Poloma꞉ Desalonaika Siosi pa꞉ta꞉ tapaeyeke titina꞉ wapee
1
Polo Sailasi Timodi niki tepoma꞉ta꞉ mo Desalonaika siosi wanda꞉halita꞉ nika꞉ Apa꞉ Koda꞉na꞉eki make Tekehali Yesu Ketisona꞉eki make haleme ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ tapaasoma꞉me. Koda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki make puki lopa꞉niaasa꞉eki make iki pa꞉ta꞉ pitaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ epelieke.
Desalonaika wanda꞉halina꞉ hone tulaemekeeki
Hoto paeyao nikana꞉ma꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi la꞉tiki pea yeni peao haloma꞉me. Ikana꞉ma꞉ hone tulao hata꞉ epeke hau pimieki make ika꞉ pukima꞉ homa hata꞉ e wotu pokemeeki make nika꞉ Tekehali Yesu Ketiso handeteke hata꞉ puki hana꞉ noka꞉pa haemeeki make nikana꞉ma꞉ hone u haloma꞉ ekina꞉ loa꞉me. Kametitio. Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homo hao ikita꞉ ipika꞉eki hamina꞉yeke amba꞉ talopu mea hamina꞉ la꞉la꞉eki nikana꞉ma꞉ hone witoloma꞉me.
Hande Pi Seliapota꞉ nikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ mea epoma꞉pate pa pahameke ala꞉ pimanu na mea epeketa꞉ ota꞉ wele tonka꞉na꞉ Holi Sipitidi tonka꞉na꞉ do pita꞉ ota꞉eki laa hone wotu wia mea epoma꞉me. Iki ame̱le̱ hata꞉ pia꞉tiki puma꞉ haumanu make ikana꞉ma꞉ handememe. Iki epeaalo pieki pitolo puma꞉me. Nikana꞉ma꞉ puma꞉ hau make Tekehalina꞉ hau make ikana꞉ma꞉ telia꞉ mea ipulu hata꞉ pimime. Kutupa tanda tieke minolo hata꞉ kone hande Holi Sipitidima꞉ iki ta꞉na꞉ma꞉ homa tiaaso haena꞉ ikana꞉ma꞉ pi mimime. Kutu pimiki ekina꞉ mo Ma꞉sedonia Akaya potopinisi yaapo nane pi mea haleme wanda꞉hali paeyaoma꞉ handena꞉ pu tiaememe. Hande Tekehalina꞉ pita꞉ iki pa꞉ta꞉ kini pea mo Ma꞉sedonia Akaya yaapo nane homeke pena꞉ na piekeme. Ikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaasememe la꞉la꞉ ekita꞉ da paeyao pa꞉ta꞉manu pa꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ nikana꞉ma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi ma꞉nda꞉ na lolumeke. Pa nikana꞉ma꞉ iki Desalonaika wanda꞉hali handolo epoma꞉ dina꞉ ikana꞉ma꞉ niki handa꞉ mimi ekita꞉ koto wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ lo halememe. Kutupa ikana꞉ma꞉ hande yayapiki koda꞉ wa꞉pele alemanu mina꞉pa꞉lao Koda꞉ pa꞉ta꞉ ipulu hata꞉ hoki lekelemeeki make ikana꞉ma꞉ lo halememe. Kutu pimi ekita꞉ hande ota꞉ da꞉ta꞉la꞉ Koda꞉na꞉ e pokaaluekema꞉ make 10 ipika꞉ Eiyeke hepeni nane hao epena꞉yeke handeteke haluekema꞉ pimime. Koda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ Eiyeke Yesuta꞉ ipikana꞉ma꞉ homa wieke lapa꞉ pa꞉ta꞉ mea tiaeyekeme. Kutupa Yesuma꞉ta꞉ Koda꞉ ipikana꞉ma꞉ wetepe mineke panka꞉la꞉eki niki pa꞉ta꞉ a꞉paapa꞉na꞉ niki pa꞉ta꞉la꞉ minolo pa꞉la꞉me.