Diudima꞉ tapaeyeke wapee
1
I̱ta꞉ Diudi Dia꞉mesina꞉ hameke hande Yesu Ketisona꞉ e pokaaso halima꞉ loa꞉me. I̱ma꞉ do tameiya꞉ta꞉ mo hande Koda꞉na꞉ wi la꞉la꞉eki opeleme wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ tapaasome. Dota꞉ mo hande Apa꞉ Koda꞉na꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki oto pa꞉ta꞉ haleme make Yesu Ketisona꞉ handeteke hala꞉eki pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ loa꞉me. A꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki make puki lopa꞉niaasa꞉eki make pukima꞉ homa꞉la꞉eki manuma꞉ make tumba ankou ala꞉ ekita꞉ ika꞉eki ya꞉na꞉e.
Yayapiki pi wala꞉la꞉ haliweki
Yaka yankeke tonuo. I̱ma꞉ta꞉ mo hande Koda꞉na꞉ pa꞉ta꞉la꞉la꞉eki mu haloma꞉ ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ tameiya꞉ tapaaluekema꞉ taapoa꞉me. Pate Koda꞉ma꞉ hoto homeke mo hone tulaasa꞉ ekita꞉ ipika꞉ ma̱leke lila꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ handeteke haena꞉ haleekeeki ma꞉nda꞉ma꞉ hoeyaama꞉na꞉ honkopu hao hamena꞉yeke I̱ma꞉ do sutiaasa꞉ tameiya꞉ a̱i̱ koto kone tapaanoe hone ua꞉me. Pa ekipeke mo mandane Koda꞉ hoki waleleme wanda꞉halita꞉ niki honditi pea niki tukiki pa꞉ta꞉ a꞉mbao honda꞉ pambelememe. Ika꞉ hoke haumanu piteleme pota꞉ manuna꞉ waleke wiaaso mo nika꞉ Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo tamba꞉ mina꞉la꞉ pi ale hoeyaaluekema꞉ make Tekehali Yesu Ketiso nika꞉ you hali homeke kiaaseme wanda꞉halie. Ikita꞉ hoke hau pelememe laa ma̱leke lia wieke ekita꞉ mo Baibolo pi manuma꞉ amba꞉ kiake la꞉ wiekeme. Do handeeki manuta꞉ ika꞉ hone wilimipate I̱ma꞉ iki paa hone u tiaaso ekita꞉ Koda꞉ma꞉ hande Isulai wanda꞉hali mo Idiepi kenke pa꞉ta꞉ pa꞉ta꞉la꞉ mea tapao kone paa wetepena꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone na tulaemeke wanda꞉hali hoeyaeyeke ekina꞉ loa꞉me. Kutupa make mo hande enisolo manuma꞉ta꞉ ika꞉ ota꞉ epeke tupa꞉ handeteke haemekeeki pa꞉ta꞉ na hake ika꞉ epeke da hoki walemekeeki hone wipee. Ikita꞉ oni oto nane timba꞉ la꞉papeke pa꞉ta꞉ ota꞉ na paeke pa u halo pa꞉la꞉ senipu manuma꞉ hotaala꞉me. Koda꞉ma꞉ ikita꞉ mo hande Aneke natena꞉ pi yokaalu pina꞉yeke yu wia haena꞉ la꞉la꞉me hone wipee. Hande Sodomo Komoto daoni yaapo make teke pa꞉ta꞉ hayeke daoni sunu tonka꞉na꞉ hone wopu wipee. Koto wanda꞉halima꞉ta꞉ mo hande enisolo manuma꞉ pieke tupa꞉ kone loke apa꞉taasa꞉ haumanu make yankeke yaapo kone loke apa꞉taasa꞉ haumanu pa꞉ta꞉ ika꞉ loke hala꞉ moneaemekeme. Ikita꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ kinki pitolo mo hande hoto paeyao pa to hala꞉ ti ulekena꞉ tanda leke melememe.
Homeke tupa꞉ kone do niki tukiki pa꞉ta꞉ honditi pea honda꞉ pambeleme wanda꞉halima꞉ta꞉ ika꞉ upama꞉ wala꞉la꞉eki teliolo hata꞉ ika꞉ loke pa꞉ta꞉ kone hoke hau pu halememe. Ikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ handeteke hala꞉ ekita꞉ pa pina꞉ma꞉ hone witolo hata꞉ oli manda hala꞉ seliapo piki enisolo titita꞉ la la pu halememe. Hande you enisolo Maikoloma꞉ kone kotoeki na piekeme. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ Sadani yaapo mo Mosesina꞉ tokota꞉ epima꞉ milia꞉pe laa kake neli pitolo hata꞉ kone Maikoloma꞉ta꞉ mo Sadani pa꞉ta꞉ yaala꞉ peake pimanu na leekepate pa Tekehalima꞉ neke hando lena꞉e leekeme. 10 Koto pa꞉la꞉pate do wanda꞉halima꞉ta꞉ mo ikana꞉ma꞉ hone wopu na wilimi pimanu kone la la pea hoeyao halememe. Mo tikene hala꞉ yeti sayalema꞉ piteleme tupa꞉ ika꞉ lokema꞉ kone pu tiaasa꞉ hau manuma꞉ kone iki hoeyao hala꞉me. 11 A꞉pa꞉e. Iki pa꞉ta꞉ epolo pa꞉la꞉eki I̱ paala꞉e. Ikana꞉ma꞉ta꞉ mo hande Keinima꞉ mieke pota꞉ ta꞉elememe. Kutupa manina꞉ hauna꞉ mo hande Beilamema꞉ ata꞉ka꞉ peaeyeke tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make ika꞉ kone koto pelememe. Ikana꞉ma꞉ta꞉ hande Kotaama꞉ pi na opiki ipika꞉ hone pa꞉la꞉ hau pea homeeke tupa꞉ iki make homeke hau kone pea homelememe.
12 Ika꞉ yaala꞉ma꞉ na homeke kikana꞉ hau leke piteleme ekima꞉ta꞉ ikita꞉ mo hande ika꞉ epeke ne noluekema꞉ mombolo haleme ale pa꞉ta꞉ ha̱i̱piki alemanu taleke nono pa꞉la꞉me. Ikana꞉ma꞉ta꞉ iki homeke handeteke haluekema꞉ ika꞉ kone hone u halememe. Ikita꞉ mo hande lako na epeke alena꞉ pa poma꞉ tita꞉la꞉ koama꞉ handelememe. Ikita꞉ mo hande bapi paena꞉ kone kiliki na a꞉eta꞉la꞉ tima꞉ handaa ika꞉ teke tonka꞉na꞉ yoka꞉pa wia ota꞉ homeke nono piki ti manuma꞉ handelememe. 13 Ikita꞉ mo hande keaasa꞉ dawala homa꞉ handaa ika꞉ yaala꞉ma꞉ na homeke hau manuta꞉ mo hande ikali dakodako peneme yao wala꞉la꞉ ekima꞉ handelememe. Ikita꞉ mo hande pomu lopeleme hombulanka꞉ma꞉ handelememe. Koda꞉ma꞉ta꞉ mo wanda꞉halina꞉ hoto paeyao pa hao halo peleme timba꞉ kitii la꞉papeke da panda꞉ wamo pea wiala꞉me.
14 Mo titina꞉ hali A꞉da꞉ma꞉na꞉ eiyekema꞉ monduma꞉ monduma꞉ pea a꞉pa yunki mindiki peao mendieke hali Inokoma꞉ta꞉ amba꞉ kiake la꞉ wiekeeki manuta꞉ dupae. Hande Tekehalima꞉ta꞉ ipika꞉ yata꞉pea꞉peke na yeke yakopiki enisolo titi ame̱le̱ ipulu hata꞉ 15 wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ pi yokaalu pita꞉la꞉eki mea ipilieke. Koto natena꞉ta꞉ mo hande Koda꞉ hoki walo haleme wanda꞉halina꞉ Koda꞉ kiake haumanu pu haleme ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ yenki haluekema꞉ ma̱leke lilieke. Koto tupa꞉ kone mo Koda꞉ hoki wala hoke hau pu haleme wanda꞉halima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ keke pimanu lo haleme ekina꞉ homeke hau kone pilieke laa leekeme. 16 Do wanda꞉halita꞉ hoto paeyao hambilikima꞉ hambilikima꞉ pea ma꞉nda꞉ la꞉mea tiao halememe. Kutupa ikana꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu tolu hata꞉ ika꞉ kone hakoko lu halememe. Kutupa ika꞉ pota꞉ pilaluekema꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pukineke pimanu lo halememe.
Pota꞉ wala꞉la꞉eki pita꞉ kinki pita꞉la꞉ pi yaapo
17 Yaka yankeke tonuo. Hande nika꞉ Tekehali Yesu Ketisona꞉ aposolo haliwekima꞉ amba꞉ iki la kimikieki hone wopu u hapa꞉peke. 18 Ikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hande paetolo natemanu epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ iki ki taataa pea ika꞉ Koda꞉ kiaaseme hone pa꞉la꞉ haumanu tolu haleme wanda꞉hali opolo ipilimikie laa lemekeme. 19 Do ika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉ hau manuma꞉ handeteke hata꞉ mo hande ka꞉taasa꞉ hau pu halememe. Ikita꞉ mo hande Sipitidi na pila꞉ wanda꞉halie.
20 Koto pa꞉la꞉pate ya yankeke tonuo. Ikana꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ mo hande wataapeke na ya꞉la꞉ ta꞉ta꞉ putupa ula꞉ hone tulaasa꞉eki pa꞉ta꞉ puki hana꞉ noka꞉pa꞉tiki pu hapa꞉peke. Holi Sipitidina꞉ honkopuma꞉ yeni pu hapa꞉peke. 21 Kutupa ikana꞉ma꞉ta꞉ mo nika꞉ Tekehali Yesu Ketiso ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo kita꞉la꞉ deto hala꞉eki muluekema꞉ yu wia꞉ hata꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki oto pa꞉ta꞉ hapa꞉peke. 22 Hone eleke eleke ula꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki wala꞉pa꞉peke. 23 Mandane wanda꞉halita꞉ oni ti uleke pa꞉ta꞉ homaama꞉na꞉ pa꞉ta꞉la꞉ mea꞉pa꞉peke. Kutupa mo mandane wanda꞉halina꞉ peleme hoke hauma꞉ta꞉ ika꞉ dau manuna꞉ wema꞉ handeke ale taleke nono pa꞉la꞉ ekita꞉ honditi pitolo kone paala꞉ piki hata꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki wala꞉pa꞉peke.
Ta꞉na꞉ma꞉ homolo yeni pita꞉la꞉eki
24 Koda꞉ma꞉ta꞉ iki lopaama꞉na꞉yeke ana꞉na꞉ handeteke hala꞉me. Kutupa mo ipika꞉ pa̱a̱ pu hala꞉ alena꞉ pua hamena꞉ yeke ipikana꞉ma꞉ iki ana꞉na꞉ hatuku pua꞉peke ya꞉la꞉me. Koto pa꞉ta꞉ta꞉ ikita꞉ ata꞉ka꞉ ma꞉nda꞉ na piki ta꞉na꞉ pita꞉la꞉ ekina꞉ tumbulu bao halimikie. 25 Do Koda꞉ homekema꞉ta꞉ nika꞉ Tekehali Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ yama꞉ niki pa꞉ta꞉la꞉la꞉me. Koto ekina꞉ nikana꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ biki yeiya꞉ laamana꞉e. Ipikita꞉ titina꞉ kini hata꞉ honkopu tieke haena꞉e. Kutupa ipikita꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyaona꞉ you hali haena꞉e. Ipikita꞉ amba꞉ make ame make wetepe nina꞉ make do tupa꞉ kone hao haena꞉e. Kutu pina꞉e