Lukuma꞉ wape pieke Pi Seliapoe
1
Lukuma꞉ Diopilusi pa꞉ta꞉ tameiya꞉ tapaeyekeeki
Diopilusio. Mo niki tukiki pa꞉ta꞉ pa꞉la꞉eki manuta꞉ mandane wanda꞉hali wotuma꞉ ika꞉ ika꞉ kone honkopu wotu hao wape lao wilimime. Mo amba꞉ hande pieke ekimanu paeyaota꞉ ota꞉ kini pea handaa walemeke haliwekima꞉ niki pa꞉ta꞉ la kimi tupa꞉ kone ikana꞉ma꞉ make ika꞉ wapemanu pa꞉ta꞉ laemekeme. Koto ekina꞉ epeke some Diopilusio. I̱ma꞉ do hau manuna꞉ kini pa꞉la꞉ tupa꞉ sembepela hone na u pita꞉ handa꞉ wiaata꞉ naka꞉eki make tikitiki yao wape lao wiaasota꞉ epolo pia꞉me laa loa꞉me. I̱ma꞉ dupiki hauta꞉ nakana꞉ma꞉ naka꞉ waleke pimanu paeyaona꞉ teke handoelena꞉ yeke loa꞉me.
Dioni mondulu pieke ekina꞉ pi la haleekeeki
Mo Diudia nane hande kini hali Hetodi hayeke pita꞉ yeni peao hayeke hali homeke Sekataiya make hayekeme. Ipikita꞉ mo yeni peao haemeke Abaisia tapake halie. Ipika꞉ wanda꞉ Elisa꞉bedi make mo hande yeni peao haemeke Etoni tapake wanda꞉e. Mo wanda꞉ hali yaapota꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ tikitiki yao hata꞉ ipika꞉ pi ula꞉ ekimanu paeyao opu haepekeme. Kutu pu haepekepate weki ma꞉nda꞉ na hatuku haepekeme. Pa ekipeke mo Elisa꞉bedita꞉ kenohali hayekeme. Kutupa ipilikita꞉ koke tooli haepekeme.
Sekataiyata꞉ ipika꞉ tapake haliwekina꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hata꞉ hande yeni peao haemeke nate epeeke handaata꞉ mo yeni peao haemeke haliwekima꞉ pu haemeke tupa꞉ Sekataiyama꞉ mo hande totopo piki ale mo olodana꞉ yankaena꞉yeke mimikime. 10 Koto ekina꞉ mo hande totopo piki ale yankeeke pita꞉ mo wanda꞉hali paeyaoma꞉ hama꞉ nane hata꞉ yeni pitolo haena꞉ Sekataiyata꞉ mo Tekehalina꞉ tembolo da pa꞉ta꞉ honda꞉ pamba peekepate 11 mo hande totopo piki ale oloda yanko hayeke popeke nanema꞉ kiki nane Tekehalina꞉ enisolo homeke a꞉pa hayekeeki handeekeme. 12 Kutupa Sekataiyama꞉ mo enisolo hando haota꞉ paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ make ka꞉nda꞉ma꞉ homeekeme. 13 Kutu piekepate mo enisoloma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Sekataiyao. Paala꞉ma꞉ na homa꞉peke laata꞉ Koda꞉ma꞉ naka꞉ yeni pieki opu haota꞉ naka꞉ wanda꞉ Elisa꞉bedima꞉ naka꞉ weki mendiaena꞉ lelieke. Kutupa nakana꞉ma꞉ mo wekina꞉ bikita꞉ Dioni lapeke laata꞉ 14 Nakana꞉ma꞉ make ta꞉na꞉ma꞉ homolo pelepateta꞉ mo weki mendia꞉ka꞉na꞉ta꞉ mandane wanda꞉hali wopuma꞉ make ta꞉na꞉ma꞉ wotu homilimikie. Kutupa 15 mo weki daeya hata꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ hata꞉ hali tieke halieke laata꞉ Ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo waini ikali make mo hoke ikali make na nelieke. Kutupa ipikita꞉ inkikina꞉ weleke pa꞉ta꞉ pitina꞉ kone mo Holi Sipitidi tumbaalieke. 16 Kutupa ipikana꞉ma꞉ Isulai wanda꞉hali wopu pa hatuku ika꞉ Tekehali Koda꞉ pa꞉ta꞉ pelimikie. 17 Ipikita꞉ Tekehalina꞉ tapaalia꞉ hali pua hata꞉ta꞉ hande Elaidia tupa꞉ honkopu hao wele pitolo hata꞉ kutupa wekiwandiki ateke ameda titi make paa mea apa꞉taota꞉ mo hande pi na opueleme wanda꞉halima꞉ tikitiki piki hone wina꞉yeke mea la꞉ka꞉laota꞉ mo hande Tekehalina꞉ epolo pa꞉la꞉ dina꞉yeke ipika꞉ wanda꞉hali mea tikitiki yao haena꞉ lelieke leekeme.
18 Sekataiyama꞉ mo enisolo pa꞉ta꞉ alota꞉ Do pita꞉ ota꞉ekie laa ekipa hone wionope laata꞉ Ya wanda꞉ diki telipina꞉ koke ya halopa꞉me leekeme.
19 Mo hande enisoloma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ta꞉ Keipitelee laata꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ hao halome. Kutupa Koda꞉ma꞉ta꞉ do pi seliapo neke pa꞉ta꞉ lonoyeke I̱ tapaeya꞉me. 20 Do I̱ma꞉ mea epolo pita꞉ ipika꞉ nate epea꞉ka꞉na꞉ ota꞉ yaalo pa꞉la꞉pate nakana꞉ma꞉ na opueleme laata꞉ Kota꞉ do alo pi na opiki handaa neketa꞉ pi na leke kake a꞉mba halipikie. Kutupa I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ do la꞉ witolo pi ota꞉ yaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ naka꞉ kake paa lombaa pi lelipikie leekeme.
21 Koto pi alo haepekepate mo wanda꞉halima꞉ hama꞉ nane hata꞉ Sekataiya epena꞉ handeteke haemekepate a̱i̱ na epeeke handaata꞉ ikana꞉ma꞉ hone ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ wimikime. 22 Kutupa Sekataiya opolu bao hama꞉ nane epeekepate mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi ma꞉nda꞉ lapeke na yeekeme. Koto ekina꞉ wanda꞉halima꞉ hone witolota꞉ ipikana꞉ma꞉ mo tembolo da tukiki pa꞉ta꞉ hata꞉ aleta꞉ ma꞉nda꞉ handolo pia꞉me la hone wimikime. Kutupa Sekataiyama꞉ pi lapeke na yaalo hata꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ipika꞉ kiki homeke wankeaaso hata꞉ kikima꞉ kone waleekeme.
23 Sekataiyama꞉ mo hande tembolo da pa꞉ta꞉ ipika꞉ e poko hayeke natemanu paeyeketa꞉ ipika꞉ da paa la꞉ka꞉la peekeme. 24 Kutupa koto hoki naneta꞉ ipika꞉ wanda꞉ Elisa꞉bedima꞉ weki loke lombeeketa꞉ sumba꞉ yunki hata꞉ ipika꞉ da na mina꞉pa꞉lake pa pitiekeme. 25 Elisa꞉bedima꞉ alota꞉ Tekehalima꞉ ame do tupa꞉ tamba꞉ ma꞉la꞉me laata꞉ Wanda꞉hali pa꞉ta꞉ yaala꞉ma꞉ homoa꞉ ekita꞉ ipikana꞉ma꞉ yoka꞉ mea baala꞉me leekeme.
Yesu mondulu pieke ekina꞉ pi la haleekeeki
26 Kutupa Elisa꞉bedima꞉ weki loke lomba haena꞉ sumba꞉ yunki mindiki a꞉pa opeeke dina꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ hande enisolo Keipitele mo Ka꞉lili nane hayeke da Na꞉sa꞉tete da pa꞉ta꞉ tapaeyekeme. 27 Mo hande amba꞉ hayeke kini hali Deipidina꞉ tapake hali Diosepena꞉ da polo pieke wandiki pa꞉ta꞉ pi la꞉ ulu pena꞉ tapaeyekeme. Mo wandikina꞉ bikita꞉ Metie. 28 Mo hande enisoloma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pua alota꞉ Keiyae. Neketa꞉ Tekehalima꞉ ota꞉ amba꞉ epeaala꞉ wandikie. Neke yaapo hala꞉me leekeme.
29 Metima꞉ koto pi opiekepate Eki hau pulu polo ekina꞉ ala꞉pe laa ipika꞉ honema꞉ mo pi teke wotu weiyekeme.
30 Mo hande enisoloma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Metio. Koda꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ hone wotu wita꞉la꞉ma꞉ paala꞉ma꞉ na homa꞉peke laata꞉ 31 Neketa꞉ weki loke lombaata꞉ wetepena꞉ hali weki mendilipikima꞉ ipika꞉ bikita꞉ Yesu lapeke. 32 Kutupa ipiki daeyaata꞉ hali tieke halieke. Kutupa ipikita꞉ Ota꞉ Manda Hala꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke lelimikie leekeme. Kutupa mo hande Tekehali Koda꞉ma꞉ ipika꞉ amba꞉ titina꞉ kini hali Deipidina꞉ kilu tombuao hayekeeki ipikana꞉ma꞉ mina꞉ lelieke. 33 Kutupa ipikita꞉ Dieikope tapake wanda꞉halina꞉ kini hali hao hata꞉ ipika꞉ kilu tombuao halo pa꞉la꞉ ekita꞉ na paelieke leekeme.
34 Koto leeketa꞉ Metima꞉ mo enisolo pa꞉ta꞉ alota꞉ Kotoeki pulu pa꞉la꞉ ekita꞉ ekipape. I̱ta꞉ halina꞉ da a̱i̱ na polome leekeme.
35 Mo hande enisoloma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Mo Holi Sipitidi neke pa꞉ta꞉ ipilieke. Kutupa make Ota꞉ Manda Hala꞉ Koda꞉ ipika꞉ wele pita꞉la꞉eki neke pa꞉ta꞉ a꞉pa pitilieke. Kutu pita꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ mo hande nakana꞉ma꞉ mondulu pele yako piki weki ipikita꞉ Koda꞉na꞉ Eiyekee lelimikie. 36 Naka꞉ tapake wanda꞉ Elisa꞉bedi pa꞉ta꞉ hone wia꞉peke. Ipiki pa꞉ta꞉ Weki kenohali wanda꞉e lo halemepateta꞉ ame ipikita꞉ koke wanda꞉sikima꞉ kone ipika꞉ weki loke lombeeke sumba꞉ yunki mindiki hata꞉ amba꞉ opa꞉la꞉me laata꞉ 37 Hau paeyao kone Koda꞉ma꞉ pea꞉peke ya꞉la꞉me leekeme.
38 Koto leeke handaa Metima꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Tekehalina꞉ e pokao halo wandikie. Nakana꞉ma꞉ la꞉ witele tupa꞉ pina꞉e leekeme. Kutupa mo enisolota꞉ mo wandiki mina꞉pa꞉lao peekeme.
Metima꞉ Elisa꞉bedina꞉ da kimisu peekeeki
39 Koto pita꞉ kone Metita꞉ tiao Diuda nane peiyene wieke pa꞉ta꞉ hayeke da ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ a̱i̱ya peekeme. 40 Puaata꞉ Sekataiyana꞉ da pa꞉ta꞉ honda꞉ pamba pua Elisa꞉bedi pa꞉ta꞉ keiyae pi pua leekeme. 41 Metima꞉ leeke pi Elisa꞉bedima꞉ opitolo haena꞉ kone mo ipika꞉ weleke pa꞉ta꞉ pitieke weki la꞉ma꞉ la꞉ma꞉ piekeme. Kutupa Elisa꞉bedima꞉ mo Holi Sipitidima꞉ tumba pitina꞉ pi 42 anekema꞉ alota꞉ Wanda꞉weki poluna꞉ kone Koda꞉ma꞉ neke mea epeaala꞉me laata꞉ Nakana꞉ma꞉ mondulu pele weki make Koda꞉ma꞉ amba꞉ epeaala꞉me. 43 Yaka Tekehalina꞉ ama꞉ma꞉ I̱ handolo epele ekita꞉ do hau tiekena꞉ pa ekipeke epelepe leekeme. 44 Naka꞉ keiyae pi leeki opitolo hano kone ya weleke pa꞉ta꞉ pila꞉ wekima꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ tia liaeya꞉me. 45 Nakana꞉ma꞉ta꞉ mo hande Tekehalima꞉ neke pa꞉ta꞉ pi la꞉ ula꞉ ekita꞉ opua ota꞉ pilieke hone tula ale ekima꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homilipikie leekeme.
Metima꞉ ta꞉na꞉ homolo la꞉la꞉ emeli
46 Koto leeketa꞉ Metima꞉ alota꞉
Yaka pukima꞉ Tekehalina꞉ pi laasome.
47-48 I̱ Mea Da꞉taasa꞉ Hali Koda꞉ma꞉ta꞉ I̱ta꞉ ipika꞉ e pokaaso wanda꞉siki pa꞉ta꞉ kone hone ula꞉ ekina꞉ yaka temokoma꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉me.
49 Hande Wele Pita꞉la꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hau tiekemanu peala꞉ ekina꞉ta꞉ ame make wetepe make wanda꞉hali paeyaoma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ epeaala꞉ wanda꞉e lelimikie.
 
Mo Koda꞉na꞉ bikita꞉ yakopiki bikie.
50 Ipiki pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homeleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make koto wanda꞉halina꞉ weki wandiki pa꞉ta꞉ make ipikana꞉ma꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homo hala꞉me.
51 Ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ wele pita꞉la꞉ kiki tindipaota꞉ mo hakoko liteleme wanda꞉hali ika꞉ dupumana꞉e laa amu piteleme alemanu tonka꞉na꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pea wina꞉yeke la꞉la꞉me.
52 Wele piteleme kini haliwekimanu make manda pitimikipate ipikana꞉ma꞉ iki mea lopa꞉niao mo hande pa haleme haliweki mea a꞉meiyala꞉me.
53 Tea꞉ma꞉ homemeke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ epeke napeke alemanu mea tumbaeyekepate pa mo hamoko wanda꞉halita꞉ kiki hameke tapaeyekeme.
 
54 Nika꞉ amba꞉ titina꞉ apa꞉mei pa꞉ta꞉ la꞉ wieke pi manuta꞉ ipikana꞉ma꞉ ota꞉ yao piekeme.
Ipika꞉ e pokaeyeke hali Isulai pa꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ tamba꞉ mulu epeekeme.
55 Kutupa Eipoloha꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ make ipika꞉ hoki nane wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ make hoto paeyao ipikana꞉ma꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homo halueke hone wiekeme laa leekeme.
56 Koto laa Metita꞉ Elisa꞉bedi ame̱le̱ sumba꞉ tepo haota꞉ paa la꞉ka꞉la ipika꞉ da peekeme.
Bapitaisi peao halo pieke hali Dioni mendiekeeki
57 Kutupa Elisa꞉bedima꞉ ipika꞉ weki mondulu pieke nate epeeke handaata꞉ haliweki mendiekeme. 58 Kutu pieke handaa ipika꞉ tapake wanda꞉halima꞉ make ipiki ame̱le̱ haemeke wanda꞉halima꞉ make Tekehalima꞉ ipiki ota꞉ epeaeyekeeki handaata꞉ pea꞉ paeyaoma꞉ make Elisa꞉bedima꞉ make ta꞉na꞉ma꞉ homemekeme.
59 Pula homeke paeyeketa꞉ mo weki sekemesaisi hau pealuekema꞉ momba꞉la hata꞉ ipika꞉ atekena꞉ biki kone Sekataiya loluekema꞉ pimikipate 60 ipika꞉ inkikima꞉ alota꞉ Dia꞉me. Ipika꞉ bikita꞉ Dionie leekeme. 61 Kutupa mo wanda꞉halima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Koto biki lolo poloma꞉pateta꞉ naka꞉ tapake hali homeke a꞉nda꞉ koto biki leke hali ma꞉nda꞉ na haya꞉me lemekeme. 62 Koto laa mo wanda꞉halima꞉ kiki wankeaaso hata꞉ mo wekina꞉ ateke pa꞉ta꞉ alota꞉ Ta wekita꞉ eki biki lomana꞉pe lemekeme. 63 Koto ekina꞉ Sekataiyama꞉ wape puluekema꞉ tameiya꞉ honke laa dupa wape piekeme. Do wekina꞉ bikita꞉ Dioni alome laa wape piekeme. Kutu pieke handaa mo wanda꞉hali paeyaoma꞉ penkilipa꞉tia pomimikime. 64 Kutu pieketa꞉ kutaa kone Sekataiyana꞉ kake lumbieketa꞉ pi lapeke yalo hata꞉ ipikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ pi laeyekeme. 65 Koto ekina꞉ta꞉ koto pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉halima꞉ paala꞉ma꞉ homemekeme. Kutupa mo pieke ekimanu mo Diudia nane peiyene pa꞉ta꞉ hayeke da sunu paeyao pa꞉ta꞉manu la꞉tia pomimikime. 66 Mo pi opimiki wanda꞉hali paeyaoma꞉ opua hone witolo alota꞉ Do wekita꞉ ekipiki hali halia꞉pe laa lota꞉ lota꞉ pimikime. Tekehalina꞉ wele pita꞉la꞉eki mo weki pa꞉ta꞉ peneme yao pitiekeeki handolo hata꞉ lemekeme.
Sekataiyana꞉ la꞉ wieke ekimanu
67 Mo wekina꞉ ateke Sekataiyama꞉ mo Holi Sipitidi tumba pitina꞉ hata꞉ pi la꞉ witolo alota꞉
68 Tekehalima꞉ ipika꞉ wanda꞉hali tamba꞉ mulu a꞉paata꞉ iki tonkaala꞉ alemanu ka꞉la꞉pa wala꞉ ekina꞉ Isulai wanda꞉halina꞉ Koda꞉ ipika꞉ pi laamana꞉e.
69 Ipika꞉ e pokaeyeke hali Deipidina꞉ tapake hali kone niki Mea Da꞉taalo Pa꞉la꞉ wele pita꞉la꞉ Hali ipikana꞉ma꞉ amba꞉ mea a꞉meiyawala꞉me.
70 Ame do yaaso hata꞉ pita꞉la꞉ ekita꞉ amba꞉ titina꞉ kone ipika꞉ pi la꞉mea halo haemeke yako piki haliwekima꞉ ipika꞉ pi la꞉ wiaena꞉yeke leekeme.
71 Niki ame̱le̱ a꞉nda꞉ liteleme haliwekima꞉ make leke tankema꞉ handeleme haliwekina꞉ wele pita꞉la꞉eki manuma꞉ make niki bepolaapa꞉na꞉ niki mea tamba꞉ muluekema꞉yeke ipikana꞉ma꞉ pi amba꞉ la꞉ wiekeme.
72 Kutupa nika꞉ amba꞉ titina꞉ haemeke haliweki pa꞉ta꞉ta꞉ Iki pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolueke laa Yaka yako piki pi la꞉ ulueki make hone uluekee leekeme laata꞉
73-74 Nika꞉ amba꞉ titina꞉ hayeke hali Eipoloha꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ pi tieke la꞉ witolo hata꞉ leeketa꞉ niki pa꞉ta꞉ make ipikana꞉ma꞉ pi dupa la꞉ ula꞉me. Ikana꞉ma꞉ paala꞉ma꞉ na homeke
75 yaka e pokao hata꞉ yako piki wanda꞉hali make tikitiki yao haleme wanda꞉hali make I̱ pa꞉ta꞉ bapi paeyao koto tupa꞉ hamena꞉yeke ika꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki haliwekima꞉ iki bepolaapa꞉na꞉ I̱ma꞉ iki tamba꞉ mulueke laa pi la꞉ wiekeme leekeme.
 
76 Koto ekina꞉ ya wekio. Neketa꞉ Ota꞉ Manda Hala꞉ Koda꞉ ipika꞉ pi la꞉mea halo hala꞉ hali haleme laa lelimikie.
Kutupa Tekehali wetepena꞉ epena꞉ nakana꞉ma꞉ ipika꞉ pota꞉ tikitiki yawaluekema꞉ amba꞉la pelipikie.
77 Nakana꞉ma꞉ ipika꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ dupa lelipikie.
Koda꞉ma꞉ ika꞉ hoke hau peleme ekimanu paeyaaso hata꞉ta꞉ iki mea da꞉taalieke laa lelipikie.
78 Pa ekipeke. Nika꞉ Koda꞉ta꞉ yopu hao hata꞉ niki pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homo hala꞉me. Da panake ka꞉la꞉polo hata꞉ pa̱a̱ peaasa꞉ tupa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kilieke.
79 Kutupata꞉ mo homa꞉la꞉ ekina꞉ paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ timba꞉ la꞉pa pa꞉la꞉ ekina꞉ tu̱ pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make Koda꞉ma꞉ oli ya nane hata꞉ pa̱a̱ peanialieke. Nikita꞉ mo puki lopa꞉niao pula꞉ pota꞉na꞉ pomonoyeke ipikana꞉ma꞉ nika꞉ pota꞉ walolo hata꞉ do haumanu pilieke laa leekeme.
80 Kutupa mo wekita꞉ epeke tupa꞉ daeyaata꞉ ipika꞉ temoko make daeyatia pulu hata꞉ mo Isulai wanda꞉halina꞉ leke popelekena꞉ haluekema꞉ handeteke hata꞉ mo hapu hayeke alena꞉ hao hayekeme.