MAK
U Vurungan Rof Nane Jisas Krais Te Kirkir Iny E Mak
Tsue Famumua
Voun gonom safunuu na ingainy te kap naa vou na mat ten Jisas, Mak kirkir Vurungan Rof nane Krais. Mak te koo ri Jon Mak. Ayei te karap Jerusalem ana ya fafaakouts to Pol me Pita. Mak kirkir tsuk iny e Jisas ma natiny ari na taa Roum e Jisas. Taa Roum pon iny a parits ayei na ka na karap, sai tan kat to ayei Mak kirkir tsuk iny a parits ten Jisas kainy kat a parits iny faatok reits, tsipaar fo faadis, fatsuiny fatabiny a mat, buur ravainy masarau, an kat iny puruur ravaa ir a vainy tana parits tan aveto.
1
Tou Favaanan Ten Jon A Tsoiny Fapeenan
(Mt 3.1-12; Lk 3.1-20; Jn 1.6-8,15-37)
Tovein Vurungan Rof nane Jisas Krais a Guei Tsoiny ten Gov. Faarein tsuiny kainy non to te kirkir bus iny e Aisaia na kuigin ten Gov muan sa tsue na ka,
“Tovei na tsoiny favaanan Tsonyo,” te tsue fi Gov ten Jisas, “te jiats famumuei nats Ronyo Tsumanyi, ma kakoun ya na sanaan Tsuan. (Malakai 3.1)
Ayei na isen te vegiau fabaasuan me koman a pan a uur, ‘Kakoun onots of yam a Tsunaun a aavem, mi te vatsvats of Yan kat tsuam ma faarei ya na sanaan iny naa me Tsunia.’ ” (Aisaia 40.3)
To sen Jon a tsoiny fapeenan ruak me koman a pan a uur sa favaanan, ya tsue to, “Faonot yam, mi reesik to am takopis osing to na fo aveto tsuam, ana mi te tap naa ten Gov, tana ka to aya Gov nai anofe ravainy non a fo aveto tsumi, nyo te nai peenainy mami.” Vainy naa me tsunia poo fi me tana ngats fan tsian iny Jerusalem ai tana fo mes a fo ngats fan tana gum fan iny Judia a tou nongon ten Jon. Ri pokein fo aveto tsuar sen Jon fapeenainy rari tana aurom iny Jodan.
Jon popous iny funuu nana kamel faarei non pous tan kuigin, ya kaa kan miton vakiri u pous tsunia. Ya ainy ton kookai an sisingif. Ya favaanan to tana vainy, “Te vovou minon tsonyo, Ayei karap fafisfis varonyo, nyo gima onot faarof kan ma tsunguruu, nyo te puruur a patom nan su Tsunia. Nyo peenainy maromi tana aurom, sana Ayei nai peenan maromi tan Aaven Taabos.”
Tou Peenan Ten Jisas An Fiamus Ten Satan
(Mt 3.13-17, 4.1-11; Lk 3.21-22, 4.1-13)
Tan nainy to aya Jisas poo mito tana ngats fan iny Nasaret tana gum fan iny Galili ai Jon peenainy Towa tana aurom Jodan. 10 Te ruak osing me Jisas a aurom, sen tsun Ya tagei na korosuu tapue an Aaven Taabos of mito Tsunia faarei na kurume. 11 An sen vegiau poo mito Gormirmir, “Anyi na Guei Tsoiny Tsonyo te kaa non koman Tsonyo, Nyo koma rof marom Anyi.” 12 Sen tsun, an Aaven Taabos nom finy naa Towa tana pan a uur ana nang iny nuaf. 13 Ya kaa ton fats safunuun nainy tan fiamus ten Satan, Ya kaa fiisen ra miton marei sensen vouts, an morena ten Gov naa mito ser faakouts Ya.
A Vaamuan Nana Matisian Jisas Fikoo Ya
(Mt 4.12-22; Lk 4.14,15, 5.1-11)
14 Te kaa bus e Jon tana numaa iny kotskots Jisas naus osing to na gum fan iny Judia, Ayei naa fi enato tana gum fan iny Galili sa favaanan iny Vurungan Rof te poo me ten Gov, 15 Ya tsue to, “Nainy te ruak en, a Waan e Gov te sisiruu ename, Reesik yam, am takopis osing ton fo kat iny aveto tsumi, ana mi te tap naa ten Gov, mi te faamainy Vurungan Rof!”
16 Jisas taan ereer naa non tana naaman iny Galili, Ya tagei rato ere Saimon me Anduru u mumuinyasiny vavagaar jian naaman men muav tsuar, tana saa arin tsoiny nawaan. 17 Jisas tsue to tsuri, “Taami yam, am vovou Vatuanyo, ana Nyo te faatsuts mamin kat iny nonom mes faarei to te saasauf jian fi mi.” 18 Sen tsun, ri fakei ravainy ton muav tsuar ser vovou naa Ya.
19 Ri fataan vaarik naa to, ai Jisas tagei raton mes mumuinyasiny, Jemis me Jon guei tsoiny ten Sebedi. Ri kaakaa er koman puak um'um muav tsuar. 20 Sen tsun Ya fikoo ratuari, ri naus osing to tamar e Sebedi an vainy binun tsuri koman puak ser vovou naa Jisas.
A Mes A Tutuei Iny Masarau
(Lk 4.31-37)
21 Ri naa fi naa to tana ngats fan iny Kapeniam tana gum fan iny Galili an tan Nainy fafaatouf tana taa Jiu Jisas sof to tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu Ya faatsuts rato na vainy. 22 Ri saar tana sanaan to te fafaatsuts fi Ya tana saa Ayei kaa me na parits faarei non a mes te fa'asangan non tan gumgum, sikia ma faarein Tsoiny Fifaatsuts tan Faun tana taa Jiu.
23 Gima potsian, koman a numaa iny fafaatouf na aya te kaa me na mes a tutuei iny masarau, sa kuu fatsian en, 24 “A saa te komainy kat rom Anyi tsumam na, O Jisas iny Nasaret? Kat fei, Nyi of me naa tou ruraa mamam? Anyo nat marom Anyi, Anyi na Mes a Taabos poo fi me ten Gov!” 25 Ai Jisas tsue ets'ets to na masarau, “Tomani, nyi te tafuts osing a mes tovei.” 26 Ana masarau kat fatotoroor towa sa kuu men tangis tsian, ya tafuts osing towa. 27 Ana ri na fokinai saar fiisok to ser fararangat fatabin ir, “A saa bus to aya nan na? U fafaatsuts foun kaa minon parits? A mes to te kaa minon gumgum iny faan iny tsuen parits tan masarau ri te manaats Ya.” 28 An vaanan nane Jisas saats vavis to na ngats fan faavot tana gum fan iny Galili.
Jisas Tsipaar A Vainy A Kinai
(Mt 8.14-17; Lk 4.38-41)
29 Sen Tsun ri naus osing to na numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, ri toobing naa to numaa ten Saimon me Anduru, Jemis me Jon naa fiisen kan ra naa ri. 30 E nuan e Saimon a soon iny faadis, faadis me na puan a fisikii. Sen tsun ri tsue of to Jisas tsunia. 31 Ya naa to sa nom niman ya Ya ras fatsuiny towa, ana faadis naus osing towa sa kakoun of ratuari na kainy ainy.
32 Te ananerof busen, te ruk nana nuaf ri atoiny miton vainy faadis ten Jisas an vainy kan tutuei iny masarau. 33 Ana fokinai tana ngats fan vaaguam mito matan a numaa te kaa non e Jisas. 34 Jisas tsipaar ton vainy a kinai te kaa men fo viir faadis sa buur ravainy kainy fo masarau komar a vainy. Ana Ayei gima famanat raton masarau ma tsue ri ta ka, tana saa ri nat iny Ya, Ayei na Krais.
Jisas Te Favaanan Galili
(Lk 4.42-44)
35 Patsuu na nainy tabuiny arasan minon a pan, Jisas tsun Ya naus osing to na ngats fan sa naa naa tana pan a tomani Ayei Tsivon, Ya faakats to na aya. 36 Ai Saimon fiisen men vaatau tsuan naa to ser vovou naa Ya. 37 Te sab ari Ya ri tsue to Tsunia, “A fokinai tsikoo marom Anyi!” 38 Ana Ayei tsue to tsuri, “Tanats yam, ra ma naa tana mes a fo fan siruu ma favaanan kan Anyo na aya, tana saa ayei na ka te of mi Nyo.” 39 Ya naa vavis to tan fo mamatsiny pan tana gum fan iny Galili, sa favaanan koman a fo numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, Ya buur ravainy ton fo masarau tana vainy.
A Mes Te Kaa Men Tatauba
(Mt 8.2-4; Lk 5.12-14)
40 Ana mes a tatauba naa mito ten Jisas, ya tsunguruu to, sa sing ta fifaakouts. “Te koman fi rom Anyi, Nyi onot rom ma fataabos vanyo.” 41 Jisas kaa men reesik Ya faarua iny naa to na niman sa saras ya sa tsue tsunia, “Nyo koman rou, taabos sanyi!” 42 Sen tsun an tatauba naus osing towa, ya taabos enato. 43 Ai Jisas tsue faparits of towa, Ya jiats veesau towa fiisen men vegiau parits, 44 “Tagaa, tsue vaare na ka to tan ta mes; sana nyi ma naa fatoobing tsun naa tana tsoiny faakor ma tagaa faarof ya tsumanyi, ana nyi te kat a faakor to te tsue iny Faun te kirkir iny e Moses muan, tan kat to aya ma nat ari na fokinai nyi taabos em.”
45 Te naa bus naa na mes ya tanik iny saats vavis ton vaanan tan mamatsiny fan, tana ka te kat e Jisas tsunia, tan kat to aya Jisas gim to ma naa koman a ngats fan ana ya kaa osing to na vainy tana pan a uur. Sana vainy poo fi me tan fo fan vavis, naa mito Tsunia.