Pidama꞉ tapaeyeke titina꞉ wapee
1
I̱ Pida Yesu Ketisona꞉ Aposoloma꞉ iki Koda꞉ma꞉ ma̱leke lia mea hala꞉ wanda꞉hali mo a꞉nda꞉ma꞉ ta꞉la꞉leke da yoka tankulupu mea pua iki ta Pondasi kenke o Ka꞉leisia kenke o Ka꞉padosia kenke o Eisia kenke kutupa make mo Bidinia do kenke paeyao pa꞉ta꞉ panka꞉ halo peleme wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ do wape pitolome. Apa꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ hau ma꞉nda꞉ tekena꞉ hata꞉ iki ma̱leke lia mia꞉me. Kutu pieke ekita꞉ dupa Mo Holi Sipitidima꞉ iki yakopiki wanda꞉hali hamena꞉ lena꞉ make Yesu Ketisona꞉ pi opua puemena꞉ make kutupa ipika꞉ wema꞉ iki tandepena꞉ make iki mea haena꞉ la꞉la꞉me. A꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mina꞉la꞉eki make a꞉nda꞉ peliaasa꞉eki make iki pa꞉ta꞉ ota꞉ tumbaena꞉e.
Nika꞉ Tekehali Yesu Ketisona꞉ Apa꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi lomana꞉e. Ipikana꞉ma꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mieke handa Yesu Ketiso homa paa tiaeyeke ekima꞉ta꞉ niki pa꞉ta꞉ panake da꞉ta꞉la꞉eki kia꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ nika꞉ hone pa꞉ta꞉ deto hala꞉ hone ti laasa꞉eki tumbao hala꞉me. Koda꞉ma꞉ kita꞉la꞉ ota꞉ epeke ale manuta꞉ ipika꞉ wanda꞉halima꞉ mina꞉ momba꞉la wiala꞉ ekie. Koto ekina꞉ta꞉ do ale manuta꞉ nikana꞉ma꞉ mulumeke hone ti lao haloma꞉me. Ipikana꞉ma꞉ mo ota꞉ epeke ale manuta꞉ hepeni nane kukutu na pu o na hoyo make honipa pua꞉peke na yo pia꞉peke ale pa꞉ta꞉ wiala꞉me. Mo ale manuta꞉ ika꞉eki wiawala꞉me. Koda꞉na꞉ pa꞉ta꞉la꞉la꞉ ekita꞉ mo paetolo natena꞉ peneme yao opolo epena꞉ ana꞉lao hala꞉me. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ do pa꞉ta꞉ la꞉la꞉ ekita꞉ muluekema꞉ yu wia haaso hata꞉ta꞉ ika꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaasemeke handa ipika꞉ wele pita꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ iki handeteke hala꞉me.
Ameta꞉ tekipuleke laaseme haumanu make handolo hata꞉ hosikima꞉ ka꞉nda꞉ homo halemepate mo hande Koda꞉ma꞉ wiawala꞉ ale manuna꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo hapa꞉peke. Mo tekipuleke laasa꞉ haumanu ipula꞉ ekina꞉ teketa꞉ mo ikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaleme ekita꞉ ota꞉eki yaaluekema꞉ ipu hala꞉me. Kenke pa꞉ta꞉ awa mina꞉la꞉ kolota꞉ hoeyaapeke ya꞉la꞉pate kone haliwekima꞉ ota꞉ kolope o hoke ekipe laa pa handuluekema꞉ tima꞉ yanka hando halememe. Koto piteleme tupa꞉ kone ika꞉ hone tulaaseme ekina꞉ taka꞉lao hamena꞉ la handilieke. Mo kolota꞉ ota꞉ epeke ale ya꞉la꞉pate kone ikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaleme ekima꞉ta꞉ mo kolo make ota꞉ lombei pa꞉la꞉me. Taka꞉lao haemeka꞉na꞉ta꞉ mo Yesu Ketisona꞉ opolo ipilie natena꞉ ikita꞉ yeiya꞉ laasa꞉eki mu pa̱a̱ peaasa꞉eki mu titina꞉ amba꞉la haasa꞉eki mu pilimikie. 8-9 Ipikita꞉ lekema꞉ na handemepate kone ipiki pa꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ pukima꞉ homelememe. Ameta꞉ ipiki lekema꞉ na handelemepate kone ikana꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone tulao halememe. Ika꞉ temokona꞉ pa꞉ta꞉ la꞉la꞉ ekina꞉ muluekema꞉ hone tulaememe. Kutupa ameta꞉ minelemeke handa ikana꞉ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki paeyao lombei pu pa pua ota꞉ pima꞉ make lapeke na yeke ta꞉na꞉ homo halememe.
10 Mo pa꞉ta꞉ la꞉la꞉ ekina꞉ hone uluekema꞉ amba꞉ Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea halao hayeke potopede haliwekima꞉ ekipape alo hata꞉ weiyu haemekeme. Kutupa Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ do pa hameke kulu pieke ekina꞉ mo potopede haliwekima꞉ la꞉ wimikime. 11 Ketisona꞉ temokoma꞉ mo potopede haliweki tukiki pa꞉ta꞉ pita꞉ Ketiso ipika꞉ tanda mulu piekeeki make ipika꞉ pa̱a̱ma꞉ telimea epolo piekeeki make la꞉ wia waleeke pita꞉ma꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ koto hau manuta꞉ ekipa handima꞉ ipiliepe laa handuluekema꞉ weiyu taapo haemekeme. 12 Do hande opimi ota꞉ pita꞉ mo potopede haliwekima꞉ amba꞉ walaaso haena꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ koto pita꞉ ika꞉eki dia꞉me. Mo wetepena꞉ haleme wanda꞉hali ika꞉eki peneme yao waleekeme. Mo Pi Seliapona꞉ kinki peaasa꞉ haliwekima꞉ hepeni nanema꞉ tapaeyeke Holi Sipitidina꞉ welema꞉ do ota꞉eki manuta꞉ iki pa꞉ta꞉ la kimime. Do ota꞉eki manuta꞉ mo enisolo haliwekima꞉ kone hone uluekema꞉ hone pu halememe.
13 Ika꞉ honema꞉ pea꞉peke hau hone hone u hapa꞉peke. Kutupa leke leke lo hapa꞉peke. Yesu Ketiso opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mina꞉la꞉eki kilieke. Kotoeki homekena꞉ ika꞉ hone ti lao hao hapa꞉peke. 14 Koda꞉na꞉ pi opua pu hapa꞉peke. Kutupa iki mateya꞉ di nina꞉ hone tiaemeeki manuma꞉ ameta꞉ ika꞉ halemeeki na handeteke haena꞉ lapa꞉peke. 15 Koto hau na pikita꞉ iki wi lea꞉ Koda꞉ yako piki hali hala꞉ tupa꞉ iki make ika꞉ hau paeyao tonka꞉na꞉ yako pea hapa꞉peke. 16 Mo Baiboloma꞉ alota꞉ I̱ta꞉ yako piki hali halo ekina꞉ iki make yako piki wanda꞉hali hapa꞉peketaa la꞉la꞉me.
Koda꞉ma꞉ yenki tiekema꞉ niki hamba꞉ miekeeki
17 Ikana꞉ma꞉ yeni pitolo hata꞉ Apa꞉o lo haleme Koda꞉ma꞉ta꞉ wanda꞉hali paeyao homeke hone witolo hata꞉ta꞉ iki homeke homekema꞉ pu haeme hauna꞉ pi yoka꞉ alu pilieke. Koto ekina꞉ta꞉ ika꞉ ame do kenkena꞉ haleme natena꞉ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ homu pea hao hapa꞉peke. 18 Ika꞉ atekena꞉ atekema꞉ kieke mimi napeke na pitu epe na piki hau manuna꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ iki ka꞉la꞉pa꞉ tapaala꞉ yenki haleeke ekita꞉ iki hone wilimime. Mo yenkita꞉ manimanu silipa o kolo hoeyaapeke ya꞉la꞉ mani ula꞉ tupa꞉ta꞉ dia꞉me. 19 Ketisona꞉ we ota꞉ seliapoma꞉ iki ka꞉la꞉pa꞉ tapaeyekeme. Ipikita꞉ hoyo ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ na piki (Koda꞉ pa꞉ta꞉ lia halo haemeke) sipisipi ma꞉na꞉ ikiki leke hayekeme. 20 Koda꞉ma꞉ do kenke a̱i̱ na wepieke pita꞉ma꞉ kone Yesu amba꞉ mea hayekeme kutupa do wetepe naneta꞉ iki tamba꞉ muluekema꞉ ipiki peneme yaeyekeme. 21 Yesu pa꞉ta꞉ yama꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulalememe. Koda꞉ma꞉ Yesu mea tiao pa̱a̱ peawayekeme. Koto ekina꞉ta꞉ ika꞉ hone tulalemeeki make ika꞉ hone ti lalemeeki make Koda꞉ pa꞉ta꞉ pu halememe.
Nika꞉ Ketiso tapake pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ hamana꞉e
22 Koda꞉na꞉ ota꞉ pi opua pu haleme ekima꞉ta꞉ ika꞉ temoko yako pina꞉ lelememe. Ame ika꞉ Ketiso yankeke ota꞉ pukima꞉ homa halememe. Koto pelemepate ika꞉ puki paeyaoma꞉ pukima꞉ ota꞉ homa꞉ alualu pu hapa꞉peke. 23 Ikita꞉ homa꞉la꞉ apa꞉na꞉ wekiwandiki hamena꞉ dia꞉ya꞉la꞉pate da꞉ta hao hala꞉ apa꞉na꞉ wekiwandiki hamena꞉ Koda꞉na꞉ da꞉ta hao hala꞉ pima꞉ iki paa mendiaeyekeme. 24 Kota꞉ mo Baiboloma꞉ alota꞉
Wanda꞉hali paeyaota꞉ pa opa꞉la꞉ ambu tupa꞉ halememe. Kutupa ika꞉ au lo hala꞉ ekita꞉ ambuna꞉ moma opa꞉la꞉ tupa꞉ma꞉ handa꞉la꞉me. Mo ambu hapitolota꞉ ipika꞉ moma make alupilieke.
25 Kutu piliepate mo Tekehalina꞉ pita꞉ na paeke pa u halieke.
Koto pita꞉ mo iki pa꞉ta꞉ walea꞉ Pi Seliapoe.