MATIU
Vurungan Rof Nane Jisas Krais Te Kirkir Iny E Matiu
Tsue Famumua
Voun safunuu na ingainy te kap naa vou na mat ten Jisas, Matiu kirkir ton Vurungan Rof nane Krais. Mes a asangan e Matiu koo ri Livai, ayei na isen tsuri na safunuu ana ina fuan nar matisian. Ayei kirkir iny vegiau nane Jisas tovei tan vainy tsunia na taa Jiu. Fuainy kuigin muan fiisok kirkir kan iny a tou naa me ten Krais tana taa Jiu. Matiu inainy fanatnat bus iny e Jisas faarei na Krais ana Aatouf ana ayei komainy fiisok raror a taa Jiu faavot ma faaman kan ten Jisas Tsunia na Krais, ana ayei tsue faman iny towa to te kirkir fi ya na ka te tsue fin fuainy kuigin tan Vegiau Ten Gov. Ayei kirkir tsuk kan iny a Waan iny Gormirmir.
1
U Asangar Tsuvun E Jisas Krais
(Lk 3.23-38)
I tovein fuainy tsuvun e Jisas Krais, e Jisas Krais a tsubnaain ten Devit, ai Devit a tsubnaain ten Abraham.
Abraham ayei na taman e Aisak; Aisak ayei na taman e Jekop; Jekop ayei na taman e Juda an fuainy famuinyasiny tsunia; Juda ayei na taman e Peres me Sira, tsinar rari Temar; Peres ayei na taman e Esron; Esron ayei na taman e Ram; Ram ayei na taman e Aminadap; Aminadap ayei na taman e Nason; Nason ayei na taman e Salmon; Salmon ayei na taman e Boas, tsinan ya Reheb; Boas ayei na taman e Obet, tsinan ya Rut; Obet ayei na taman e Jesi; Jesi ayei na taman e Devit a Aatouf.
Devit ayei na taman e Solomon tsinan ya Betsiba e natsun Uraia faamuan; Solomon ayei na taman e Riaboam; Riaboam ayei na taman e Abija; Abija ayei na taman e Eisa; Eisa ayei na taman e Jeosafat; Jeosafat ayei na taman e Joram; Joram ayei na taman e Usaia; Usaia ayei na taman e Jotam; Jotam ayei na taman e Eihes; Eihes ayei na taman e Hesekaia; 10 Hesekaia ayei na taman e Manase; Manase ayei na taman e Amon; Amon ayei na taman e Josaia; 11 Josaia ayei na taman e Jekonaia an fuainy famuinyasiny tsunia to tan nainy te nom finy ra naa ri rin vainy Isrel ser naa fi naa Babilon ri faarei ton vainy gog.
12 Te faarei arin vainy gog unya Babilon ai Jekonaia faarei to taman Silatiel. Silatiel ayei na taman e Serababel; 13 Serababel ayei na taman e Abuid; Abuid ayei na taman e Eliakim; Eliakim ayei na taman e Eso; 14 Eso ayei na taman e Sedok; Sedok ayei na taman e Ekim; Ekim ayei na taman e Eliud; 15 Eliud ayei na taman e Eliasa; Eliasa ayei na taman e Matan; Matan ayei na taman e Jekop; 16 Jekop ayei na taman e Josep, ai Josep faarei to natsioiny Meri, e tsinan Jisas te koo ri Krais, a Mes to te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy.
17 To sa faarei men safunuu ana fats a aatai tanik me ten Abraham sa nainy onot me ten Devit, an safunuu ana fats a aatai to tanik me ten Devit sa nainy ruak me tan nainy te naa fi naa ri Babilon sa ri faarein vainy gog, ana safunuu ana fats a aatai to ito te faarei fi rin tsoiny gog Babilon sai nainy ruak me te agiir fi Jisas.
Tou Agiir Ten Jisas Krais
(Lk 2.1-7)
18 To aya nan a sanaan te agiir fi me Jisas Krais. Tsinan ya Meri to te us of ari Josep, sai tabuiny fanging rori, Meri nat fi nei ayei nai faagiir non a guei tana parits tan Aaven Taabos. 19 E Josep a tsoiny fanging ten Meri na rof fiisok ana ya pon to ma gargar faamo tsuiny naa ya, ayei tsugainy ma farejiaf e Meri matar a vainy faavot.
20 Te fakats farokot ya na ka to, ana morena tana Tsunaun ruak towa tan taraa sa tsue, “Josep tsubnaain ten Devit, oraav vaare ma fifanging minyi Meri a faarei to natsum, tana saa, to tan Aaven Taabos, ayei kuraa iny non ya. 21 Ayei nai faagiir non na guei tsoiny ana nyi te nai koo Ya Jisas, tana saa, Ayei nai saup fatabin rarori na vainy Tsuan, tana fasaraa tana fo aveto tsuri.”
22 Fo mamatsiny ka to te ruak an vegiau tana Tsunaun ruak iny man ovei enato nguen na isen na kuigin muan,
23 “A moun a 'aun to te nai kuraa nats non ana ya te faagiir a guei tsoiny ana ri te koo ya Imanuel” (Aisaia 7.14)
(kifon vegiau to Imanuel, “Gov kaa fiisen ramirora.”)
24 Te tagun bus e Josep, ayei kat to na ka te tsue of ya na morena tana Tsunaun to sana ayei fanging bus e Meri. 25 Sana Ayei gima fiinot fiisen mi ya onot te faagiir finy e Meri na Guei Tsoiny. Ai Josep koo Towa Jisas.