Noun Te Kirkir
E JEMIS
Tsue Famumua
Jemis, ayei a kakaii nar famuinyasiny ten Jisas, kirkir noun tovei tan fuainy vainy tsunia na taa Jiu to te faason ror ten Jisas te kaa vavis ror tana fo pan tana vainy sikia ma taa Jiu. Matiu 13.55 te tsue na ka Jemis ayei a famuinyasiny ten Jisas. Muan sen Jemis sikia ma faamainy e Jisas faarei na Krais, sana mesapan pon fi ror nei ayei te faaman vou na mat ten Jisas ana Ya tsun fatabin pis to. Ayei faan faavot iny a tsivon ten Jisas ana ya faarei to na tsoiny mumua tan gum nar vainy fafaaman tana ngats fan tsian iny Jerusalem. Ra onot ror ma gogosias a ka to ten Jemis tana Binun Tan Amaraav, 15.13-21; 21.10-25; an Galesia 1.19. Jemis kirkir a ka to tana faason tsun ten Jisas faatok iny non kat rof tana ka te kat rora.
1
Nyo Jemis, nyo na tsoiny binun ten Gov ana Tsunaun Jisas Krais. Nyo kirkir rou noun tovei naa fi non tsumi na taa Jiun fafaaman ten Krais to te poo fi me tana ina safunuu ana ina fuan a vun iny Isrel, sa ri kaa vavis ror tana fo mamatsiny gum fan tana monaagits to, tsue nainy rof tsonyo naa non tsumi faavot.
Faaman Ana Nat A Rof
Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, tan nainy te sab romi na fo viir tanaf, mi ma fakats tanaf to ayein kan rof, ana mi ma mamagat, tana saa, ami nat busem, fo viir tanaf te tanaf tsuiny non atou faason tsumi, ai tan nainy te parits fi non na faason tsumi ana mi te onot ma tsutsun faparits onot non tan fafakap nan ya, vou mi onot rom ma govets fo patang tsian. Tan kat to aya, tanyiny yam kat iny tsutsun faparits am govets to na fo patang, ma kat ya na binun tsuan koma mami, mi te matsua fakap me am gima kakat on iny to na nat a rof to te poo fi minon ten Gov. Sai ten sei tsumi te kakat iny non ta nat ta rof ee, ayei ma faakats ten Gov, ai Gov te nai faan rari na fokinai a nat a rof; tana saa, Gov natiny faan fakinai non ana Ayei gim non ma tsue tsuk iny a fo fifaan. Sana mi ma faakats me na faason ma faan mami Gov ta ka te komainy romi, am vaa'ets vaare to. E sei na mes te vaa'ets non e te vasaguat faarei non posaa namaan te taf vavis fi non yan na ainysat. 7-8 Ana mes to ayei, ma pon fi vaare nei ayei te nom non ta ka tana Tsunaun, ito te kaa fi minon yan fuan fakats an vasaguat vavis tan ta ka te rangat iny non ya.
Aaruts Ana Masun
A isen na vamuinyasiny a fafaaman ana aaruts iny ta foka tana monaagits to, ma paparaa, tana saa, ayei te karap non matan e Gov. 10 Sana mes te kaa minon na masun, ai to te nom ravainy fi non e Gov a masun tsunia, to te fauf fi non ya, ayei ma paparaa, tana saa, ayei te faason patsukanen nanaa ten Gov. Masun nai kajiaa babainy enanon ai te faarein fo fareevreev vouts. 11 Te paas minon na nuaf ya te nang, ana fo fareevreev vouts to ayei te maav naa, ya te rus ravaa ana ya te kajiaa babainy en. Jesan kan te kat fi nats non na mes a masun to tan nainy te binun faparits non ya, tana fo masun tsuan tan siiva tana fo viir binun tsunia nai kajiaa babainy kanen nanon.
Tanaf An Fiamus
12 Gov faparits fiisok non a mes te tsutsun faparits non tana fo tanaf, tana saa, tan nainy te tsutsun faparits non ya onot non tana fafakap, ayei nai nom non a sapou uupe nana toto na suu faarei non na tafan tsuan. Gov tsue faman busen, ma faan iny ya na tafan to ayei tana vainy te mangiir fiisok ror Ya.
13 To te tsun fi non fakats tana mes tana fo fiamus, ayei ma tsue vaare na ka, “Fiamus to ayei te poo fi me ten Gov.” U aveto te gim on non ma natiny amus e Gov, ai Gov kan te gim on non ma amus a mes ma kat yan aveto. 14 San fakats iring an koman iring tana mes patsukanen to te tsun non ai te amus naa ya tan kat iring. 15 An fakats iring ana koman iring tsunia tsun to ayei, te faarei non na moun na kuraa te faagiir fi non ya na guei, te faarei tsuiny kainy non fakats iring an koman iring to te faruak non aveto, ai tan nainy te kat fatatabiny fi non yan fo aveto to ayei, te faruak tsuiny kainy non na mat a suu.
16 Fakats fi vaare yam nei fo fiamus te poo fi minon ten Gov, fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo! 17 A fo mamatsiny kan mamarof ana fo mamatsiny fifaan saavits to te poo fi me Gormirmir, ten Gov, ito te fapogaar kainy a fo mamatsiny kan kakanaf korosuu, ana Ayei te gim non ma pangis kat Tsunia, ana Ayei kan sikia non ma takopis, Ya te biak ravaa rara tana uurup, a sikia, Ayei kaa patsukan fi enanon tovei. 18 Tan koman Tsunia patsukanen to, sa fapogaar fafoun ramira tan vegiau Tsunian man, ma faarei ara na vaamuan nana ka fapoopoan nana fo mamatsiny ka to te fapogaar Ya.
Ara Ma Nongoiny Vegiau Ana Ra Te Vovou Iny Ya
19 Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, tamomots yam a ka to: Ami na fokinai ma nongon faarof veesau tsom tan vegiau ten Gov, ana mi te see vevegiau, ana mi kan ma peits veesau vaare. 20 Koma peits tana mes te gim non ma tamainy kat tavaron te komainy non e Gov. 21 To sana mi ma fataanis osing fo mamatsiny kan iring vavajia an kat iring. Ana mi te fauf a tsivom matan e Gov, mi te faarof iny vegiau Tsunia to te suu iny Ya aave mami, iton vegiau te kaa minon a parits iny saup fatabin mami.
22 Ami ma fagaug vaare na tsivom tan nongoiny babainy vegiau, mi ma vovou iny ya, am kat towa. 23 E sei na mes te nongoiny babainy tsuiny non vegiau ee, ana ya te gim ma vovou iny ya, ayei te faarei non a mes te tagei non a aaven ya tana tsin, 24 ito ayei te tagei faarof fi non a tsivon, vou ya te naa, sen tsun ayei te anofe non fei te mamatan faamuan fi ya ei. 25 San e sei na mes te matoong fasuu non tan faun a tavaron ee, to te natiny puruur non a mes, ana ya te gima faterof tan kat ya, ge te gim kainy non ma anofe na ka te nongoiny ya, sai te kat fatatabiny non ya, Gov faparits non a mes to ayei tana foka te kat non ya.
26 E sei na mes te pon fi non nei, ayei na mes te vovou faman iny non e Gov ee, ana ya te fafaatouf Ya, sana ayei te gim non ma tamomots faarof a mian ya ee, ayei fagaug non a tsivon, an kat iny faatouf tsunia ten Gov, a ka babainy tsun kan. 27 Kat iny fafaatouf faman, u taabos to te komainy non e Gov a Tamarara i tovei, ami ma makok faarof ir fo guein ngap, ana fo amov, ana mi te faakouts faarof rari, ana mi te tamomots faarof a tou kaakaa tsumi, am gim to ma vovou iny kat tan puputaa tovei.