EFESES
Noun Kirkir Fi Naa Pol Tana Taa Efeses
Tsue Famumua
Pol favaanan iny Vurungan Rof nane Krais tana ngats fan iny Efeses ana vainy a kinai nom ton vegiau tsunia ri faason to ten Jisas. Ara onot ror ma gogosias ya tana Binun Tan Amaraav, 19.1-20. Tan nainy te kaakaa Pol koman a numaa iny kotskots unya Roum, ya kirkir ton noun tovei tan vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan iny Efeses. Noun tovei te tsue gum nar vainy fafaaman ten Jisas faarei ror a Saape na Taabos ai Jisas faarei non a Tsuun Tobiing to te fagovets faparits fi non Ya na numaa faavot. A gum nar vainy fafaaman ten Jisas faarei ror u puan Tsunia, ana Ayei faarei non patsuun tan puan. Ari faarei ror e natsun Ya, ana Ayei faarei non a tsoiny tsuri.
1
Nyo, Pol, nyo na amaraav ten Krais Jisas, tan koman ten Gov, nyo kirkir naa rou tsumin vainy taabos u fasito ten Krais, to te kaa fasuu faman ovei rom fain e Krais Jisas, to te kaa rom tana ngats fan iny Efeses.
Nyo faakats rou ten Gov a Tamarara ana Tsunaun Jisas Krais ma faan mami na koma ree'un ana aaverof.
Ten Krais, Gov Faan Rara Na Foka Na Fo Rof Iny Gormirmir
Ara ma variri Gov, Tsunia na Gov ana Taman a Tsunaun tsura Jisas Krais. Gov rof rara sa faan rara na fo mamatsiny fifaan rof te poo me tan Aaven Taabos ma faakouts Ya na aave rara, ka to aya te daup fiisen ramirora Gov unya Gormirmir tana saa, ara kaa ror koman e Krais.
4-5 Tabuiny fapogaar non e Gov a monaagits to, ana Ayei pisainy faamuainy ratuara ma fasito irara Ya koman e Krais ma taabos mi ra ana ra te sikia ma kaa me tu aveto to te tagei finy rarora Ya. Gov fakats faamuan en ana Ayei kat faarei ratuaran fuainy guei tsoiny tsungan Tsunia ten Jisas Krais tsun. Ka to, te kat fapaparei Ya, Ayei komainy kat non ya, tana saa, Ayei mangiir fiisok rarora. Ara ma variri e Gov tana sanaan a rof fiisok ito te faan finy mi Ya na koma ree'un Tsuan tsura, ayei na fifaan babainy to te faan iny Ya tsura, ito tana sanaan tana Guei Tsoiny Tsunia to te mangiir fiisok non Ya.
Ito tsun kan tana Guei Tsoiny Tsunia, Ayei pats ratuara, ra tapuruur mito, Ya anofe ravainy ton fo aveto tsura, tan rafatsiny nana Guei Tsoiny Tsunia vovou non a masun tana koma ree'un ten Gov, 8-9 te faan iny Ya tsura sikia ta fafakap nan. Gov kaa minon fakats rof ana Ayei, kaa kan minon a nat tsian tana fo mamatsiny ka to te komainy kat non Ya ana Ya pokei faruak mi towa tsura, ito te komainy tsue pokei of non ya Gov, sai tovei fo mamatsiny ka to te kaa tan fakats famumua Tsunian takop, Krais kat faruak bus ya tana binun Tsunia. 10 An fakats famumua te komainy kat non e Gov to, Ayei nai fakap non fakats famumua Tsunia tan nainy te fagum bus Ya, ana Ayei nai guam minon a fo mamatsiny ka to, te fapogaar Ya te kaa ror Gormirmir ai nei tan puputaa, te kaa ror fain a isen tsun a mes to ayei, e Krais, ai te faarein patsuun tan puainy mes.
11 Ana ra kan, Gov pisan bus rara vovou iny non fakats faamuan Tsunia tan tatanik ma nom ara ta ka ma fasito iny, to te poo fi minon Tsunia, tana saa, ito tsun kan ten Krais, an fo mamatsiny ka ruak to vovou iny non koman Tsunia, 12 tan kat to aya, amam a taa Jiu to te naano anaanos faamuainy e Krais ma variri e Gov, faatok iny non siinaiv Tsunia.
13 Ai to kan, amin vainy sikia ma taa Jiu to te nongoiny bus a man to, ito ayein Vurungan Rof nane Krais to te saup fatabin mami tan nainy te faamainy ami Ya. Gov bobot bus mami sa faan mamin Aaven Taabos to te tsue faman of mami Ya to sam faarei mirom u fasito fatoobing Tsunia. 14 U Aaven Taabos, Ayein kifon tsuen man te kat e Gov, faatok rarora Tsunia te nai faan rarora na fo mamatsiny ka, tan nainy te vovou finy Yan tsuen man Tsunia muan ma faan iny, an Aaven Taabos to koma rara faatok rarora Tsunia te pats rara, ana Ya fasito ratuara faarei ror vainy Tsunia fatoobing onot non te nai puruur fakap ovei non Yan aveto tana monaagits tovei. Tan kat to aya, ara kan ma variri Gov, faatok iny non siinaiv Tsunia.
Pol Faakats Of Ir A Taa Efeses
15 Tan kat to ayei, ito tan nainy te nongoiny anyo na faason tsumi tana Tsunaun Jisas an mangiir tsumi tan vainy fafaaman faavot ten Krais, nyo tanik tan faakats 16 ana nyo fafaakats kane varou tovei, nyo tsue faarof naa rou ten Gov, ito tsun tsumi, ana nyo fakats fatatabiny maromi tan faakats tsonyo. 17 Tan nainy te faakats anyo, nyo rangats to Gov a Taman a Tsunaun tsura Jisas Krais, kaa minon siinaiv ma faan mami Ya na fifaan poo minon tan Aaven Taabos to te faan maromi na nat a rof ana Ayei kat maromi ma nat faarof iny ami na man nane Gov, tan kat to aya, mi nai nat faarof fatatabin pis iny rom Ya. 18 Nyo rangats rou e Gov ma tsue fanat of mami Ya na man te poo fi minon Tsunia, ma nat faarof iny ami na masun te fikoo of mami Gov ma naano anaanos tsun naa mi fiisen men koman tsian, ma nom ami na masun a saavits fiisok tan siinaiv Tsunia to te tsue faman of mami Ya ma kat tan vainy taabos u fasito ten Krais. 19 Nyo faakats rou ma inan fanatnat faarof iny ami na saf a parits a reits Tsunia to na, to te fafaakouts fi rarora Ya ara to te faaman. A parits a reits to aya, te kat faarei tsuiny non a parits a reits to, 20 te bibinun iny e Gov tan nainy te fatsuiny fatabiny fi Ya e Krais tana mat ana Ya fagum Towa tana pan iny fatsiitsii tan panaainy matou Tsunia unya Gormirmir. 21 Ai tovei roman, Krais tagaa ot osto na aya, ana Ayei tagaa ot fafisfis iny non fuainy aaven te kaa ror korosuu to te tagaa ot ror, ri te kaa men asangan an fo viir parits an fuainy tsunaun, Ayei karap fafisfis iny non a vainy faavot to te kaa miror asangan an gumgum tana monaagits faavot tan nainy roman ai tana fo nainy te naa minon. 22 Gov fakei a fo mamatsiny ka, ma kaa ri fain gumgum ten Krais, ana Ayei bobot to Krais ma tagaa ot fafisfis ir Yan fo mamatsiny ka, ana Ayei pisainy Towa ma ruak faarei mi Ya na tatagaa ot nar gum nar vainy fafaaman ten Krais faarei non patsuun te tatagaa ot finy non yan puainy mes. 23 U gum nar vainy fafaaman ten Krais faarei ror a puan Ya; ana ra paut faavot fi naa ror Tsunia, Ya te favei taptap faavots a fo mamatsiny ka to, fiisen minon a Tsivon.