E Pita Ka Hor To Aktarang To Tittiegom
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Pita Ka Hor To Aktarang To Tittiegom
A hor ta, e Pita tittiegom. E Pita en e Yesus ka aposel langto mnam endruk loktiek hori orom alomin. Tittiegom ka hor ta ngang o mia ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, endruk ngta vle ko mnam o rengmat ruk ngoguon kun mnam a mmie ka mhe to ngma mon te, e Esia To Kesie. O mia ri e Pita tkaittiek ngang ngar, o mia ngta koskalil ormar kmel o vokngnes ngang ngar ekam ko ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar.
He ekam tok, e Pita tittiegom ka hor ta ngang ngar kmenkrovgem mar orom karo rhek kam havaeng ngar kam mur kael pat kim mar mang e Yesus ko en kat ta kerkolkol vgum o vokngnes mang ngar tok kat.
1
E Pita Ta Ngarkie Mang O Mia
Dok e Pita, a aposel to mkor e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ko tmeng dok kam kol ka gu kam havaeng o mia mang en.
Ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk ruk E Nut tmi kut re pmuk kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar. Her muk ruk arhe, muta vle enang o hirtek kun mnam a mmie karo mhetor ruk muta senkir kmovavaik mnam o vrong rhek mnam mar, endruk ko mPontus, ko mGalesia, ko mKapadosia, ko mEsia va ko mBitinia he ka vle ko kmar. Ii, Ngor Teit E Nut ta ktar mi kut el karo papat mang nguk kam mi ktua re pmuk kmikkiem enang ko ta ktar ka mnor mang nguk tennik he te, mguer kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar. Ta ktar mi kut re pmuk tok, vgum E Nunu A Totur ka ngaeha to mang muk, endo kam kser mularo kerkeknen tgus petgim muk, nang kle kael muk kam vle ngang E Nut mruo. Ii, E Nut tre pmuk, he nang muk kam kle mi ktua ngan vgum e Yesus Kristus he kor mnam muk mang en he kmokpom kar, yek E Nut kam kle kmomgol muk vgum e Yesus ka gidiel to ta ksuk mang o mia.
Her muk ruk kat arhe kua ngarkie ngang E Nut mang nguk te, En kam ho ksovet hak kam ring ya mang nguk va kmeharom mularo vurkul kmongeik kat.
Ngruak Kanprim E Nut Mang A Ktalhok To Ngoma Nho Mkor En Kmen Ngang Ngor
Mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar ngruak kanprim E Nut to Ngoldaip e Yesus Kristus Kteit, Endo e Yesus nma totu pum. Ngruak kanprim En mang ko tho mi kut mrung ngor hak he kaeharom nguaro vurkul kam vle te, mar o gunngae, he nang mor kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik. Ko her a ktalhok to endo arhe ngoma nho mkor En mang kam mi kaen ngang ngor koknaik. Ii, teharom tok ngang ngor her vgum ko e Yesus Kristus tkat hop petgim ka nnak. Ii, Ngorteit E Nut teharom mor kam pis lgunngae tok kat, he nang mor kam kol a ktalhok to endo ko mkor En. Vanang a ktalhok to endo, tlua vle enang o mi tgoluk ruk a mhel nma lol ko mkor kteit mo mmie e. Ko tlo is hak kam lpus, kam ngti, i o kam loloong kat e. Nove, E Nut ther el a ktalhok to endo ka mi mit msim kuon ma volkha kam vle ko tok he kpaneng ngor kam kol koknaik. Va muk ruk mguera kol a ktalhok to endo, her muk ruk arhe E Nut nma toot mang nguk orom ka serppak mruo ekam ko mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar. Va nera toot mang nguk tok, kam ngae kais mang a kolkha to nera khenam e Yesus ma mmok orom ka ngaeha to kam susulgim muk. Ko E Nut thera ktar mi kut el ka ngaeha to endo kam mi ktua vle kpaneng a venloot to orom a kolkha to a kser kim, he nang En kam mrua khenam ma mmok mnam a kolkha to endo gi. Va tete, nok pathe mgua sia ker kolkol vgum o vnek ngo mamten gi vur nong ke laut na, he mrua mrung nguk vgum mar, vanangko muma sirei mang E Nut ge, ekam ko ner kle mia susulgim muk koknaik. Vanang o vnek ruk endruk nga mia pis kim muk gi enang tok, kam khikher mularo gi vrong papat tgus, he nang kam yor a gi papat tang tuk, endo kmor mnam muk mang e Yesus kun mnam muk. Ii, he ekam tok, E Nut ner kais kam kanprim muk va kteiver muk kmen ka yammok ngang nguk mnam a kolkha to na mrua khenam e Yesus Kristus ma mmok tok. Ii, E Nut nma khikher mularo gi vrong papat tgus tok, gi enang ko o mia ngma mat a kre to ta movavaik kar a gol, he kyor o mi gol tuk tok kat. Ii, ko a gol to endo nam si loloong vgum a paei kla manakain ko o mia ngma mamat tok, vanangko o mia ngam kle ktua vokom te, ka keik tvua grap ge. Vanang E Nut ta kle kvokom mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus te, mar ngat laut ho mi kut kir kim a gol to endo ka keik ko mar ngat lo is kam loloong hak.
Muk mut lo si vokom e Yesus vop, vanangko mum her kaelongtok mang ge. Va mum lo sia vokom tete kat gi, vanangko mum mi kut kor mnam muk mang en he kmokpom kar kat ge, he ksirei orom a sirei to a ho lautar hak ko mula sirei tho mi ktua kerngorom muk hak he kaenpgam muk kam hover E Nut ka munik. Ii, muma sirei alaut tok tete, ekam ko mut her kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar he, he kngae rkieng mularo papat ruk endruk nga treil to te, E Nut kam susulgim muk he.
10-11 Va mang kam keknen mang ko E Nut nera susulgim muk tok, kua svil kam havaeng nguk te, mnam a venloot to E Nunu A Totur tviging o propet he kpavap vgum mar, ta ktar kpavap vgum mar mang E Nut te, E Nut nak ring ya mang nguk he ksusulgim muk koknaik mang a venloot to ngta ktar kpavap mnam tok. Ii, ko ta ktar kpavap vgum mar mang o vnek ruk Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen nak lol, he nang E Nut kam ring ya mang o mia koknaik mang tok orom karo keknen ruk ngta mmok. Ii, he her gi vgum ko o propet ngata ktar kpavap mang E Nut te, nak susulgim o mia orom en tok, o propet ruk endruk ngat her sim kut khanang ngar kam sim kut non ekam E Nunu A Totur karo rhek ruk ta ktar kpavap mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen vgum mar ormar. He ngat sim kut nantom mar kam sim ktua lol o papat ruk mang en, kam mnor mang en te, E Nunu A Totur ta kier mang en te, nak pis mnam ani venloot to msim va oni tgoluk ruk msim ngaka ktar kpis ktar mang en kam pis kat. 12 Ii, ngat sia khanang ngar tok, to E Nut ta khenam ngang ngar te, ngma ktar kpavap mang o tgoluk ruk endruk, va ngam lua ktar kpavap mang ngar ngang ngar mruo, he nang mar mruo tuk kam lol o papat mang en kun mnam a gi venloot to mar mruo ngma vle mnam tuk e. Parem ko, E Nut ta kle ka khenam ngang o propet te, ngta ktar kpavap mang o tgoluk ruk endruk, yek o tgoluk ruk endruk kam kle kpis koknaik her ngang nguk ruk arhe vgum o mia ruk tete ngaro papat ko ngat her havaeng nguk orom mar he, ko ngat her havaeng nguk orom a re to mang e Yesus he. Ii, ngat havaeng nguk mang a knovvur tok vgum E Nunu A Totur to E Nut tmeng ngang nguk ko tottek kun kuon ma volkha. Ii, va o rhek ruk o propet ngta ktar kpavap ormar mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, va si o engyel kat, va ngat ho mi ktua svil hak kam her sim ktua non ekam mar he sim kut nantom mar kam sim ktua lol o papat ruk mang en kam mnor mang en tok kat.
O Mia Ngaka Ksir Pum Ngaro Kerkeknen Tgus
13 He ekam ko E Nut nera susulgim muk tok, va mguak mrua toot mang mularo pkor mruo he sim kaelel mo kim mularo papat kam toot, kmus kar mularo pkor ngaro svil ruk ngat kernonho. Va mgua ho mi ktua nho mkor E Nut lserppak kat, En kam ring ya mang nguk mnam a kolkha to ner mrua khenam e Yesus Kristus ma mmok kmen a ktalhok ngang nguk. 14 Ii, mguaka vle enang E Nut kles ruk ngam smia ngan vgum, nang lo kat kael ekam mularo pkor ngaro svil ruk ngat kernonho, endruk ko tesgun mum mrua ngam muk mruo ekmar ko mut lua mnor mang E Nut vop, he nang mar kam lo kta kaenpgam muk kmeharom mar kat e. 15 Nove, mguak kle va ka ksir pum mularo kerkeknen ruk endruk, he nang muk kam kle ka vle ngang E Nut mruo orom mularo keknen tgus ruk o totur, endruk mguak kaeharom mar. Ii, mguaka vle tok, ekam ko E Nut to tvaeng nguk kmor mnam muk mang En he kmokpom kar, En nma vle orom o keknen ruk o totur hak tok kat. 16 Ii, mguaka vle tok, kmikkiem E Nut karo rhek ruk ngat ittiegom mar te, “Mguaka ksir pum o kerkeknen tgus, he ka vle ngang dok mruo orom o keknen ruk o totur, gi enang ko dok koma vle orom o keknen ruk o totur tok kat.”
17 He ekam ko muma kap kim Ngor Teit to nera kaum o mia tgus kmomngan kar mar pum ngaro reha he lua khen o mia akuruk kmen a momgu ngang ngar, nang ka mnang akuruk, va mguak gorang E Nut kam totu pum he kaeharom mularo keknen ruk lyar ngang o vrong rhek ruk muma vle kun pgegom mar enangthe, muk o hirtek ruk mo mmie. 18-19 Mguaka vle tok, ekam ko mut hera mnor mang E Nut he te, ther en Endo Thim Orom Ka Msasaen ngang nguk, he nang ka gidiel kam ksuk mang nguk kmel ekam muk orom ka gidiel to endo arhe. Ii, E Nut ther en endo ngang nguk tok, ko ta vle enang a sipsip to a sital, endo la gi ngaenser ko nong karo vellik va karo turok ngang. Va ther el ekam muk orom ka gidiel to ta vle ngang ngor enangthe ngua gol ka pun to arhe, nang tlo el ekam mor orom o vrong tgoluk ruk ngat kais kam loloong, enang alo kre ruk a gol i o, a silva e. Parem ko, tel ekam muk orom ka gidiel to nma plong vle ngnik ngnik kam hong nguk kun mnam mula ngorsang to tesgun to tho lo eveep hak kam susulgim muk, endo mut kol ko mkor mulmialaol ruk tennik ko ngata maen ngang nguk orom ngaro keknen. 20 Ii, va Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, E Nut ta ktar mur re pum ktar mang ko tlo kueng a mmie vop en kam her mi kut kael ekam muk orom ka gidiel tok arhe. Ii, tmur mi kut el tennik tok, nang kle ka khenam en ma mmok kun mnam o kolkhek ruk endri tete ko rkieng a kolkha to a kser kim, her mi kut mang kam susulgim muk ruk arhe orom ka gidiel to endo. 21 Ii, va her vgum en kat mut kor mnam muk mang E Nut to thover en petgim ka nnak he kteiver en ko thover en ngoguon ma volkha. He ekam tok, muma nho mkor E Nut mang en kam susulgim muk ekam ko mut kor mnam muk mang E Nut he kmokpom kar vgum en tok kat.
22 He tete, ekam ko mut her momgol muk mruo ko mut her ngan vgum E Nut karo rhek ruk o minar, kam mien orom mularo keknen ruk kmelongtok mang muornopeik ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, va muk ge, mgua ho mi ktua papuntom lmien hak kmelongtok mang ngar kngae gi. 23 Ii, mguaka vle tok, ekam ko E Nut teharom mularo vurkul kam vle te, mar o gunngae. Ii, E Nut teharom muk o gunngae tok, ko tel karo rhek mruo ruk ngat lo is hak kam loloong kun mnam muk, nang lo kael a tomhel to tis kam loloong kun mnam muk e. Ko E Nut karo rhek ruk kun mnam muk, o mia ngma ktal kim mar va ngam lo kais kam loloong e. Nove, ngma plong vle ngnik ngnik. 24 Ii, E Nut karo rhek ngama plong vle ngnik ngnik tok kmikkiem enang ko ngat ittiek mang ngar te,
“O mia tgus ruk orom nglaro vu kraen ngat gi kaenang a guip ko ma lootpgeik orom karo vu rehi ruk nglaro vu kraen ko a guip karo kenkiip ngma vui va karo vu kraen ngma rpuo. 25 O mia tgus ngma vle tok, vanangko Ngoldaip karo rhek, ngara sir lserppak ngnik ngnik.”
Ii, va her E Nut karo rhek ruk endri o mia ngat her havaeng nguk ormar arhe.