E Pol Ka Hor To Alomin Orom To Tittiegom Ngang lTesalonika
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Pol Ka Hor To Alomin Orom To Tittiegom Ngang lTesalonika
lTesalonika akuruk ngat ker kol e Pol karo rhek ruk ta ktar ittiegom mar ngang ngar he kmoruo pum mar, to kle khavae te, vur nong ke laut he Ngoldaip ner mi kaeknik he. Ngma havae tok, to le korim ngaro reha ruk mo mmie he gia vavle kpaneng en kmeknik. Va lTesalonika akuruk yok ngata pat re te, e Yesus ther mi pis he. He ekam tok, e Pol ta kle kaittiegom ka hor ta alomin orom ngang lTesalonika kam kle smia sisrim ngaro papat mang tok kam kta votam karo rhek akuruk ta ktar ittiegom mar ngang ngar, endruk mang e Yesus ka ngaeknik ngte mmie ko nera vle nngia, he nang mor kam mnorvek pum en tok.
Ekam tok, e Pol tkaenserpgam mar kam vle lserppak orom ngaro papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus he klol o vnek tgus ruk ngak pis kim mar. Ta sei kam svil mang ngar kam vrua toot kmar mruo enang en mruo va klenar akuruk ko ngam kaeharom tok kat. Ta re lserppak ngang ngar kam lua kapngan kmeha orom o reha va kle lua kapngan kam turang nglenar akuruk kat he ka vle tok kpaneng e Yesus kmeknik.
1
E Pol Ta Ngarkie Mang lTesalonika
Dok e Pol, va e Silas kre Timoti, ennginduk nginma kaum kaeha kar dok, nginta vle mo kmok kat.
Ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk ruk e Yesus ka ngaomevek to ko mTesalonika, muk ruk mut kor mnam muk mang Ngor Teit E Nut va Ngoldaip e Yesus Kristus he kmokpom kar.
He ngota ngarkie ngang Ngor Teit E Nut va Ngoldaip e Yesus Kristus te, min kam ring ya mang nguk, va min kmeharom mularo vurkul kmongeik kat.
E Pol Ta Kanprim E Nut Mang lTesalonika
Koornopeik, ngruaka kanprim E Nut mang nguk mekam mekam ge. Ko ta sir ngang ngor kam kanprim E Nut mang nguk tok, ekam ko mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus ngta laut kngae vop kam ngae kngae. Va muk tgus mula keknen to kam mo kaelongtok mo nguk mruo tsei kam laut kngae kun mnam muk tok kat. He ekam tok, ngoma hover muk ko pum E Nut kakro ngaomevek ngaro kerok ko o mia ngam si kol a regesal mang nguk kmegom muk orom o vnek, vanangko mum kle kmatnge vgum mar ge, kam kle kut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar orom mularo keknen ruk endruk ge.
Ii, he ekam ko muma vle orom mularo keknen ruk endruk, va ngta khenam ma mmok te, E Nut karo papat ngat ho mi kut sir hak. He ekam tok, E Nut ner mia vokom muk te, mut her mi kut is hak, he muk kam kaum kar endruk tgus ka tavgo ta vle kuo mang ngar. Ii, ko her gi vgum ko mut her kaum kar endruk he kvaik ku meorom E Nut ka tavgo arhe, yek o mia ngma kol a regesal mang nguk he mum kerkolkol vgum o vnek ruk endruk ngat kirpagis kim muk ekam tok. Ii, he ekam ko E Nut karo papat ngat ho mi kut sir hak enang tok, va En mruo ner sim kut koripang o mia lsir orom o vnek ruk ngat ho mi kut iser endruk ngam kaelik ngang nguk tok kat. Ii, ner kaeharom ngang ngar tok, nang o vnek ruk o mia ngam kaelik ngang nguk, E Nut ner kle mi kut petik petgim muk, he nang muk kam smia vle. Va nera pet ngortakor tok kat. Ii, E Nut ner kaeharom tok, mnam a kolkha to E Nut nera khenam e Yesus ma mmok ko na kat kaeknik kun kuon ma volkha kar karo engyel ruk ngat vua serppak hak. Ii, E Nut nera khenam e Yesus ma mmok kar karo engyel ruk endruk ko ngar kaum kpis orom a paei to tho mi ktua vurvur klik hak. Ii, e Yesus na kat kaeknik tok, to ner le kael a kapnes ngang endruk ngat her el ngaro yaik ngang E Nut he lo krus orom mar mruo kam ngan vgum a knovvur. Ii, E Nut ner kaenpasiker mar kmen a ho kapnes a ho lautar hak ngang ngar kam kering ngaro pkor kam ngae kngorom kngorom he. Ii, ko ner ho mia likim mar tgus hak petgim Ngoldaip mruo, mar kam lua vle ko kim En ngnik ngnik hak, he ho lo kta vokom ka serppak to a vu ngaurar hak kat e. 10 Ii, ner kaeharom tok ngang ngar, mnam a kolkha to Ngoldaip na kat kaeknik mnam. Ko mnam a kolkha to endo karo mia mruo tgus, endruk En mruo tmur el mar kam vle la totur ngang En, ngara vokom kla saen he kanprim En mang. Ko o mia tgus ruk ngat kor mnam mar mang En he kmokpom kar ngar ngae gia sor kim En vgum tok kat. Ii, va her muk ruk kat arhe muta vle mnam karo mia mruo ruk endruk tok, ekam ko mut kor mnam muk mang kuaro rhek ruk ko her havaeng nguk lmien mang ormar he.
11 Ii, va ekam ko kua her treil to arhe ta vle te, muk kam vle tok, va ngoma ngarkie mang nguk mekam mekam ngang E Nut to ngoma totu pum En. Ngoma ngarkie te, En kam vokom muk mnam a kolkha to Ngoldaip na kat kaeknik mnam te, mut sim kut kolkol ekam e Yesus he mi kut iser en ko tvaeng nguk kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik. Ii, va ngoma ngarkie mang mularo papat tgus ruk o yar, endruk muk mruo mut mur elik kun mnam muk kmeharom mar, va mularo reha tgus ruk mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus ngam kaenpgam muk kmeharom mar, En kmeharom mar tgus kam pis lmien vgum ka serppak mruo. 12 Mare, ngoma ngarkie ngang E Nut mang nguk tok, he nang muk ruk mut kor mnam muk mang Ngoldaip e Yesus he kmokpom kar, kam hover ka munik orom mularo keknen ruk endruk, va En kat kam kle ktua hover muk tok kat orom karo keknen ruk kun mnam muk tok kat. Ii, ngota ngarkie tok, kmikkiem gi enang ko E Nut kar Ngoldaip e Yesus Kristus nginma ring ya mang nguk tok.