas tan koman ten Gov, sa jiats vanaa nyo, ma pokei of anyo na vainy tana toto na foun to te kaa non koman e Krais Jisas vovou iny non tsuen man ten Gov. Nyo kirkir naa rou tsumanyi Timoti to te mangiir fiisok ronyo, nyi faarei rom a guei tsoiny tsonyo fatoobing.
Nyo faakats rou ten Gov a Taman ai Krais Jisas a Tsunaun tsura ma faan manyi na koma ree'un, ana tagtag, ana aaverof.
A Tsoiny Binun Faman Ten Gov
Nyo tsue faarof rou ten Gov, tsumanyi te faason rom ten Krais Jisas, ito na Gov to te fafaatouf ronyo fiisen miroun fakats arasan, faarei tsuiny kainy non fuainy tsuvuvanyo te fafaatouf Ya muan. Nyo tsue faarof rou Tsunia tan nainy te fakats fatatabin fi ronyo nyi tana fo faakats tsonyo tan nuaf, min voiny. Nyo fakats fatabiny roun susuiny matan tsumanyi tan nainy te naus osing finy anyo nyi, ana nyo komainy fiisok rou ma tagaa pis manyi ma via minyon paparaa. Nyo fakats fatabiny a faason a man te kaa mi nyi to na faason a man te kaa me Louis a tsuvumanyi, ai Yunis kan, e tsinamanyi. Ana nyo nat you anyi kaa kan mirom ya. Tan kat to aya, nyo komainy fatsuiny pis rou fakats tsumanyi ma faonot vaare nyi tan binun fiisen me na fifaan te faan manyi Gov tan nainy te fasaur anyo na nimau patsuu manyi, tana saa u Aaven Taabos te faan iny e Gov tsura te gim non ma kat rara ma oraav; a sikia, u Aaven Tsunia te favei rarora fiisen me na parits a reits, an mangiir an kat iny tagaa ot faarof iny kat tsura patsukaner.
To sa nyi ma rejiaf vaare ma tsutsun of a Tsunaun tsura, ge rejiaf vaare you tsonyo na mes te kaa rou tan kotskots tsonyo te favaanan iny rou e Krais. Sikia, nyi ma tsutsun faparits nyi te govets a patang fiisen vaminyo tan favaanan iny Vurungan Rof nane Krais, fiisen me na parits to te faan fatatabin marom anyi Gov. Ayei te saup fatabin rara ana Ya fikoo ratuara sa ra faarei men vainy taabos Tsunia fatoobing, sikia ma tan kat rof tsura, san tan koman tsian Tsunia ana koma ree'un to te faan rara Ya koman e Krais Jisas tan nainy tabuiny ruak minon nainy, 10 Sin tovei, a koma ree'un to ayei te tapokaa en tan nainy te of fi me na Tsoiny Fiisaup tsura Krais Jisas, Ya ots ravainy to na parits tana mat, ai to tan Vurungan Rof Tsunia te tapokaa me tana arasan tana vainy ser nat iny a toto na suu. 11 Gov pisan vanyo ma favaanan iny anyon Vurungan Rof nane Krais ma faarei anyo na amaraav ana tsoiny fifaatsuts ma faatsuts anyon vainy, 12 tan kat to aya, nyo saraa kamits rou tovei koman a numaa iny kotskots ana nyo gima rejiaf iny kat to ayei, tana saa, nyo nat fiisok iny rou na isen to te faason ronyo Tsunia, ana nyo sikia ma vaa'ets, Tsunia te kaa minon a parits a reits iny bei ot vanyo an Vurungan Rof to te faan vanyo Ya, onot non tan nainy tana tou vaatsuk Tsunia.
13 Nom tap faparits iny a fo vegiau man te faatsuts im, faarei non na sanaan ma vovou iny anyi, ana nyi te faason fatatabin tsun naa ten Krais Jisas ana nyi te mangiir fatatabiny e Gov ana vainy faavot faarei tsuiny non to te nom fi nyi ya koman e Krais Jisas. 14 Tamomots faarof Vurungan Rof te faan manyi Krais, ito tana parits tan Aaven Taabos te kaa non tsura.
15 Nyi natem, vainy fafaaman a kinai to te poo fi me tana gum fan iny Esia ser kaa ror tovei tana ngats fan tsian iny Roum te naus osing bus vanyo, ai fapoopoan a rari ere Faijelas me Hemojenis.
16 Nyo faakats rou tana koma tagtag tana Tsunaun ma kaa fiisen me Onesiforas, an numaa iny guei tsunia, tana saa ayei natiny faparits varonyo tana nainy kinai ana ayei te gima rejiaf te kaa fi nyo koman a numaa iny kotskots, 17 sai tan nainy te ruak naa Ya tana ngats fan tsian iny Roum, ayei tanik iny sainy vavis vatuanyo onot te sab fi vanyo ya. 18 Nyo faakats rou tana Tsunaun ma faan iny Ya na tagtag tan nainy vaatsuk Tsunia! Ana nyi nat faarof em tana foka te kat e Onesiforas tsonyo tana ngats fan iny Efeses.