JOSUA
1
Gov Te Tsue Of E Josua
Ma Ni Gum Bus Arin Puputaa Iny Kanan
Vou na mat ten Moses kat to ana Tsunaun tsue to ten Josua na guei tsoiny ten Nan, ana ayei kan a faakouts nan e Moses, sa tsue, “E Moses a tsoiny binun tsonyo te mat busen. Anyi ma kakoun ana nyi te nom ir a fokinai vainy iny Isrel ana mi te guas tan mes panainy aurom tana aurom iny Jodan mi te naa tan puputaa te faan bus iny Anyo tsumi. Faarei te tsue of finy Anyo Moses, pan te pitaa non a mou manyi tsunia, ayei nan puputaa te fan im yam. Vaana'on tsumi tatanik minon papatsuun na ratsuu na uur tan panainy saut, ya te nai fakifon me tana tobeer iny Lebonon tan panainy not. U puputaa tana vun tana taa Hitait ai te nai onot ovei tana Aurom tsian iny Yufereitis tan panan te ruak minon a nuaf, puputaa to aya nom kainy romi. Ya te nai tatangin tana Namaan tsian iny Mediterenian tan panaan te ruk ising nanon na nuaf. Josua, tana toto tsuam sikia ta tafisuan te onots non ma kat tap manyi, te naa romi tana puaan, tana saa, Nyo gim on rou ma anofe manyi, san Anyo kaa fiisen marom faarei te kaa fiisen fi minyo e Moses. Anyi ma fasiireits a komam ana nyi te tsun faparits, tana saa anyi te mumua ir rarori a vavainy na to ari tan nainy te nai gum romin puputaa to te fafaatai bus anyo na fo tsuvumami muan. Anyi tsun ma koma reits ana nyi kan ma parits, a ka tsun ma kat ami, ami ma makok a Faun faavot tan Faun te faan mami e Moses a tsoiny binun tsonyo. Te vovou faarof finy romanyin Faun faavot ana nyi te onot ma kat a foka te komainy romanyi ma kat; tana fo pan te naa romanyi. Josua, ami ma fagum vaare tan gogosias Buk tan Faun, tan nainy te faatouf romi. Gogosias yam a Faun tana fo mamatsiny nainy, ana mi te manaats a fo mamatsiny ka te tsue non na Faun, ana mi te sab nainy rof. Anofe vaaren vegiau te tsue of im, to ma siireits ana nyi te tsutsun faparits! Oraav ge fagagaar vaare tana sana Anyo Gov tsumanyi, ana Nyo kaa fiisen maromi tana fo pan te naa romi.”
A Taa Isrel Te Nom Vegiau Te Poo Me Ten Josua
10-11 Te vegiau fakap a Tsunaun ten Josua, kat to ai Josua tsue of raton na fo tsoiny mumua ma naa ri tana fo tovaar tana pan te totovaar ari er tsue fi to nei tana vavainy, “Kakoun onots yam ta kainy ainy iny tamar tan fopis nainy to te kaakaa non, tana saa ara te guas ror tan mes panainy aurom tana aurom iny Jodan. Ra te nai gum tan puputaa te faan rara na Tsunaun.”
12 Josua tsue of ratuari na vavainy tana fopis a vun, a vun ten Ruben, ana vun ten Gad, an mes panan nar vainy tana vun ten Manase, ana ayei tsue to tsuri, 13 “Anofe vaare yam vegiau te fafaatai mami e Moses, to te tsue fi naa Tsunaun ma nom finy amin panainy puputaa tovei aya te kaa non tan panaan te ruak minon na nuaf, panainy aurom tana aurom iny Jodan to te kat fan romi tsunia. 14 Fokinai, moun an guei tsumi fiisen me na fo marein sensen ton tsungan, kaakaa ror nei aya, san a vainy puaan tsumi to te kakoun of a puaan ser kaa miror a foka iny fapupuaan, te guas famumua iraror a fo famuinyasiny tsumi na taa Isrel er faakouts ratuari tan nainy te guas rorin mes panainy aurom. 15 Onot non te ruak faarof rori tan puputaa tsuar tan mes pannan nan na Jodan tan panaan te ruak ising non na nuaf, a pan te faan rari na Tsunaun. Te ruak faarof ror a fo vun vun tana fo pan tsuar ana mi te see tatabin me tan panainy fan tsumi to te faan bus mami e Moses a tsoiny binun tana Tsunaun.”
16 Ana vavainy tana fopis a vun to ari, pangis ton vegiau ten Josua ser tsue, “Amam kat rom a foka te tsue nyi mam ma kat ana pan te jiat fi maroman anyi, mam naa rom. 17 Mam nongoiny maromanyi, faarei te nongoiny finy amam e Moses, a Tsunaun kaa fiisen marom, faarei te kaa fiisen mi ya Moses. 18 Sei ta isen ta mes te gim non ma vovou iny a kaa te tsue romanyi, a mes to aya te nai atsun famat non.” Ana vainy tsue to ten Josua, “Tsutsun faparits.”