FILIPAI
Noun Kirkir Fi Naa Pol Tana Taa Filipai
Tsue Famumua
Pol favaanan iny Vurungan Rof nane Krais koman a ngats fan iny Filipai. Mesapan tsuri nom towa ri faason to ten Jisas. Ra onot ror ma gogosias ya tana Binun Tan Amaraav, 16.11-40. Tan nainy te kaakaa Pol koman a numaa iny kotskots unya Roum, vainy fafaaman tana ngats fan iny Filipai guam moni ana foka ri faan iny naa towa ten Pol ser fagovets nan ya Epafodaites. Noun ten Pol tovei faarei non noun iny tsue faarof. Kainon to te kotskots fi ya, ayei via me na mamagat ana ya tsue of raton vainy fafaaman tan kat iny tap fiisen me Jisas ri onot ror ma via me na mamagat tan mamatsiny nainy.
1
Anyo Pol ai Timoti, mam tsoiny binun ten Krais Jisas, to tsumam kirkir rom noun tovei, tsumin vainy taabos koman e Krais Jisas, to te kaa rom tana ngats fan iny Filipai, te daup kan ramirorin tsoiny mumua an tsoiny tatagaa ot tan gum nar vainy fafaaman ten Krais.
Nyo faakats rou ten Gov a Tamarara ana Tsunaun Jisas Krais ma faan mami na ree'un ana aaverof.
U Faakats Iny Faarof E Gov
Anyo natiny faarof rou e Gov tan mamatsiny nainy to te fakats maromi yam, an tana fo mamatsiny nainy to te faakats of marom yam a fokinai nyo faakats fiisen mirou a mamagat, tana saa, ito tana sanaan te faakouts vanyo mi, to tan favaanan iny Vurungan Rof nane Jisas Krais, tana mesapan to tan vaamuan nan nainy te faaman ami sa nai onot me roman. Ai tovei, nyo te nat you, e Gov te tanik a binun a rof koma mami, ai te rof patsukanen nanaa onot non te fakap non Ya na foka te fakats Ya ma kat koma mami, a onot to tan nainy te tabin mi non e Jisas Krais
Tan mamatsiny nainy nyo natiny fakats maromi komau fiisen me na mamagat, ai te toobing non nyo fakats maromi tana saa, amin u faakouts navanyo tana fo binun to tan tsue of ir a vainy tan Vurungan Rof nane Jisas. Gov ree'un of vanyo sa faan vanyo na binun, tan nainy te kaa nyo tana numaa iny kotskots fiisen me na kotskots nimau, an tan nainy te tsutsun kan anyo tan vaatsuk ma biny anyo na fo rangat tan vegiau, to te tsue non, anyo te gima faan fatoobing vegiau ten Gov, tan kat to aya tou biny rangat tsonyo te onot non ma faatok rarin Vurungan Rof nane Jisas Krais u man ovei, ana vainy onot ror ma faaman. E Gov te nat non nyo gim rou ma fagaug mami, to tan nainy te tsue fi nyo nei, nyo kaa mirou mangiir tsumi, te poo fi me tan mangiir ten Jisas Krais.
Ai tovein faakats tsonyo tsumi: nyo faakats of maromi an mangiir tsumi ma ruak iny parits patsukanem naa ya of ir a mesapan, ai tan nainy kan to aya mi te natiny a saa na man na, ana mi te tagaa tsuktsuk iny a tavaron ana iring. 10 To sana mi nai onot rom ma pisan fanatnat iny a saa na saavits na, te onot maromi. An tan kat to aya ami gim rom ma onot ma kaa me ta iring ge mi gim rom ma fagotsiny a mesapan te onot ror tan nainy te tabin minon e Krais tan kat vaatsuk tsura. 11 Tan kat to aya, toto tsumi nai faruak non fuan kinai tan kat tavaron, ito e Jisas Krais tsun te onot non tan kat Ya tsumi, tana ka tsun to aya an vainy fafaaman te vamarits, an variri e Gov.
12 Nyo koman maromi ma nat, vamuinyasiny fafaaman tsonyo, tana foka te saraa kamits of ronyo ten Krais te gima fasasapam Vurungan Rof, sana sikia, a vainy kinai nongoiny Vurungan Rof nane Krais ana ri faaman to, 13 tana saa, i tovei u tsoiny puaan to te bei ot iny ror a numaa te kaa non e Aatouf Sisa, ana ri kan a mesapan faavot to te kaa ror tovei te nat ror anyo te kaa rou tana numaa iny kotskots fiisen me na kotskots nimau, tana saa, a foka te kat anyo te pokei e Krais, to tsonyo kotskots rou. 14 To san vamuinyasiny fafaaman tsonyo faparits er tana Tsunaun, ana ri kan sikia ror ma oraav, ari reits fiisok er tan favaanan iny Vurungan Rof nane Krais, tana saa, anyo kaa rou tana numaa iny kotskots fiisen me na kotskots nimau.
15 Te man non, a mesapan tsuran vainy fafaaman te favaanan iny Vurungan Rof nane Krais, tana saa, ari te fitsufainy vamironyo ana ri kan komainy fabiu varonyo. Sana mesapan te favaanan tana saa ari te kat mi ya fiisen men koma rof. 16 Ito na vainy te koma rof te favaanan iny e Krais ser kat a binun tana saa ari te kaa men mangiir tsonyo, tana saa, ari te nat, e Gov te fakaa vanyo koman a numaa iny kotskots ma faatok iny anyo na vainy Vurungan Rof nane Krais u man. 17 Sana ri na mesapan te fitsufainy vaminyo ri gim to ma favaanan iny e Krais tan koman rof. Sana ri te pon fi nei, ari nai kat ror ta iring tsian tsonyo tan nainy te kaa nyo tana numaa iny kotskots.
18 A saa te komainy rori ma kat tsonyo na, nyo gim rou ma tos ya! Anyo paparaa tsun rou tana saa te ruak en na. A saa te rof fapaas non na, a ka te rof fapaas non to na tou favaanan iny e Krais, tana fo sanaan te rof non, te tavaron non tana koman a mes ge te gim non ma tavaron, san kat tan favaanan iny e Krais ayei na ka te kat famamagat varonyo ana mamagat te naa patsukanen nanaa, 19 tana saa, anyo nat faman fi rou nei tana fo faakats tsumi an tana fo fifaakouts to te poo fi me tan Aaven ten Jisas Krais, nyo famamatainy finy rou ya nei, nyo nai tafuts osing rou a numaa iny kotskots. 20 Fiisen minon a aave vanyo, kaa mirou fakats tsian tan kat u kat tavaron, nyo ma gagaar vaare, nyo nai kat rou a saa ma kat na tan mamatsiny nainy ge ai tovei tsun kan, anyo kaa faparits mirou fakats parits, nainy te toto farokot ronyo to a pua vanyo nai kat ror a vainy ma vamarits ari e Krais, tana fo saa to te kat patsukan iny ronyo, to te kaa ronyo ge te atsun famat varonyo ri. 21 A saa to aya na toto na? Te fakats ronyo, e Krais ayei nan a kifon na toto tsonyo, sai te mat ronyo, nyo nai nom rou ya Gormirmir a ka na kinai, fis non a toto iny roman. 22 Sai te naa farokot non a toto tsonyo nyo onot rou tan kat farokot a binun a rof ten Krais, ana saa te komainy nom ronyo na, a toto ge na mat, nyo gim rou ma nat. 23 U fakats tsonyo te pagafuan non. Anyo komainy fiisok rou ma naus osing a pan tovei ana nyo te nai kaa fiisen me Krais unya Gormirmir, a ka te rof fiisok non tsonyo tan nai kaa fiisen me Krais. 24 San tan vovou iny ya iny faakouts mami, to te rof fafis fiisok non anyo ma kaa iny toto tsun. 25 Nyo faamainy rou a ka tovei, to nyo nat fi rou nei, nyo toto farokot patsukan nats rou, nyo te nai nak mami nyo te faakouts mami na fokinai, tan kat mami ma kaa mimi na faason a parits ai te naa patsukanen nanaa ai te kat mami tan kaa me na mamagat a kinai te faason romi ten Krais. 26 San tan nainy anyo nai nak mamiromi nyo te kaa fiisen mamimi, ana mi te kaa me na fo mamatsiny kifon a tou fapaas e Jisas Krais, tana saa anyo toto kane varou.
27 Ana saa to te rof fiisok non na, to tan kaa tana sanaan te tsue iny Vurungan Rof ten Krais to ma kat ami, ai to te tsikoiny naa pis mironyo ana nyo te tagaa iny matan ge kaa mirou veevian nyo te nongon tsun mami, nyo nongon tsun fi rou nei, ami gima faravaa, ana mi kan te kaa iny vangura faavot fiisen me na mesmes tan aaven an tan faarei na isen tsun an tan binun faparits faarei na isen a mes tsun, to tan faatok iny Vurungan Rof nane Jisas Krais a man an te onot non tan faason tsunia. 28 Oraav vaare yam a vainy to te fakamits maromi, ge ari te veer maromi, ana mi te bus vaare tan kat ka to aya ami ma tsutsun faparits, an tan kat to aya mi te faatok rarori ari te nai nun eraror, Gov nai saup maromi, tana saa ari te tagei ror a parits ten Gov te kaa fiisen ma miromi to sa kat mami, tsumi fabiu rari. 29 Sai tovei, ami ma bus vaare, tsutsun faparits yam tan sen aaven tsun, tana saa, e Gov te tanyiny mami ma binun of e Krais, tan faaman Tsunia, ai to kan, tan saraa kamits tana saa ami te faason ana mi manaats Towa. 30 Ito tsumi saraa kamits rom, te senviir tsun non to te tagaa fi vanyo mi tan saraa kamits tana ngats fan iny Filipai to te nongon fi vanyo mi tan saraa kamits tana ngats fan tsian nei Roum kan.