Aposolo haliwekima꞉ pimiki ekimanue
1
Diopilusio. I̱ma꞉ta꞉ titina꞉ buka wape pua꞉ ekina꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ e kini pea mea pokeeke natena꞉ kini pea pua kutupa pa ipiki oli hepeni nane peeke natena꞉ ipikana꞉ma꞉ piekeeki make wala꞉tiki piekeeki make paeyao wape pua꞉me. Kutupa Holi Sipitidima꞉ walolo haena꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ talopu mea haena꞉ leeke aposolo haliweki pa꞉ta꞉ pi lo paeyaota꞉ oli ya nane a꞉meiyeketa꞉ wape pu naowa꞉me. Yesuma꞉ ipiki homa hoki nane mo aposolo haliwekima꞉ ipiki ota꞉ wotu handena꞉yeke peneme yao hali tieke yaapo natena꞉ hata꞉ ipika꞉ kone tiaeyekeeki walaata꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki iki pa꞉ta꞉ walo hayekeme. Mo haliweki ame̱le̱ pa hayeke dina꞉ Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Diutuseleme na mina꞉pa꞉laake pa hapa꞉peke. Ya Apa꞉ma꞉ kulueke laa la꞉ ula꞉ ale handeteke hapa꞉peke. Hande I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ loa꞉ alena꞉ loa꞉me. Kutupa Dionima꞉ta꞉ pa ikalima꞉ bapitaisi peao haya꞉pate hosikisiki hao hao peaata꞉ Holi Sipitidima꞉ bapitaisi peaalieke loa꞉ pita꞉ amba꞉ opimime leekeme.
Yesu oli ya nane mea pa꞉la꞉eki
Yesu make mo haliweki ame̱le̱ mandake pa꞉ta꞉ momba꞉la haemeke dina꞉ ikana꞉ma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Tekehalio. Ame do natena꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ Isulai paa kilu tombuao haluekema꞉ alepe lemekeme. Yesuma꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ikana꞉ma꞉ta꞉ Do natena꞉ doeki piliekee o Do ekina꞉ dupiliekee laa opuemena꞉ ika꞉eki dia꞉me. Mo Apa꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ honumake pulu pa꞉la꞉ekie leekeme. Koto pa꞉la꞉pate ikita꞉ wele pita꞉la꞉eki milimikie leekeme. Mo Holi Sipitidi epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ yaka wekitisi haliweki Diutuseleme pa꞉ta꞉ make Sametia pa꞉ta꞉ make Diudia paeyao pa꞉ta꞉ make hama hama pea kenke honiki honiki paeyao pa꞉ta꞉manu make la halimikie leekeme. Kotoeki lo paeyaota꞉ mo haliwekima꞉ handa꞉ poto poto la haena꞉ kone opa꞉liao peekeme. Kutupa ya hapi homekema꞉ a꞉pa ipiki a꞉mbaeyekeme. 10 Yesu peeke handa mo haliwekima꞉ oli pula꞉me laa wopu handa꞉hake witolo haena꞉ta꞉ koto kone hali yaapo hake pupa peke dau yama꞉ mea a꞉pa halu pitolo alota꞉ 11 Ka꞉lili haliwekio. Do pa꞉ta꞉ hata꞉ ya pa꞉ta꞉ ombu ekipeke handa꞉liao halemepe lepekeme. Do iki mina꞉pa꞉lao ya nane pula꞉ Yesuta꞉ paa ipulu make do ya nane puleke handa handeleme tupa꞉ kone paa ipilia꞉eki make koto tupa꞉ kone ipiliekee lepekeme.
Diudasina꞉ anke teke mieke hali
12 Kutupa Diutuseleme nepoko pa꞉ta꞉ kilomida homeke tupa꞉ pote ma꞉nda꞉ biki Olipeti pa꞉ta꞉ hao Diutuseleme nane la꞉ka꞉la pemekeme. 13 Mo teke da tieke pa꞉ta꞉ puaata꞉ ika꞉ pelia hao haemeke manda da panda꞉ pa꞉ta꞉ opa꞉liaemekeme. Pida Dioni yaapo Dia꞉mesi A꞉ndutu yaapo Pilipi Tomasi yaapo Badolomiu Ma꞉tiu yaapo A꞉lopia꞉sina꞉ eiyeke Dia꞉mesi pita꞉ Saimono Seloti yaapo kutupa Dia꞉mesina꞉ eiyeke Diudasi makee. 14 Koto haliweki paeyao mo wanda꞉weki tonka꞉na꞉ Yesuna꞉ ama꞉ Meti make ipika꞉ hameketiti make mandake pa꞉ta꞉ momba꞉la pita꞉ yeni pu pitimikime.
15 Yeni pu pitaata꞉ pa hosiki hao hao peaata꞉ mo Ketisona꞉ pi mina꞉la꞉ wanda꞉halima꞉ pi hotuluekema꞉ mombelemekeme. Iki paeyaota꞉ 120 wanda꞉hali tupa꞉ momba꞉la pitina꞉ Pidama꞉ pi loluekema꞉ tiaeyekeme. 16 Kutupa ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Yaka ana꞉ kame titio. Hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ pita꞉ ota꞉ yaapeke ya꞉la꞉me. Hande Holi Sipitidima꞉ Deipidina꞉ hone u tiaaso haena꞉ta꞉ Yesu da꞉ka꞉pa꞉ minina꞉ haliweki hatuku polo pia꞉ hali Diudasima꞉ pulu piekeeki dupilieke laa Deipidima꞉ wape piekeme. 17 Yesuma꞉ Diudasi make niki ame̱le̱ mandakena꞉ e pokomonoyeke talopu mea haena꞉ leeke handaata꞉ niki ame̱le̱ pomu haya꞉me leekeme.
18 Hande Diudasima꞉ta꞉ hokeeki puluekema꞉ ma꞉na꞉ yapa꞉ pea mieke manima꞉ta꞉ kenkesiki ma꞉nda꞉ hamba꞉ miekeme. Koto kenke pa꞉ta꞉ta꞉ ipika꞉ kone lopa꞉niaota꞉ ota꞉ homeekeme. Ipika꞉ weleke tekelipe lia weleke yoka꞉ petepete pea wiekeme. 19 Kutupa mo Diutuseleme da pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉hali paeyaoma꞉ koto piekeeki opuaata꞉ koto kenke sikina꞉ biki ika꞉ da pi la alota꞉ Akeledama lo haemekeme. Koto la꞉la꞉ ekita꞉ We Kenkee laa lo haemekeme.
20 Pidama꞉ alota꞉ Mo Emeli buka pa꞉ta꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa
Ipika꞉ data꞉ hankoko pa haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ epelieke. Hali ma꞉nda꞉ na pua haena꞉e laa wape pa꞉la꞉me.
Kutupa wape pa꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ make dupa
Ipika꞉ pokeeke eta꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ mea꞉peke ya꞉la꞉me laa wape pa꞉la꞉me.
21-22 Koto ekina꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ta꞉ niki ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea haluekema꞉ mo Tekehali Yesu paa mea tiaeya꞉eki handea꞉ hali kone ana꞉ pa꞉la꞉me. Koto halita꞉ niki ame̱le̱ hata꞉ hoto paeyao Tekehali Yesu ame̱le̱ mandakena꞉ pomu haoma꞉ halie. Hande Dionima꞉ bapitaisi hau walea꞉ dina꞉ kini pu mea a꞉pa Yesu niki ame̱le̱ mandakena꞉ hamono kone ipiki hatuku mea hepeni nane a꞉meiyeke handoma꞉ pita꞉ pomu haoma꞉ hali koto hali homeke ma꞉nda꞉ta꞉ ana꞉ pa꞉la꞉me leekeme.
23 Koto leeke handaa mo Ketiso wanda꞉halima꞉ hali yaapona꞉ biki lemekeme. Hali homeketa꞉ Diosepee. Ipika꞉ biki ma꞉nda꞉ta꞉ Basabasie. Koto hali kone pa tepo peao leeke bikita꞉ Diasedasi. Hali ma꞉nda꞉ta꞉ Madaiyasie. 24-25 Kotoeki peaata꞉ yeni dupa pimikime. Tekehalio. Wanda꞉hali paeyaona꞉ puki pa꞉ta꞉ ula꞉ haumanu paeyao nakana꞉ma꞉ handeleme. Kutu pele ekina꞉ Tekehalio. Do hali yaapo pa꞉ta꞉ta꞉ Diudasima꞉ta꞉ aposolo hali hata꞉ pokea꞉ e mina꞉pa꞉lao ipika꞉ halo pia꞉ alena꞉ peeke handaata꞉ koto eta꞉ hali epima꞉ mina꞉pe. Niki pa꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ walae. 26 Koto yeni peaata꞉ mo hali yaapona꞉ biki toopisiki yaapona꞉ wape peaata꞉ titina꞉ wape pea lopaeyeke halina꞉ biki Madaiyasi yeketa꞉ koto hali mimikime. Kutupa mo halita꞉ hande kiki yaapona꞉ ankena꞉ homeke pu aposolo haliweki ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea haemekeme.