Ma꞉tiuma꞉ wape pieke Pi Seliapoe
1
Yesu Ketisona꞉ apa꞉meina꞉ bikimanu
(Luku 3꞉23-28)
Dota꞉ mo hande Yesu Ketisona꞉ apa꞉meina꞉ bikimanu wape pa꞉la꞉ekie. Deipidita꞉ Yesuna꞉ meiyeke hayekeme. Kutupa Eipoloha꞉ma꞉ta꞉ Deipidina꞉ meiyeke hayekeme.
Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ta꞉ Aisa꞉ke mondu wiekeme.
Aisa꞉kema꞉ta꞉ Dieikope mondu wiekeme.
Dieikopema꞉ta꞉ Diuda hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ mondu wiekeme.
Diudama꞉ta꞉ Petese pita꞉ Seta yaapo mondu wiekeme. Ipilika꞉ ama꞉na꞉ bikita꞉ Tama.
Petesema꞉ta꞉ Hesotono mondu wiekeme.
Hesotonoma꞉ta꞉ La꞉mi mondu wiekeme.
La꞉mima꞉ta꞉ Amina꞉da꞉be mondu wiekeme.
Amina꞉da꞉bema꞉ta꞉ Na꞉sioni mondu wiekeme.
Na꞉sionima꞉ta꞉ Sa꞉limoni mondu wiekeme.
Sa꞉limonima꞉ta꞉ Boa꞉si mondu wiekeme. Boa꞉sina꞉ ama꞉ta꞉ Leiha꞉pe hayekeme.
Boa꞉sima꞉ta꞉ Obedi mondu wiekeme. Ipika꞉ ama꞉ta꞉ Luti hayekeme.
Obedima꞉ta꞉ Diesi mondu wiekeme.
Diesima꞉ta꞉ mo hande kini halo pieke hali Deipidi mondu wiekeme.
 
Deipidima꞉ta꞉ Solomono mondu wiekeme. Koto Solomono ipika꞉ ama꞉ta꞉ titina꞉ Yutaeyama꞉ miekeme.
Solomonoma꞉ta꞉ Leoboeme mondu wiekeme.
Leoboemema꞉ta꞉ Abidia mondu wiekeme.
Abidiama꞉ta꞉ Asa mondu wiekeme.
Asama꞉ta꞉ Dia꞉hosapa꞉ti mondu wiekeme.
Dia꞉hosapa꞉tima꞉ta꞉ Diehotami mondu wiekeme.
Diehotamima꞉ta꞉ Asaiya mondu wiekeme.
Asaiyama꞉ta꞉ Diota꞉mi mondu wiekeme.
Diota꞉mima꞉ta꞉ Eiha꞉si mondu wiekeme.
Eiha꞉sima꞉ta꞉ Hesikaiya꞉ mondu wiekeme.
10 Hesikaiya꞉ma꞉ta꞉ Ma꞉na꞉se mondu wiekeme.
Ma꞉na꞉sema꞉ta꞉ A꞉mono mondu wiekeme.
A꞉monoma꞉ta꞉ Diosaiya mondu wiekeme.
11 Diosaiyama꞉ta꞉ mo hande Isulai wanda꞉hali Ba꞉biloni dipula hatuku peme natena꞉ta꞉ Dia꞉hoya꞉kini hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ mondu wiekeme.
 
12 Ba꞉biloni nane hata꞉ta꞉ Dia꞉hoya꞉kinima꞉ta꞉ Sieletieli mondu wiekeme.
Sieletielima꞉ta꞉ Setubabele mondu wiekeme.
13 Setubabelema꞉ta꞉ Abiudi mondu wiekeme.
Abiudima꞉ta꞉ Eliakimi mondu wiekeme.
Eliakimima꞉ta꞉ Aso mondu wiekeme.
14 Asoma꞉ta꞉ Sa꞉doki mondu wiekeme.
Sa꞉dokima꞉ta꞉ Akimi mondu wiekeme.
Akimima꞉ta꞉ Eliudi mondu wiekeme.
15 Eliudima꞉ta꞉ Eliasa mondu wiekeme.
Eliasama꞉ta꞉ Ma꞉tani mondu wiekeme.
Ma꞉tanima꞉ta꞉ Dieikope mondu wiekeme.
16 Dieikopema꞉ta꞉ mo hande Meti mieke hali Diosepe mondu wiekeme.
Metima꞉ta꞉ mo hande Yesu biki ma꞉nda꞉ Ketiso lo pieke hali mondu wiekeme.
17 Koto ekina꞉ Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ kini pu mea pua Deipidima꞉ tombo wia koto pa꞉ta꞉ haemeke apa꞉meita꞉ kiki yaapona꞉ tonkopu haemekeme. Deipidima꞉ kini pu mea pua Ba꞉biloni pemeke ekima꞉ tombo wia koto pa꞉ta꞉ haemeke apa꞉meita꞉ kiki yaapona꞉ tonkopu haemekeme. Kutaa make mo Ba꞉biloni pemeke ekima꞉ kini pu mea pua Ketisoma꞉ tombo wia koto pa꞉ta꞉ haemeke apa꞉meita꞉ kiki yaapona꞉ tonkopu ombu haemekeme.
Yesu Ketisona꞉ ma꞉nda꞉la꞉eki
(Luku 2꞉1-7)
18 Yesu Ketisona꞉ ma꞉nda꞉la꞉ ekita꞉ dupa. Ipika꞉ ama꞉ Metita꞉ Diosepena꞉ tome wandiki hayekepate ipika꞉ da a̱i̱ na peke hata꞉ mo Holi Sipitidima꞉ pitayeke weki mendia꞉peke yekeeki hando wiekeme. 19 Diosepe epeke hali yaalo mo Meti yaala꞉ma꞉ homaaluekema꞉ hone na wieke handaa ipilika꞉ tome haepekeeki a꞉mbao mina꞉pa꞉lalueke hone wiekeme. 20 Diosepema꞉ koto piki honemanu witolo haena꞉ta꞉ timba ma꞉nda꞉na꞉ ipika꞉ upa pa꞉ta꞉ yama꞉ Koda꞉na꞉ enisolo homeke opolo a꞉pa alota꞉ Deipidina꞉ weki Diosepeo. Meti naka꞉ wanda꞉ haena꞉ muluekema꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ na homa꞉peke. Pa ekipeke mo weki pita꞉la꞉ ekita꞉ mo Holi Sipitidima꞉ kone peawala꞉me. 21 Mo wekita꞉ hali weki mendilieke. Kutu pia꞉ka꞉na꞉ ipika꞉ wanda꞉hali mea da꞉taalo pa꞉la꞉ ekina꞉ yeketa꞉ ipika꞉ biki Yesue lelipipikie leekeme.
22 Meti pa꞉ta꞉ do haumanu peayeke ekita꞉ mo Tekehalima꞉ amba꞉ titina꞉ ipika꞉ potopede hali pa꞉ta꞉ yama꞉ la꞉ wieke pimanu paeyao peneme yaaluekema꞉ yeke piekeme. 23 Mo potopede halima꞉ta꞉ dupa leekeme. Mo halima꞉ na watake wandikina꞉ weleke pa꞉ta꞉ta꞉ weki weleke lombaata꞉ hali weki mendilieke. Koto wekina꞉ bikita꞉ Imanua꞉le lelieke leekeme. Koto bikina꞉ teketa꞉ Koda꞉ niki ame̱le̱ a꞉pa hala꞉me.
24 Diosepe tiaota꞉ mo hande enisoloma꞉ leeke tupa꞉ Metima꞉ ipika꞉ wanda꞉ haena꞉ miekeme. 25 Kutu piekepate mo weki pa pita꞉ paleke haena꞉ta꞉ loke na apa꞉taepekeme. Mo weki hamba꞉ mieketa꞉ Diosepema꞉ ipika꞉ bikita꞉ Yesue leekeme.