Poloma꞉ Taitasi pa꞉ta꞉ tapaeyeke wapee
1
I̱ta꞉ Poloma꞉ Koda꞉na꞉ e pokaasa꞉ hali hata꞉ make Yesu Ketisona꞉ aposolo hali hata꞉ make do wape wapitolome. I̱ta꞉ mo Koda꞉ma꞉ ma̱leke lila꞉ wanda꞉halina꞉ hone tulalemeeki daeyaena꞉ lono ipikana꞉ma꞉ I̱ mea tapaeya꞉me. Kuta make ika꞉ pi miniki haasa꞉ hauna꞉ ota꞉ pita꞉ miniki haena꞉ walonoyeke I̱ tapaeya꞉me. Ika꞉ mo koto hone tulalemeeki make mo ota꞉ pi miniki halemeeki make do hau yaapota꞉ mo deto hala꞉ hauna꞉ ti laasa꞉eki pa꞉ta꞉ ti lalememe. Mo yayapiki pi na lo hala꞉ Koda꞉ma꞉ amba꞉ mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao na wepia wina꞉ leke do deto hala꞉ ekita꞉ niki pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ pi la꞉ wiekeme. Koto hoki naneta꞉ mo yapekeyeke nate opolo epeke pita꞉ma꞉ta꞉ mo koto deto hala꞉ ekita꞉ ipika꞉ pi walaasa꞉ haliwekima꞉ walemeke pima꞉ peneme yaeyekeme. Koto ka꞉la꞉ pita꞉ I̱ma꞉ walawano mo nika꞉ da꞉taasa꞉ Koda꞉ma꞉ peae la꞉leke walaasome.
Koto ekina꞉ do wapeta꞉ mo Taitasi pa꞉ta꞉ wape tapaasome. Mo dika꞉ hone tulaalope ekina꞉ ipikita꞉ ota꞉ ya weki hala꞉me. Mo Apa꞉ hala꞉ Koda꞉ma꞉ make mo nika꞉ da꞉taasa꞉ Ketiso Yesuma꞉ make neke pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mina꞉la꞉eki pita꞉ puki lopao haasa꞉eki yaapo kina꞉e la alome.
Siosi you haliwekina꞉ mana꞉ pi
Nakana꞉ma꞉ niki na puma꞉ ekimanu tikitiki yao epeaota꞉ mo siosi tapake handeteke halo peleme haliweki make mo daoni paeyao pa꞉ta꞉ haena꞉ lolena꞉yeke neke hae laa poma꞉me. Neke mo Kotiti ikali hoki tukikina꞉ mina꞉pa꞉lao poa꞉ ekita꞉ do ekina꞉ pua꞉me. I̱ma꞉ hande dupa pia꞉peke loa꞉ ekita꞉ hone wia꞉peke. Mo handeteke halo pa꞉la꞉ halita꞉ moeki a꞉nda꞉ na pa꞉la꞉ hali make wanda꞉ homeke ma꞉la꞉ halima꞉ hapeke yelieke. Kutupa make ipika꞉ wekiwandikita꞉ mo pi miniki hata꞉ ikita꞉ ti teke yoka꞉la꞉ wekiwandikie o ateke inkikina꞉ pi yoka꞉la꞉ wekiwandikie laa ika꞉ biki na wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ hapa꞉peke yelimikie. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ hau handeteke hapeke ekina꞉ ipikita꞉ ota꞉eki a꞉nda꞉ na piki hali hapeke yelieke. Ipikita꞉ wanda꞉hali lu pambaake pi lo o mineke a̱i̱ koto kone panka꞉la꞉ o hoke ikali naa keao o wanda꞉hali make ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ hoeyao tekipuleke lao o I̱ I̱ laa pasa꞉tei pu o dupiki haumanu pu halia꞉ halita꞉ hapeke na yelieke. Ipika꞉ da pa꞉ta꞉ta꞉ kimisu wanda꞉hali pambolo opolo pina꞉ ala꞉ hali make epeke hau pita꞉la꞉ ekita꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa hone wotu wita꞉la꞉ hali make ipika꞉ hone pa꞉ta꞉ kone ana꞉e ala꞉ hali make tikitikina꞉ hala꞉ hali make yakopiki hali make ipika꞉ loke handeteke hala꞉ hali make hapeke yelieke. Kuta make ipikita꞉ mo hande ti lao hapeke ya꞉la꞉ ota꞉ pi wala꞉la꞉eki da̱o̱la miniki hapeke yelieke. Kutu pilie ekima꞉ta꞉ mandane wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ota꞉ tupa꞉ walolo hata꞉ tamba꞉ mea꞉peke yelieke. Kutupa make mo hande ota꞉ tupa꞉ wala꞉la꞉ pimanu pa tupa꞉ alo hata꞉ kiaaseme wanda꞉hali tikitiki yaasa꞉ hali hapeke yelieke.
Makeaasa꞉ haliweki haemekeeki
10 Haliweki wopuma꞉ ota꞉ pi kiaaso hata꞉ mo ika꞉ pa hameke pi manuma꞉ mandane wanda꞉hali makeao halememe. Kutupiki pi lo haleme mandane haliwekita꞉ mo pa sekemesaisi pu haleme Diu tapake haemeke tapakema꞉ kone lo halememe. 11 Kutupiki yala꞉ mea꞉peke haumanu piteleme hauta꞉ pa yanaaso hata꞉ wanda꞉halina꞉ manimanu muluekema꞉ pitelememe. Mo wala꞉peke na yeke pimanu walemeke ekima꞉ta꞉ mandane haliwekina꞉ hone make ika꞉ wekiwanda꞉na꞉ hone make u hoeyaena꞉ lo halememe. Kutu paama꞉na꞉ ika꞉ lo haleme pimanu sa꞉sa꞉ pea꞉peke. 12 Ika꞉ Kotiti tapake hali homeke ma꞉nda꞉ma꞉ ipikita꞉ hone wopu wiki some hata꞉ mo ipika꞉ Kotiti tapake pa꞉ta꞉ ota꞉ pimanu dupa leekeme. Kotiti haliweki ikita꞉ hoto paeyao ya pi ombu lo halememe. Kutupa ikita꞉ hoke sayalema꞉ handa꞉ hata꞉ weleke pamba pita꞉ ne tieke naa soka꞉la꞉ pambeke some hombo hao halememe leekeme. 13 Koto pita꞉ ota꞉ pi yeke handaata꞉ mo Ketiso wanda꞉halina꞉ hone tulalemeeki taka꞉laena꞉ nakana꞉ma꞉ pima꞉ hando lolena꞉e. 14 Koto ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ mo hande Diu wanda꞉halina꞉ pa pimanu make o ota꞉ pi na opiki haliwekina꞉ pi ula꞉ ekimanu make ipua teliaama꞉na꞉ kutu puelena꞉e.
15 Yako piki hau pu hala꞉ somema꞉ paeyaota꞉ pa yako pikieki homeke hone u hala꞉pate pa mo pi na miki ha̱i̱piki hone u hala꞉ somema꞉ paeyaota꞉ yako pikieki dia꞉me hone u hala꞉me. Pa ekipeke ipika꞉ hone wita꞉la꞉ ekimanu make ipika꞉ puki make ha̱i̱ pitolo pita꞉la꞉me. 16 Ika꞉ pima꞉ Koda꞉ta꞉ handoloma꞉me laa lo halemepate pa ika꞉ piteleme hau manuma꞉ta꞉ Koda꞉ na handelemeeki peneme yao hala꞉me. Kota꞉ wanda꞉halima꞉ta꞉ honditi honditi wopu pu make pi na opu epeke haumanu pea꞉pa꞉peketa꞉ iki ana꞉ na pa꞉la꞉me.