E Pol Ka Hor To Aktarang To Tittiegom Ngang lKorin
O Rhek Ruk Kam Keknen Mang E Pol Ka Hor To Aktarang To Tittiegom Ngang lKorin
Mnam o kolkhek ruk mkor e Pol, a rengmat to e Korin ta vle te, a rengmat ka pun to ta vle kun mnam a mmie ka mhe to e Akaia kun mnam a mhe to mkor o Grik. Va mnam o kolkhek ruk endruk lKorin ngma sovet orom o kerkeknen. E Pol en mruo lsir arhe to ta pakvom kam havae orom e Yesus karo rhek kun ma rengmat ka pun to e Korin he khover e Yesus ka ngaomevek langto ko tok.
Vanangko mnam o kolkhek ruk ko e Pol ta parem mar ko mKorin kam ngae kaeha mnam a mhe langto yok, o vnek ngata pis kim e Yesus ka ngaomevek to endo ko mKorin. Ko lKorin ngat mommen mar mruo he mrua kaser mar kam kle kut kaikkiem endruk ngama kerpatter mar mang E Nut. Va ngat kaennegiang akuruk yok kam vle kun pgegom mar orom ngaro kerkeknen ruk kam mo vret mar kat, nang ngat lo likim mar petgim mar e. Va ngam mur kael ngaornopeik mruo ruk ngam kor mnam mar mang e Yesus ko kim endruk o momngan. Va ngat gi kolaspa mang a keknen to kam gi vrong kaem o vothol ruk o mia ngata ktar nngiar orom mar ngang o kool va enangthe kam nngiar ngang E Nut orom mar. Va ngat kaelha kam kerpapat mang e Pol kat te, en nong a mi aposel kat e. Va lraip ngat gi mrua hover mar mruo kam gi kaur orom mar mruo tuk he krere kuon malpgem o mia ko ngat kaum kam totu pum E Nut kat. Va ngat gi vrong kolaspa mang a ngaemik to kam mur el pat kim mar mruo mang e Yesus ka yor kat. Va lKorin ngat gi mrua hover mar mruo pum o nngiar ruk E Nunu A Totur tenik ngang ngar kat. Va ngta kerpapat kat mang kam kta hop petgim a nnak kat.
Ii, e Pol tkol a re mang ngar ko ngta vle tok, to karo papat ngat kervavle pum lKorin ngaro vnek ruk endruk to le kaittiegom ka hor ta ngang ngar kam rere lserppak kam psom mar va ksisrim ngaro papat orom karo rhek ruk endri.
1
E Pol Tkaen Ka Mamrung Ngang lKorin
Vae, dok e Pol, a aposel to mkor e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ko tvaeng dok he kmeng dok kam kol ka gu, kmikkiem gi enang ko E Nut mruo tmi kut svil te, dok kam kol ka gu tok. Va ngor nopia to e Sostenis endo nam kaum kaeha kar dok ta vle mo kmok kat.
Ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk ruk E Nut ka ngaomevek to ormuk ko tok mnam a rengmat ka pun to e Korin. Her muk ruk arhe E Nut tmur el muk kam vle ngang En mruo, ko mut kor mnam muk mang e Yesus te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar. Ii, va her muk ruk E Nut ther vaeng nguk kat kam kolkol ekam En he ka vle la mmok ko pum kalo keik mruo. Va ko kaittiegom kua hor ta ngang o vrong mia tgus kat, endruk ngat kor mnam mar mang Ngoldaip e Yesus Kristus ka munik mnam a mmie karo mhetor tgus he kmokpom kar. Ii, endruk arhe ngat mon en te, Ngaldaip to en, gi enang mor ko ngot mon en kat te, Ngoldaip to en tok kat.
Va kua ngarkie ngang Ngor Teit to E Nut va Ngoldaip to e Yesus Kristus te, min kam ring ya mang nguk, va min kmeharom mularo vurkul kmongeik kat.
E Pol Ta Kanprim E Nut Mang lKorin Va Kaengring lKorin Kat
Koma kanprim E Nut mang nguk tgus ekam ko En mruo ther ring ya mang nguk he orom e Yesus to E Nut Thim Orom Ka Msasaen. Ii, koma kanprim E Nut mang nguk kat, ekam ko E Nunu A Totur ther mi en o vrong nngiar tgus ngang nguk her vgum e Yesus tok. He her gi ekam a papat to endo tuk, muma kaum ka vle kia vul orom o vrong nngiar tgus ruk tenik ngang nguk. Enang endo kam vle orom mularo papat ruk laol, va endo kam smia rere malpgem o mia kat. Ii, muma vle kia vul orom E Nunu A Totur karo nngiar tgus ruk endruk tok, ekam ko kuaro rhek o minar ruk ko her havaeng nguk ormar mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ngat her el rengmat kun mnam muk tesgun he. He ekam ko E Nunu A Totur ther mi en o vrong nngiar tgus ngang nguk vgum e Yesus tok, va tete ho nong a vur nngiar tang hak ko tottek ekam E Nunu A Totur tngae tu kim muk hak. Ii, muta vle tok, he mum gia prias he ktoot kpaneng a kolkha to E Nut kam khenam Ngoldaip to e Yesus Kristus ma mmok mnam. Va her E Nut to kat arhe, ther enserpagam muk kam kolkol ekam En tok, he ner kle kaenserpagam muk kam vle tok ge, kam ngae kais mnam a kolkha to Ngoldaip to e Yesus Kristus na kat kaeknik mnam. He ekam tok, E Nut ner lo kais hak kam mon muk orom a kerkeknen tang hak. He E Nut to tvaeng nguk kam mokpom kar Khal e Yesus Kristus to Ngoldaip tok, En tlo is hak kam hortgem ka papat to endo e.
E Yesus Kakro Ngaomevek Ngak Kaum Mang A Pat Atgiang To Kmor Mnam Mar Mang E Yesus
10 Koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus Kristus he kmokpom kar, ko kaurur kim muk orom Ngoldaip ka munik te, mguaka kta kaum mang a pat atgiang to kmor mnam muk mang e Yesus. He enangthe mup kaum mang a pat atgiang to kmor mnam muk mang e Yesus tok, va mguer lo kat kais kam kta mrua mommen muk mruo. Nang mguer kle kais kam kle mi ktua kaum ka vle orom a pat atgiang kmor mnam muk mang en tok kngae ka ngmeang hak, ko mgua kaum kael a pat to endo ktar ko pum mularo kerok kmor mnam muk mang e Yesus orom tok. 11 Ii, koornopeik, ko kaurur kim muk tok ekam ko, ko her kol a re langto mang nguk ko mkor akuruk mnam e Kloe ka valngan te, o mokrur ngate ksei kun pgegom muk. 12 Kuaro rhek ruk endruk ngta rere mang ti te, langto langto mnam muk nam kle ktua havae te, “Dok kom kaikkiem e Pol.” Va langto nam kle ktua havae te, “Dok kom kaikkiem e Apolos.” Va langto nam kle ktua havae kat ge te, “Dok kom kaikkiem e Sipas to e Pita.” Va langto nma havae te, “Dok kom kaikkiem e Kristus.”
13 Vanang muta pat nngia, e Kristus ta svil muk ruk kakro ngaomevek kam mrua mommen muk mruo enang tok? Te e Pol, endo ngta krong kvat engnang a ho kngam a yoror mang nguk? Te a munik to e Pol endo ngat parrum muk orom? 14 Vanang kua kanprim E Nut ko klo parrum tang mnam muk 15 he nang nong tang mnam muk kam mon dok te, a munik to mkor dok, endo ngat parrum muk orom. Nok gi e Krispus kar e Gaius tuk, nok ko parrum ennginduk tuk. 16 (Pu lmien te, dok kat arhe ko parrum a valngan to mkor e Stepanas kat, vanangko kam kta parrum akor kat, klo is kam kta pat mang akor kat te, ko parrum mar.) 17 Ii, ko e Kristus tlo meng dok kam parrum o mia e. Nove, ther kle mi kut meng dok kam havae mang a knovvur. Ii, va tlo meng dok kmegom kua serppak mruo, dok kmegom kam smia rere ngang o mia kam reimsor mnam mar orom kuaro papat ruk laol ko nguak havae orom a knovvur ormar kat e. Nove, matok ngua kle ka vraik orom o mia ngaro papat petgim o papat ruk mang e Yesus ka yor to engnang a ho, he koham a serppak to mkor ka yor tok.
E Yesus, En E Nut Ka Serppak To Kam Susulgim O Mia, Va En E Nut Ka Papat Msim To Tho Mi Kut Laut To Orom En Kat
18 Ii, kom lua rere orom o papat ruk laol tok, ekam ko o mia ruk ngara yor he lua kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik ngma vokom a papat to mang e Yesus ka yor to engnang a ho te, en nop a papat a laut e. Vanangko mor ruk E Nut ta susulgim mor, ngom kle va kvokom a papat to endo te, her E Nut ka serppak to kam susulgim mor orom arhe. 19 Ta vle tok, kmikkiem enang ko ngat ittiegom E Nut karo rhek ko E Nut thavae te,
“O mia ruk orom ngaro papat ruk lvu laol, E Nut nera tver kmar orom kta papat mruo. Va nera reim lmoruo mnam mar orom ngaro papat lvu laol kat.”
20 To o mia ruk ngaro papat lvu laol ngramriem he? Va o pattermia kmo pos ruk ngat vu kais kmo papat ngramriem he? Va endruk ngam smia mnor kam mokokhei kar o mia ruk mo mmie ngramriem he? Nove, ko E Nut ther tver kim o mia ruk endruk ngaro papat ruk lvu laol orom kta papat mruo to endo, he ka khenam ngaro papat ruk ngat ottek ekam o mia mo mmie te, mar ngaro papat ruk endruk nong o mi papat ruk lvu laol e. 21 Ii, ko E Nut tmi kut kaikkiem kta papat mruo to a laut mang o mia ruk endruk mo mmie te, mar kam mrua sosonka ekam ngartaro papat lvu laol ruk endruk, ko ngat ottek ekam mar mruo. Ii, tmi kut svil mar kam sosonka ekam ngartaro papat mruo ruk tok, he nang mar kam vraik petgim a papat to endo mang En mruo tok. He enang tok, E Nut ta tver kim ngaro papat lvu laol ruk endruk enang tok arhe. Vanang endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, E Nut tle ksirei kam susulgim mar vgum kta papat mruo to yok ge, endo o mia ruk mo mmie ngam kle kvokom te, en a papat to tlo vua laut tok e. Vanang her a papat to endo arhe koma havaeng o mia mang. 22 Ii, o mia ruk mo mmie ngat lo is kam kol a papat to endo mang E Nut vgum ngartaro papat mruo e. Ii, mu vokom na, o Yuda ngam smia ring te, mar kam mia vokom E Nut vgum o ngaelmir ruk lserpgue. Vanang o vrong rhek ngam kle smia ring te, mar kam vokom E Nut vgum o papat ruk lvu laol. 23 Vanangko mor ruk o aposel, ngoma havae orom E Nut ka papat langto gi, endo mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen te, her en arhe, endo o mia ngat krong orom o ot kvat engnang a ho kngam a yoror. He her a papat to endo msim arhe, yek o Yuda ngaro lpetuk ngta tok mang, va o vrong rhek ngma vokom te, en a papat to tlo vua laut kat e. 24 Vanang o Yuda kar o vrong rhek ruk E Nut tkaum kvaeng ngar kmor mnam mar mang e Yesus, mar ngam kle ktua vokom Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen te, her E Nut ka serppak to kam susulgim o mia orom en arhe. Va ngma vokom a papat to mang en ko tyor mang ngar kmeharom tok kat te, her a papat to tvu laut to kat arhe. 25 Ii, ngma vokom e Yesus tok, ekam ko a papat to mang e Yesus ko tyor, endo o mia ruk ngaro papat ruk lvu laol ngma vokom te, en a papat to tlo vua laut, ta kle mi ktua vle te, a papat to tho vu laut hak arhe, endo tkir kim o vrong papat ruk laol tgus mo mmie. Ii, va a papat to endo ko o mia ngma vokom kat te, en nong a serppak tang hak kun mnam, her a papat msim to arhe, ta kle mi ktua vle kat te, tho mi kut serppak hak he kir kim o vrong mia ngaro gi vrong serppak tgus hak.
26 Koornopeik, mgua sim mrua pat mang nguk mruo na te, muta vle nngia nngia tesgun ko E Nut tlo vaeng nguk kmor mnam muk mang En vop. Ko tesgun nong kavurgem mnam muk muma vle orom o papat ruk lvu laol, endruk ngat ottek ekam o vrong mia mo mmie e. Va tesgun kat nong kavurgem mnam muk o mia ngma nho orom muk kat e. Va nong kavurgem mnam muk kat, muornek ngat lo lol muk mang muortek ruk o taven kat e. 27 Nove, muk ruk o mia ngama vokom muk tete te, mum kaikkiem a papat to tlo vua laut, her muk ruk arhe E Nut ther mur re pum muk. He enang tok, E Nut tngam a leep kuon mang endruk ngam mrua vokom mar mruo te, ngaro papat lvu laol ko ta tver kim ngaro papat lvu laol ruk endruk orom ka papat to tvua laut, endo mum kaikkiem tok. O mia ngam si vokom muk te, mum kaikkiem a papat to tlo vua serppak kat, vanangko E Nut ta kle her mi kut mur re pum muk tok kat ge, he nang En kam kle kngam a leep kuon mang endruk ngam mrua vokom mar mruo te, her mar ruk arhe, ngat ngae ho ksovet kam serppak. 28 Ii, E Nut teharom ti te, kelenar ruk mo mmie o mia ngam lua nho orom mar, nang kle ka kpiem mar, endruk nong ngaro mnok ngang ngar, her mar ruk arhe E Nut ther mi kut re pmar, En kam mi ktua tver kim o serppak ruk mkor endruk ngaro mnok vgum mar tok. 29 He enang tok, E Nut ther kaum ka tver kim o mia tgus ngaro serppak tok arhe, mar kam lo kat kais kam kta mrua hover mar mruo ko pum kalo keik he. 30 Ii, her gi vgum E Nut tuk to arhe, mut kor mnam muk mang e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar. Ko her endo mor ngoma vokom en te, endo tpis te, a papat to tho vu laut hak to arhe. Ko E Nut tmeng en ngte mmie kam yor mang ngor. Va her endo orom karo keknen ruk ngat ho mi ktua mmok hak ko pum E Nut kalo keik kat. Va her endo kat arhe E Nut nma vokom mor orom en tok. He enang tok, E Nut tle klol mor kam vle la mmok ngang En mruo, ko tel ekam mor orom e Yesus ka yor to endo. 31 He ekam tok, o mia tgus ngak kaikkiem E Nut karo rhek ruk ngat ittiegom mar te, “A mhel to na mrua hover en mruo, va en he, na mrua hover en mruo mang o gi vrong reha ruk Ngoldaip tuk teharom mar kun mnam en.”