3
Mo bapitaisi peao hayeke hali Dionima꞉ pi waleekeeki
(Ma꞉tiu 3꞉1-12, Maka 1꞉1-8, Dioni 1꞉19-28)
Mo Loma꞉ Kapomani titina꞉ You hali Sisa Taibitiasi ipika꞉ bapi 15 peao handeteke hayeke da yu paeyaota꞉ pa handeteke hayekeme. Koto pita꞉ma꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ mea haena꞉ leeke Kapomani you haliweki manuma꞉ ika꞉ handeteke hatia epena꞉ leeke kenke manuta꞉ dupa handeteke haemekeme. Pontiasi Pailedita꞉ Diudia kenke handeteke hayekeme. Hetodita꞉ Ka꞉lili kenke handeteke hayekeme. Kutupa Hetodina꞉ hameke Pilipita꞉ Idulia make Data꞉kenaidisi koto kenke yaapo handeteke hayekeme. Laisaniasita꞉ Abilini kenke handeteke hayekeme. Koto pita꞉ma꞉ kone A꞉nasi Kaiya꞉pasi yaapota꞉ Koda꞉na꞉ yeni peao haepeke you hali haena꞉ta꞉ mo hapu hayeke alena꞉ hayeke hali Sekataiyana꞉ eiyeke Dioni pa꞉ta꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi epeekeme. Kutu pieke handaata꞉ Dionima꞉ mo Diodani ikali tea꞉na꞉ wieke yu paeyao pa꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi latiki pomuolo hata꞉ alota꞉ Wanda꞉halio. Iki paeyaoma꞉ ika꞉ amba꞉ pimi haumanu make ika꞉ honemanu make la꞉ka꞉la꞉ minaata꞉ bapitaisi peano lapa꞉peke. Koto haumanu ota꞉ pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ ika꞉ pimi haumanu paeyaosiki paeyaaso hata꞉ paa na niminaalieke leekeme.
Koto Dionima꞉ pieke ekita꞉ amba꞉ titina꞉ Koda꞉na꞉ pi la halo hayeke hali ma꞉nda꞉ bikita꞉ Aisaya ipikana꞉ma꞉ bukana꞉ wape pea ula꞉ ekita꞉ dupa la꞉la꞉me.
Hali ma꞉nda꞉ma꞉ hapupapeke alena꞉ hata꞉ wi laa dupiki pi ala꞉me.
Tekehalina꞉ pota꞉ tikitiki yao wia꞉pa꞉peke.
Ipiki epeke tupa꞉ epena꞉ mo ipika꞉ pota꞉ wamo peao mea tikitiki yao epeapa꞉peke.
Kutupata꞉ mo hawete manuta꞉ mea tumbapa꞉peke.
Mo yu elimanu make mo potemanu make paeyao ao tumbaota꞉ mandake pina꞉ lapa꞉peke.
Kutu pitolo hata꞉ mo pota꞉ hoihoi pa꞉la꞉ ekimanu make ota꞉ epeke tupa꞉ tikitikina꞉ mea epeaaso hata꞉
mo hana꞉manu pota꞉na꞉ wekila꞉la꞉ ekimanu make ota꞉ epeke tupa꞉ tikitiki yao epeapa꞉peke.
Kutu pimikina꞉ta꞉ kota꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ Koda꞉na꞉ kita꞉la꞉ da꞉ta꞉la꞉eki handilimikie laa la꞉la꞉me leekeme.
Koto dina꞉ta꞉ wanda꞉hali wotuma꞉ Dionima꞉ iki bapitaisi peaena꞉yeke paeyao epemekeme. Kutu pimiki handaa Dionima꞉ koto wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Ikita꞉ ketomanue. Ikita꞉ Koda꞉ma꞉ teke pa꞉ta꞉ epena꞉ lolo pa꞉la꞉ mineke panka꞉la꞉ ekita꞉ wonduluekema꞉ hamena꞉ laa ma꞉nda꞉ epita꞉ pindipa pelimiki pita꞉ epima꞉ kinki pa꞉la꞉pe. Ika꞉ pimi hoke haumanu paeyao amba꞉ hoki waleme ekina꞉ wanda꞉halima꞉ handena꞉ mo epeke kiliki a꞉ela꞉ tima꞉ pa꞉la꞉eki pina꞉ epeke haumanu pea꞉pa꞉peke. Koto ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ Nika꞉ meita꞉ Eipoloha꞉ma꞉e laa kutupiki pimanu na lapa꞉peke laata꞉ Dionima꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Opua꞉pe. Koda꞉ma꞉ do toopimanu meaata꞉ Eipoloha꞉ma꞉na꞉ mondu semba꞉lala꞉ wanda꞉hali ana꞉na꞉ wepia haena꞉ lapeke ya꞉la꞉me alome. Hande hapula꞉ ti manuna꞉ teke pa꞉ta꞉ pokuluekema꞉ manda꞉ meaowa꞉me leekeme. Epeke kiliki na a꞉eya꞉la꞉ timanu paeyao siki poko lopaota꞉ ti talo hala꞉ pa꞉ta꞉ paeyao siki mu yankilieke leekeme.
10 Do pimanu opua mo wanda꞉halima꞉ Dioni pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Kota꞉ nikana꞉ma꞉ta꞉ eki hau peomonope lemekeme. 11 Dionima꞉ ika꞉ pi hombo peaaso hata꞉ alota꞉ Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ dau yaapo wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ma꞉nda꞉ta꞉ mo dau dia꞉ya꞉la꞉ natehali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ hala꞉peke. Kutupa make ne napekeeki wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ne dia꞉ya꞉la꞉ wanda꞉halimanu pa꞉ta꞉ telipea hala꞉pa꞉pekee leekeme. 12 Koto natena꞉ta꞉ mo mandane dakisi mani mu haemeke haliwekima꞉ Dionima꞉ iki bapitaisi peaena꞉ ipiki a꞉pa lota꞉ pitolo alota꞉ Wala꞉la꞉ halio. Nikana꞉ma꞉ta꞉ eki hau piomonope laa lota꞉ pimikime. 13 Koto lemeke Dionima꞉ hombo peaaso alota꞉ Ikana꞉ma꞉ mo wanda꞉halina꞉ dakisi mani mimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ haka꞉ta꞉pao na miki mo Kapomanina꞉ Lo pima꞉ tombo ula꞉ tupa꞉ mia꞉pa꞉peke leekeme. 14 Mandane ami haliwekima꞉ make a꞉pa lota꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Nikana꞉ma꞉ make ekipiki haumanu peomonope lemekeme. Koto lemeke Dionima꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ma꞉nda꞉na꞉ mani pake muluekema꞉ paala꞉ tiao o yayapiki ekina꞉ pa hameke la꞉ tiaasa꞉eki ota꞉ na pea꞉pa꞉peke. Kutupa ika꞉ e pokaasemeke kita꞉la꞉ yenkita꞉ ana꞉na꞉ kita꞉la꞉me hone wia꞉pa꞉peke leekeme.
15 Mo wanda꞉halima꞉ koto haumanu paeyao handaata꞉ ika꞉ puki pa꞉ta꞉ hayeke ale tialu baeyeke ekima꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ hone eleke eleke witolo hata꞉ta꞉ do Dionita꞉ hande Ketiso pateya꞉la꞉me laa hone wimikime. 16 Koto ekina꞉ Dionima꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ ikita꞉ ikalima꞉ bapitaisi peao halopate hali ma꞉nda꞉ wetepena꞉ ipilia꞉ halita꞉ ota꞉ honkopu wotu hala꞉me. I̱ta꞉ ipiki yaapo ana꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉me. Ipika꞉ anke dake holaapeke make I̱ta꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉me leekeme. Ipikana꞉ma꞉ ikita꞉ Holi Sipitidi pita꞉ ti uleke yaapoma꞉ bapitaisi pealieke leekeme. 17 Ipikana꞉ma꞉ mo hande widi kilikina꞉ ambuku napeke yaapo putupa alu puluekema꞉ pana꞉pulu pa꞉la꞉ sa꞉sata꞉ ipika꞉ kikina꞉ miniki hala꞉me. Ipika꞉ widi kiliki epekeeki paeyaota꞉ ipika꞉ widi napeke u hala꞉ da pa꞉ta꞉ momba꞉la wilieke. Pate mo ambuku paeyaota꞉ tina꞉ pana꞉pu yankilieke. Koto tita꞉ na paeyeke pa to halieke leekeme.
18 Mo wanda꞉hali ika꞉ hoke haumanu hoki wala puki hone lekelena꞉yeke Dionima꞉ Koda꞉na꞉ Pi Seliapomanu ota꞉ epeke tupa꞉ la hala꞉tiki pominolo hata꞉ wanda꞉hali sutiatia pua꞉tiki pomiekeme.
19 Koto pa꞉la꞉pate Dionima꞉ mo kapomani hali tieke Hetodi pa꞉ta꞉ la halolo hata꞉ alota꞉ Neketa꞉ hoke haumanu peleme laa la haleekeme. Ekipeke. Hetodi ipika꞉ hamekena꞉ weteke Hetodiasi pa ipika꞉ handa꞉mea make ipikana꞉ma꞉ ti teke wotu yoka꞉tiki pomieke handa leekeme. 20 Koto leeke ekina꞉ Hetodi ipikana꞉ma꞉ Dioni dipula mea lopaeyeke ekima꞉ta꞉ mo ipika꞉ amba꞉ pieke hoke haumanu paeyaota꞉ koto ekima꞉ lu ankula yeekeme.
Dionima꞉ Yesu bapitaisi peayekeeki
(Ma꞉tiu 3꞉13-17, Maka 1꞉9-11)
21 Kutupa Dionima꞉ wanda꞉hali paeyao siki bapitaisi hau peaota꞉ wetepe nane Yesu make bapitaisi hau peayekeme. Kutupa Yesuma꞉ yeni pitolo haena꞉ta꞉ oli hepeni lumba 22 mo Holi Sipitidita꞉ ba melipuma꞉ handekeeki hola꞉pa꞉niao Yesuna꞉ lokena꞉ a꞉pa holopeekeme. Kutaa oli ya nanema꞉ pi ho̱la̱꞉make homekema꞉ pi alo alota꞉ Neketa꞉ ota꞉ yaka puki piki wekie. Yaka pukima꞉ neke pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ wotu homolome leekeme.
Yesuna꞉ apa꞉meina꞉ bikimanu
(Ma꞉tiu 1꞉1-17)
23 Yesu ipika꞉ bapita꞉ hali tieke homeke paeyao kiki yaapo bapimanu tupa꞉ yeketa꞉ ipika꞉ e kinipea pokeekeme. Mo wanda꞉halima꞉ hone witolota꞉ ipikita꞉ Diosepena꞉ eiyekee hone wimikime.
Diosepe ipikita꞉ Helina꞉ eiyeke hayekeme.
24 Helita꞉ Madadina꞉ eiyeke hayekeme.
Madadita꞉ Lipaena꞉ eiyeke hayekeme.
Lipaeta꞉ Mela꞉kina꞉ eiyeke hayekeme.
Mela꞉kita꞉ Dia꞉naina꞉ eiyeke hayekeme.
Dia꞉naita꞉ Diosepena꞉ eiyeke hayekeme.
25 Diosepeta꞉ Mataatiasina꞉ eiyeke hayekeme.
Mataatiasita꞉ Amosina꞉ eiyeke hayekeme.
Amosita꞉ Nahumina꞉ eiyeke hayekeme.
Nahumita꞉ Eselina꞉ eiyeke hayekeme.
Eselita꞉ Nakaina꞉ eiyeke hayekeme.
26 Nakaita꞉ Maadina꞉ eiyeke hayekeme.
Maadita꞉ Mataatiasina꞉ eiyeke hayekeme.
Mataatiasita꞉ Semenina꞉ eiyeke hayekeme.
Semenita꞉ Diosekina꞉ eiyeke hayekeme.
Diosekita꞉ Diodana꞉ eiyeke hayekeme.
 
27 Diodata꞉ Dioananina꞉ eiyeke hayekeme.
Dioananita꞉ Etesana꞉ eiyeke hayekeme.
Etesata꞉ Setubabelena꞉ eiyeke hayekeme.
Setubabeleta꞉ Sieletielina꞉ eiyeke hayekeme.
Sieletielita꞉ Netina꞉ eiyeke hayekeme.
28 Netita꞉ Melekina꞉ eiyeke hayekeme.
Melekita꞉ A꞉dina꞉ eiyeke hayekeme.
Adita꞉ Kosamina꞉ eiyeke hayekeme.
Kosamita꞉ Elemadamina꞉ eiyeke hayekeme.
Elemadamita꞉ A꞉eta꞉na꞉ eiyeke hayekeme.
29 A꞉eta꞉ta꞉ Diosuana꞉ eiyeke hayekeme.
Diosuata꞉ A꞉liesana꞉ eiyeke hayekeme.
A꞉liesata꞉ Diotamana꞉ eiyeke hayekeme.
Diotamata꞉ Madadina꞉ eiyeke hayekeme.
Madadita꞉ Lipaena꞉ eiyeke hayekeme.
30 Lipaeta꞉ Simionina꞉ eiyeke hayekeme.
Simionita꞉ Diudana꞉ eiyeke hayekeme.
Diudata꞉ Diosepena꞉ eiyeke hayekeme.
Diosepeta꞉ Dionamena꞉ eiyeke hayekeme.
Dionameta꞉ Elaia꞉kimina꞉ eiyeke hayekeme.
 
31 Elaia꞉kimita꞉ Meleana꞉ eiyeke hayekeme.
Meleata꞉ Menana꞉ eiyeke hayekeme.
Menata꞉ Madadana꞉ eiyeke hayekeme.
Madadata꞉ Neidanina꞉ eiyeke hayekeme.
Neidanita꞉ Deipidina꞉ eiyeke hayekeme.
Deipidita꞉ Diesina꞉ eiyeke hayekeme.
32 Diesita꞉ Obedina꞉ eiyeke hayekeme.
Obedita꞉ Boa꞉sina꞉ eiyeke hayekeme.
Boa꞉sita꞉ Sa꞉limonina꞉ eiyeke hayekeme.
Sa꞉limonita꞉ Na꞉sionina꞉ eiyeke hayekeme.
33 Na꞉sionita꞉ Amina꞉da꞉bena꞉ eiyeke hayekeme.
Amina꞉da꞉beta꞉ A꞉da꞉minina꞉ eiyeke hayekeme.
A꞉da꞉minita꞉ Anina꞉ eiyeke hayekeme.
Anita꞉ Hesotonona꞉ eiyeke hayekeme.
Hesotonota꞉ Petesena꞉ eiyeke hayekeme.
Peteseta꞉ Diudana꞉ eiyeke hayekeme.
 
34 Diudata꞉ Dieikopena꞉ eiyeke hayekeme.
Dieikopeta꞉ Aisa꞉kena꞉ eiyeke hayekeme.
Aisa꞉keta꞉ Eipoloha꞉ma꞉na꞉ eiyeke hayekeme.
Eipoloha꞉ma꞉ta꞉ Titana꞉ eiyeke hayekeme.
Titata꞉ Neihona꞉ eiyeke hayekeme.
35 Neihota꞉ Setakona꞉ eiyeke hayekeme.
Setakota꞉ Eteyuna꞉ eiyeke hayekeme.
Eteyuta꞉ Pelekena꞉ eiyeke hayekeme.
Peleketa꞉ Ebena꞉ eiyeke hayekeme.
Ebeta꞉ Silana꞉ eiyeke hayekeme.
36 Silata꞉ Keinanina꞉ eiyeke hayekeme.
Keinanita꞉ Apa꞉ka꞉sa꞉dina꞉ eiyeke hayekeme.
Apa꞉ka꞉sa꞉dita꞉ Siemena꞉ eiyeke hayekeme.
Siemeta꞉ Noana꞉ eiyeke hayekeme.
Noata꞉ Lamekena꞉ eiyeke hayekeme.
 
37 Lameketa꞉ Madiuselana꞉ eiyeke hayekeme.
Madiuselata꞉ Inokana꞉ eiyeke hayekeme.
Inokata꞉ Dia꞉tedina꞉ eiyeke hayekeme.
Dia꞉tedita꞉ Mahalalielina꞉ eiyeke hayekeme.
Mahalalielita꞉ Kenanina꞉ eiyeke hayekeme.
38 Kenanita꞉ Inosina꞉ eiyeke hayekeme.
Inosita꞉ Sedena꞉ eiyeke hayekeme.
Sedeta꞉ A꞉da꞉ma꞉na꞉ eiyeke hayekeme.
A꞉da꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ eiyeke hayekeme.