TAITUS
Noun Ten Pol Naa Fi Non Ten Taitus
Tsue Famumua
Pol kirkir naan noun tovei ten Taitus a tsoiny mumua tan gum nar vainy fafaaman ten Krais tana toor iny Krit. Taitus ayei na sikia ma tsoiny Jiu agiir tana gum fan iny Grik. Te favaanan iny e Pol Vurungan Rof nane Krais, Taitus faaman ana ayei faan iny to na toto tsuan ma manaats ya Jisas. Ayei binun ten Jisas fafaakouts faarof e Pol. Ri taan vavis faavot unya tana toor iny Krit ai Pol naus osing towa na aya ma faarei ya na Tsoiny Mumua tana gum nar vainy fafaaman. Vou ai Pol kirkir ton noun tovei ten Taitus sa tsue of ya na sanaan ma tatagaa ot faarof iny ya gum nar vainy fafaaman ten Krais.
1
Anyo Pol, nyo na tsoiny binun ten Gov ana amaraav ten Jisas Krais to te jiats vanaa nyo ma faparits anyo na faason tana vainy, to te pisainy e Gov, ma fasito rari Krais ana nyo te faatsuts rari ma natiny a man to te tamainy non kat tavaron ten Gov. A man to ayei na kifon a toto na suu to te naano anaanos rora. Gov, a gima gamgam, te tsue faman bus iny a toto na suu to ayei tan nainy tabuiny ruak minon nainy. Ai tan nainy fatoobing tsunia, Gov pokei faruak iny a man nana toto na suu to ayei tana arasan, ito tan favaanan iny vegiau Tsunia. Gov a Tsoiny Fiisaup tsura te tsue faparits ma favaanan anyo tan nainy te fakei Ya nima vanyo.
Nyo kirkir naa rou tsumanyi Taitus, anyi faarei rom a guei tsoiny tsonyo faman, ana nyi kaa mirom senviir faason ten Krais, kat faarei tsuiny maromam.
Nyo faakats rou ten Gov, a Taman ai Krais Jisas a Tsoiny Fiisaup tsura ma faan manyi na koma ree'un, tagtag, ana aaverof.
A Binun Ten Taitus Tana Toor Iny Krit
Nyo naus osing manyi na aya tana toor iny Krit, tsumanyi te kaa men gumgum faarei na Pasta ma vatsvats faarof anyi na fo mes a fo binun te gim ma kap faarof, ana nyi te pisan ir fuainy tsoiny tatagaa ot tana gum nar vainy fafaaman tana fo ngats fan tana toor, vovou ror faatsuts te faan iny anyo tsumanyi. Mes te pisainy rom anyi ma faarei ya na tsoiny tatagaa ot ma kaa vaare me ta iring matar a vainy, ana ri ma fanging tsuiny ta isen ta moun. An fo guei tsuri ma faaman ten Krais, ri te gima vovou iny kat iring matar a vainy, ana ri te gima fanaginy tsue ten tamarari min tsinarari, tana saa a tsoiny mumua tan vainy fafaaman te tagaa ot iny non a binun ten Gov, to sana ayei ma kaa vaare me ta iring, ayei ma fapaas vaare na tsivon, ana ayei ma vavakek vaare na fokinai, ayei kan ma sewaar veesau vaare. Ayei ma jijiu famafuu vaare ana ya te atsun vavis vaare na vainy ana ayei ma gima mauts fiisok ma nom ta painy moni. Sana ayei ma koma rof ir a vainy te naa miror numaa tsuan ana ayei te mangiir fiisok fo kat a fo rof ana ayei ma kat fanatnat, ayei ma vovou faarof iny a fo kat a fo tavaron ana fo kat ten Gov, ya te tatagaa ot faarof iny kat an fakats tsunia. Ayei ma nom tap faparits iny vegiau man to te faason rora tsunia to te faatsuts ari ya, ana ayei te onot ma faatsuts rari ri na vainy tana fo faatsuts man ten Krais ma faamainy ari ya, tan kat to aya, ayei onot non ma faparits a aaver a vainy ma vovou iny arin vegiau to ayei. Ana ayei te onot ma tsue tap ir a vainy te fatsitsien miror faatsuts man, ma nai natiny ari na man nana fo faatsuts man to ayei.
Faatsuts Gamgam Te Kat Fiiring A Faaman Tana Mes A Vainy
10 Te kaa men vainy kinai te fatsitsien miror faatsuts man, iton vainy pisiin te vevegiau babainy tsun ror ana ri te fagaug ir vainy fafaaman tana fo faatsuts gamgam tsuri. A vainy to arin vainy tana taa Jiu te natiny vovou iny ror kat iny vaapee tana Faun tana taa Jiu, ana ri faatsuts iny ror kat iny vaapee ma saup fatabiny e Gov a mes. 11 Te rof non tan tsue tap a fo vegiau gamgam tsuri, tana saa ari te kat fifiiring ror a faaman tana fo mumuiny taman min mumuiny tsinan fatoobing i tovei tan faatsuts iny a foka te gim rori ma faatsuts iny. Ana ri kat ror a fo kat to ma nom babainy tsuiny ari na painy moni tana vainy. 12 A isen a mes, a kuigin fapoopoan narari tana toor iny Krit fatoobing te tsue na ka, “A taa Krit gamgam fiisok, an vainy pisiin faarei ror kas vouts an kokorom faarei kainy ror vainy karous.” 13 Ana ka te tsue iny yan man. Tan kat to aya, nyi ma vaareg of rari ma kat famaun mi ri, er faason faparits tsun to ten Krais. 14 Ana ri te gima nom tap iny a fo siisio babainy iny muan tana taa Jiu ana fo faun te poo minon tana vainy to te tsugei ror a man nane Krais. 15 To tsurin vainy taabos fo mamatsiny kan taabos kan, ai to tsurin vainy pisiin an vavaajets, a sikia ta ka ta taabos na rari, tana saa fakats ana aaver rarin bong matan e Gov. 16 Ari te tsue ror a ka tan pengot narari tsun to te tsue rori na ka ari natiny ror e Gov, sana fo kat tsuri faatok iny non a ka, a sikia ta faaman tsuri komar rarin kuav, an vainy fanaginy tsue, ana ri gim on ror ma kat oiny ta isen ta ka ta rof matan e Gov.