BINUN TAN AMARAAV
Tsue Famumua
Vou to te fakap kirkir finy e Luke vaamuan nan buk tsuan, ayei kirkir ton buk tovei fa'arasainy ya na binun te katkat Amaraav ten Jisas. Ayei tsue faruak iny Aaven Taabos to te of fi mi Ya Gormirmir sa tutuei rari ana Ya faan ratuarin parits iny faatok reits an favaanan faamuan iny Vurungan Rof nane Jisas Krais koman a ngats fan tsian Jerusalem ai tan fo mamatsiny fan faavot tana gum fan iny Judia, ai tana gum fan iny Samaria ai tana fo gum fan veevian. Fo binun ten Pita te kirkir tan Binun Tan Amaraav pan tsian a isen ya te ruak na tana pan tsian na safunuu na fuan, ana fo binun ten Pol te kirkir tanik tana pan tsian na safunuu na fopis ya te ruak naa tana tangau ana jian. Luke taan fiisen me Pol ana ya fafaakouts towa. Tagaa ror tana Binun Tan Amaraav 20.5.
1
O Tiofilas, tan vaamuan nan Buk te kirkir anyo te tsue tsuk iny non a foka te kat e Jisas ana foka te faatsuts iny Ya tan nainy te tanik Ya na fo binun Tsunia, onot tan nainy te naa fi Ya Gormirmir. Tabuiny naa non Ya Gormirmir, Ya fa'arasainy towa tana parits tan Aaven Taabos tana vainy te pisainy Ya ser faarei men amaraav Tsunia. Tan fats safunuun nainy voun a mat Tsunia, Ya faatok vavis iny to na tsivon tsuri ma vaa'ets vaare ri Tsunia te toto en ana Ayei tsue tsuk kan iny to na Waan e Gov. Te faavot mi ri ten Jisas, Ya tsue faparits of ratuari na fokinai, “Ami sikia rom ma naus osing tsom a Jerusalem, sana mi ma anaanos a fifaan tan tsuen man ten Tamanyo to te tsue of im yam. Jon peenainy mami tana aurom, sai voun a tee nainy te naa minon, Nyo nai peenainy maromi tan Aaven Taabos.”
Gov Nom Fatabiny Finy Naa Jisas Gormirmir
Nainy te vaaguam faavot men guamaraav fiisen me Jisas ana ri rangats Towa, “Tsunaun, farainy te nom ravainy rom Anyi gumgum iny Roum, Nyi te faan fatabin ir ya na taa Isrel, tovei tsun roman, ge?”
Jisas tsue to tsuri, “Sikia ma kaa tsumi ma natiny ami ya to tan nainy ge na ingainy a ka tsun ten Tamanyo, Ayei patsukanen te fagum bus ya tana parits Tsunia. Sana mi nai via mi nats rom a parits to te of maromin Aaven Taabos; ai mi te favaanan iny Vanyo tana ngats fan iny Jerusalem, an tana fo fan faavot tana gum fan iny Judia, ai tana gum fan iny Samaria, ai tana fo pan faavot tana monaagits to.” Te tsue fakap iny Ya na ka to, ai Gov nom finy naa Towa Gormirmir, ana ri matoong er Tsunia, ana painy koroo naa mito sa fatakop osing rari Ya mata rari.
10 Ri suu iny a matar tan matoong fi naa jias te naa fi Jisas Gormirmir gima potsian ana ina fuan a mes kaa men vau goseen kafof tsutsun to pana rari. 11 Ana ina fuan a mes tsue to, “Vainy iny Galili, kat fei tsumi tsutsun rom mi mamatoong fi emanaa korosuu ei? E Jisas to aya te nom osing mami Gov sa mei fi naa Ya Gormirmir tabin minon senviir tsun non to te tagei finy ami Ya te naa fi Ya Gormirmir.”
A Mes Te Nom A Pan Ten Judas
12 An amaraav tabin to tana ngats fan tsian iny Jerusalem poo fi me tana tobeer iny Oliv a veevian vaarik tana ngats fan. 13 Te sof naa ri Jerusalem ri naa to tana pan jias te natiny kaa ror ere: Pita, ai Jon, ai Jemis, ai Anduru, ai Pilip, ai Tomas, ai Batolomiu, ai Matiu, ai Jemis a guei ten Alfias, ai Saimon, (Ayei na isen tsuri tana gum to te kat iny nom ravainy ror gumgum iny Roum), ai Judas, a guei ten Jemis. 14 Ri natiny vaaguam vaurep ror tan faakats fiisen kan ramirin moun, ai Meri tsinan Jisas, an fuainy famuinyasiny Tsunia.
15 Voun a tee ar nainy vainy fafaaman vaaguam to onots sen natus an tangau, ai Pita tsun to sa tsue, 16 “Vamuinyasiny fafaaman tsonyo tsue tan Vegiau Ten Gov ruak iny man busen to tan Aaven Taabos pokei mi ya nguen e Devit tana ka te nai ruak nats non ten Judas te ras fi rarori yan vainy puaan ya te faatok rari Jisas. 17 Judas ayei na isen tana gum tsura, tana saa, Jisas pisainy bus ya tana binun tsura.”
18 (Judas nom a painy moni foiny nan kat iring tsunia, sa foiny ya na painy puputaa to te gotsiny fi ya sa on fatsipaf iny tan puputaa ana koman ya takakaar faavot en an tsinai taruur faavot enato jiarasan. 19 A vainy te kaakaa Jerusalem nongoiny kainy a ka to aya; ser koo na painy puputaa to aya Akedama man nan ya Puputaa tan Rafatsiny.) 20 Pita kat to sa tsue, “Te kirkir busen tan Buk iny Vadou,
‘Te rof non tana numaa tsunia ma kaa iny uur, ana sikia ta mes te nai kaa tsunia.’ (Vadou 69.25)
An Vegiau Ten Gov kan te tsue kainy a ka,
‘Te rof non tan ta mes ma nom a binun tsunia.’ (Vadou 109.8)
21-22 “Sai tovei, te rof non tan nom taa isen to te tagaa iny matan te tsun fatabin fi Ya. Ayei kan te kaa fiisen ramira tan nainy viviakoo te taataan fiisen mira na Tsunaun e Jisas fapoopoan narara tanik tan nainy ten Jon a tsoiny fapeenan sa nai nom naa me tan nainy te tabin fi Jisas Gormirmir.”
23 Ri kat to ser nom a ina fuan a mes. Josep te koo ri Basabas mesa asangan ya Jastas, ai Matias. Ana ri vaaguam faavot to ser faan iny fakats tsuar ten sei te kaa non tan koman tsuri ee.
24 Ana ri faakats to ten Gov, ser tsue, “Tsunaun, Anyi natiny rom a aaver a fokinai. Faatok mamimam tana ina fuan to, e sei te bobot bus Anyi ee! 25 A tsoiny to aya nom non gumgum tan amaraav iton gumgum te naus osing e Judas sa naa fi en tana pan iny fasaraa unya Hel, a pan tsunia.” 26 Ri vovou iny kat tsuri tana sanaan iny nom mes. Asangan e Matias ruak ser as ya, ri faavot onots safunuu ana ina fuan a amaraav.