4
Nika꞉ haloma꞉ ekima꞉ Koda꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homaasoma꞉eki
Kametitio. Ameta꞉ paeyaaso hata꞉ ikana꞉ma꞉ Koda꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉ tiaaso hata꞉ halo peleme tupa꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ amba꞉ waloma꞉me. Koto waloma꞉ tupa꞉ kone hata꞉ pelememe. Kutupa ameta꞉ iki honke alo hata꞉ ikana꞉ma꞉ Tekehali Yesu ipika꞉ bikina꞉ ikana꞉ma꞉ mo hande hau mandaneeki wopu pu hamina꞉ iki sutiaasoma꞉me. Hande Tekehali Yesu ipika꞉ biki ula꞉ ekina꞉ nikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ mana꞉ loma꞉ ekimanu hone wilimime. Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ hone pa꞉la꞉ hauta꞉ dupae. Ikana꞉ma꞉ yakopiki wanda꞉hali hata꞉ta꞉ suseke haasa꞉ hau ma꞉nda꞉ na piki hamina꞉yeke hone pa꞉la꞉me. Iki pa꞉ta꞉ hali homeke homekema꞉ wanda꞉ minolo hata꞉ ota꞉ tupa꞉ yako pea hata꞉ mea꞉pa꞉peke aleo. Hande pi na miki hata꞉ Koda꞉na꞉ hau na handeke haliwekima꞉ ika꞉ hoke hone pa꞉la꞉eki tumbaaluekema꞉ wanda꞉ mineleme tupa꞉ koto hau na pea꞉pa꞉peke aleo. Do ekina꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ Ketiso yankeke tekipuleke lao hoke hau ma꞉nda꞉ na pea꞉pa꞉peke aleo. Koto pita꞉ iki pa꞉ta꞉ kinki wopu pitolo hata꞉ loma꞉ ekita꞉ dupa. Kutupiki hau pu haleme wanda꞉halita꞉ Tekehalima꞉ wape walieke laa loma꞉me. Nikita꞉ suseke haasa꞉ hau peomono Koda꞉ma꞉ wi na lea꞉pate yakopiki hauna꞉ hamono wi lea꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ hali epima꞉ do walolo pi kiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto somema꞉ mo kenke hali na kiaasa꞉pate hande Holi Sipitidi ku hala꞉ Koda꞉ kone kiaaso pila꞉me.
Ika꞉ Ketiso yankeketiti pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo peleme ekina꞉ I̱ma꞉ wape ma꞉nda꞉ na pitolome. Pa ekipeke. Do hau pulu pimi ekita꞉ Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ amba꞉ walea꞉me. 10 Koto pukima꞉ homeleme ekita꞉ ikana꞉ma꞉ mo Ma꞉sedonia kenke pa꞉ta꞉manu haleme ika꞉ Ketiso yankeketiti paeyao pa꞉ta꞉ amba꞉ pelememe. Koto ekina꞉ kametitio. Do hauta꞉ ota꞉ wopu pu hapa꞉peke laa iki honke alo loma꞉me. 11 Nikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ amba꞉ loma꞉ tupa꞉ ikana꞉ma꞉ ika꞉ titina꞉ hone witeleme ekita꞉ iki epeke tupa꞉ sembepela haluekema꞉ hone wopu u hapa꞉peke. Kutupa koto tupa꞉ kone ma꞉nda꞉na꞉eki na handeketa꞉ pa ika꞉eki homeke ika꞉ kone puluekema꞉ pota꞉ weiya꞉pa꞉peke. Kutaa make ika꞉ pitu pelia꞉pa꞉pekeeki ika꞉ kikima꞉ ika꞉ kone puluekema꞉ hone wopu u hapa꞉peke. 12 Kutu pu haemeka꞉na꞉ta꞉ mo pi na miki wanda꞉halima꞉ handolo hata꞉ iki pa꞉ta꞉ epeke hone wilimikie. Kutupa make ma꞉nda꞉ma꞉ peaena꞉e hone na wiki ika꞉ honumake kone handeteke hapeke yelieke.
Tekehalina꞉ epolo pa꞉la꞉eki
13 Kametitio. Mo hande homemeke wanda꞉halima꞉ piteme ekimanu ikana꞉ma꞉ hone wopu uemena꞉yeke niki hone pa꞉la꞉me. Hande paa tiaalo pa꞉la꞉ ekina꞉ hone na puaake homa꞉ ke handeleeleme wanda꞉hali leke halimikiyeke loma꞉me. 14 Nika꞉ hone tulaasoma꞉ ekita꞉ dupa. Yesu ipikita꞉ homa kone paa tiaeyekeme. Koto ekina꞉ta꞉ hone dupa uluma꞉me. Yesu pa꞉ta꞉ hone tulao hata꞉ homemeke wanda꞉halita꞉ Koda꞉ma꞉ Yesu ame̱le̱ hatuku ipilieke.
15 Dota꞉ Tekehalima꞉ wala꞉la꞉eki iki pa꞉ta꞉ la kitoloma꞉me. Tekehali pa la꞉ka꞉la epolo pa꞉la꞉ natena꞉ta꞉ niki pa haluma꞉ wanda꞉halita꞉ mo hande amba꞉ titina꞉ homemeke wanda꞉hali wetepeyao na polumeke. 16 Kutu pilie natena꞉ta꞉ mana꞉ pi aneke hapu alo haena꞉ mo titina꞉ enisolona꞉ pi ho̱la̱꞉make tonka꞉na꞉ alo haena꞉ Koda꞉na꞉ bu kanake make litolo haena꞉ kutupiki haumanu pitolo haena꞉ta꞉ Tekehali ipiki oli hepeni nanema꞉ hao hola꞉pa꞉nialo ipilieke. Hande Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulao hata꞉ homemeke wanda꞉hali amba꞉la paa mea tialieke. 17 Kutu pilie pita꞉ta꞉ niki pa haluma꞉ wanda꞉hali make mo hande wanda꞉hali ame̱le̱ Koda꞉ma꞉ mea apa꞉tao hamono laa oli koa manda niki hatuku pua Tekehali manda꞉hande pea handulumeke. Kutupata꞉ nikita꞉ Tekehali ipiki ame̱le̱ hoto paeyao hao halumeke. 18 Koto ekina꞉ta꞉ do pima꞉ ika꞉ yankeketiti ame̱le̱ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉ alualu pea hao hapa꞉peke.