E Pita Ka Hor To Alomin Orom To Tittiegom
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Pita Ka Hor To Alomin Orom To Tittiegom
E Pita tittiegom ka hor to alomin orom ta ngang e Yesus ka ngaomevek lsir to ta ktar ittiegom ka hor to aktarang ngang ngar. Vanangko mnam a venloot to e Pita tittiegom ka hor to alomin orom to enda, e Yesus ka ngaomevek ta re kam mrua ksir petgim e Yesus hak, ko o pattermia ruk la ppiagar ngat kerpatter mar kmegom kam vraik orom ngaro papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar petgim mar.
E Pita ta mnor tok, to le kaittiegom ka hor to alomin orom ta ngang ngar kmel pat kim mar mang a papat to kam sir lserppak malngaeng o pattermia ruk la ppiagar. E Pita tkaenkrovgem mar kam lol o papat mang E Yesus he klaut kngae orom mar ko ngak kaeharom mar ngang o mia mekam mekam. Ii, tkaenkrovgem mar kam vle ngang E Nut orom ngaro keknen ruk o totur, endruk ngam kolkol ekam E Nut ktakor. Tkaenkrovgem mar tok, ekam ko thavaeng ngar te, ketasuo he e Yesus kam mi kaottam ka tnangal to kam kat kaeknik ngte mmie.
Va e Pita tkaengorang o pattermia ruk la ppiagar kat te, E Nut ner mia rum kim mar hak ko ngam kaegom kam kering karo mia mruo.
1
E Pita Tkaen Ka Mamrung Ngang O Mia
Dok e Saimon Pita, a aposel to mkor e Yesus Kristus, ekam ko tmeng dok kam kol ka gu kam havae mang en. Ii, dok kalkayie to kom kaeha ngang en tok.
Ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus Kristus he kmokpom kar, endo tsusulgim mor he kmon mor la mmok ko pum E Nut kalo keik. Muk mut her lol o papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar kmenang ngor kat ko mor ngot kor mnam mor mang en he kmokpom kar gi enang tok kat. Va nguaro papat ruk kmor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar, ngta vle ngang ngor te, ngua gol ka pun. Va her e Yesus kat arhe ta vle kat te, en E mi Nut msim hak.
Ii, he ekam ko muta mnor mang E Nut to Ngoldaip e Yesus, va kua ngarkie ngang en mang nguk te, En kam ho ksovet hak kam ring ya mang nguk kmeharom mularo vurkul kmongeik kat.
E Nut Ten Karo Tnangal Ngang Karo Mia Mruo, Mar Kam Kolkol Ekam En Vgum Mar
Mare, e Yesus ka serppak tho mi kut kaenang E Nut ka serppak msim hak. Va ten ka serppak ngang ngor ruk ngot kor mnam mor mang en he kmokpom kar. Va ka serppak to endo ther enserpagam mor kmeharom nguaro ngorsang tgus orom o keknen ruk ngat ottek ekam E Nut mruo vgum ko ngota mnor mang en. Va her e Yesus to ther mi kut vaeng ngor kmikkiem ka keknen to kam ya mang o mia, ko karo keknen tgus ngat vua mmok hak. Ii, va her ekam ko E Yesus nma vle ngang ngor orom karo keknen ruk endruk, ther le mur el karo tnangal ngang ngor. Va karo tnangal ruk endruk ngat ho mi kut laut hak, va ngaro serppak ngat kais kam hortgem mor kam pis enang en mruo, kmikkiem gi enang ko en tho mi kut vle te, en E mi Nut msim. Ii, ngot kais kam kolkol ekam en mruo tok, ko karo tnangal ngat kais kam kser o kerkeknen ruk ngma kering ngor mo mmie ko nguaro pkor ngaro svil ruk ngat kernonho ngam kaenen mor kmeharom mar tok. He ekam tok, E Nut karo tnangal ruk endruk, ngta vle ngang ngor kat te, ngua gol ka pun kat.
Ii, mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, he en ten ka serppak ngang nguk kam hortgem muk kam vle enang en mruo tok arhe. He her gi ekam tok, mguak kle klol o keknen akuruk he kaelik kuon malpgem endo kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar kngae kngae tok. Ii, mguak kael a keknen to kam ya ngang o mia kuon malpgem endo kmor mnam muk mang e Yesus. Va mguak kael a keknen to kam smia mnor mang o ni keknen ruk lyar va endruk nong lyar kuon malpgem endo kam ya ngang o mia. Va mguak le kngae kael a keknen to kam mrua nho mang mularo pkor kuon malpgem endo kam mnor mang o keknen ruk lyar va o keknen ruk nong lyar. Va a keknen to kam matnge vgum o vnek, mguak kael kuon malpgem endo kam mrua nho mang mularo pkor kat. Va a keknen to kam totu pum E Nut, mguak kael kuon malpgem endo kam matnge vgum o vnek. Va mguak le kael a keknen to kam vle te, a sim re pum muornopeik kuon malpgem endo kam totu pum E Nut kat. Va a keknen to kmelongtok mang o mia, mguak kle kael kuon malpgem endo kam vle te, a sim re pum muornopeik tok kat. Ii! Mguak kael o keknen ruk endri mo malpek kun mnam muk kngae kngae tok. He enangthe mup kaeharom tok, va mularo papat ruk endri mut lol mang Ngoldaip to e Yesus Kristus, ngar le mi kael mit orom mularo keknen ruk mguak kaeharom mar kmikkiem o keknen ruk endri tok arhe. Vanangko ani mhel to tlol o papat ruk mang e Yesus, nang lua khenam o keknen ruk endri orom karo keknen mruo ma mmok tok, va a mhel to endo ta kle ktua vle enang a mhel to kalo keik ngint ho mi kut srongrong hak he kle ka vle te, en a vivisker. Ko en nam lo kta pat mang Ngoldaip kat e, nang kle kikiangae mang tgus te, tesgun her Ngoldaip arhe endo ther parrum kakro kerkeknen ruk nam eharom mar tesgun he.
10 To koornopeik, ekam ko o papat ruk endri ngata mien, va mguak kle ka svil hak kmegom mularo serppak tgus kam khenam o keknen ruk endri lyar orom muk mruo, he nang kmenserpagam E Nut ka ngaeha to kam vaeng nguk kam vle enang En mruo va endo ko ta ktar re pum muk tennik kam vle ngang En mruo tok. Ii, he enangthe mupa khenam o keknen ri orom muk enang tok, va mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar nga ho lo is kam ksir hak. 11 Mare, va enangthe mupa khenam o keknen ruk endri orom muk tok kat, va Ngoldaip to e Yesus Kristus, endo tsusulgim mor, ner kle ho mi ktua sovet hak kam kunngir kim muk ge, mnam a kolkha to o mia tgus ngak vaik ku meorom ka tavgo to nera vle kuo mang o mia tgus ngnik ngnik.
E Pita Tkael Pat Kim O Mia Mang O Papat Ruk O Minar Mang E Yesus
12 He ekam tok, mut si lol o rhek ruk endri o minar mang e Yesus tesgun, he mularo papat ruk mang ngar ngat sir lvu serppak hak, vanangko ko kle kta svil kam kta kael pat kmuk ormar kngae kngae ge. 13-14 Ii! Va ta sir ngang dok kmel pat kmuk tok he kta hover mularo papat mang ngar. Ko kua mnor te, kua vok tgia vle enang a rambel e, he ketasuo dok kam yor he. Vanangko, ekam ko kua ktal he ka vle vop, va kua svil kmel pat kmuk ormar, kais ko kua serppak nak ngae knop. Kua mien te, ketasuo dok kam yor kmikkiem enang ko Ngoldaip e Yesus Kristus tel dok ma hor mang tok orom karo rhek mruo. 15 He ekam tok, tete, ktar mang dok kam yor, kua svil kmegom kua serppak tgus hak kmeharom a ngaelaut tang kam turang nguk kam pat mang o papat ri mekam mekam kopekam ko nguak yor he.
E Yesus Ner Kat Kaeknik Orom Ka Serppak
16-18 Tesgun ngot havaeng nguk orom nguaro rhek te, Ngoldaip to e Yesus Kristus tpis mo mmie orom kla serppak, he ner kat kaeknik ngte mmie orom kla serppak to endo gi. Ngot havaeng nguk tok, vanangko nguaro rhek ngam lo kaikkiem o gi vrong mohoi e, enang ko o mia akuruk ngma havae orom ngaro rhek kmikkiem o mohoi ormar. Nop, nop hak! Vanangko ngot kle va horo mi vokong e Yesus kla serppak to tmi kut laut hak orom nguaro kerok mruo. Ko ngot vokom en te, en a ho vu ngaurar hak tok arhe. Ii! Ko her mor mruo ri arhe ngot horo mi vle ko kim e Yesus kuo kia vul to a totur mnam a kolkha to msim Ngorteit to E Nut tmur khenam e Yesus kla serppak to tmi kut laut hak ma mmok ngang ngor. Ii, ngota vle ko kim ko E Nut ta rere he kteiver en va khover e Yesus ka munik. Va her mor mruo ri kat arhe ngot horo mi mur kut ngan E Nut karo rhek ko ngat ottek kuon ma volkha ekam En mruo to La Vu Ngaurar Hak, Endo A Ho Momgor Hak ko thavae te, “Ko hal ta arhe, kom vu kaelongtok mang va ko sei kam higiang.”
19 Va kam ngam a papat langto kuon malpgem kat, E Nut Khal to endo tenserpagam o rhek ruk o propet ngata ktar kpavap ormar tennik mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ko ngat her mi el mit tete he orom en mruo tok arhe. He enang tok, mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar, nguaro papat ruk mang o propet ngaro rhek ruk endruk ngat kle ho mi kut serppak hak te, ngat pis lmien orom en tok arhe. Ii, he ekam tok, mguak ngarngar mang o propet ngaro rhek ruk endri kam toot mang a kolkha to e Yesus na kat kaeknik mnam ormar, gi enang a mhel to ta sngam a ngnung ka pun he ktoot orom kun ma slommok kam paneng kam mamarar tok kat. Ii, mguak toot mang nguk mruo orom o rhek ruk endruk mang en kam ngae kais mang a kolkha to endo, ko en nera vle enang a kolkha, ko nera valler muk he kho kpet a slommok kun mnam muk. Ii, va e Yesus ta vle enang a ketor to a lesa kat ko ner kaen a mmok ngang o mia mang E Nut kat mnam a kolkha to endo gi. 20 Ii, va kam ngam kuon mang a papat to endo kat te, ngot lo kaikkiem o vrong mohoi kam havaeng nguk mang e Yesus, ko a papat to a ngaenpaeir ta vle ti te, enangthe a propet naka ktar kpavap orom E Nut karo rhek va nop ke mhe tang hak kun mnam karo rhek tgus ngat pis kmikkiem a propet karo mur papat mruo e. Nop hak! 21 Ko E Nut karo rhek ngat lo ottek ekam a mhel tang ka svil mruo e. Nop hak! Vanangko o propet ngaro rhek ngat kle ottek ekam E Nunu A Totur ko ten o rhek mnam mar, mar kam ktar kpavap ormar enang tok.