E Pol Ka Hor To Tittiegom Ngang E Pilimon
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Pol Ka Hor To Tittiegom Ngang E Pilimon
E Pilimon en e Pol kaela langto nma nho mang e Yesus ka ngaomevek to ko mKolosi. En a mhel to karo vu gol, va tkor mnam en mang e Yesus he kmokpom kar kat. Ko mnam a rengmat laut to e Kolosi, e Pilimon kalkayie langto nma sir pekam kmenen en kmeha ngang, ka munik te, e Amisermon. En turur o krek ko mkor ka laip to e Pilimon to nma nho mang he kngorpok kngae ngok mnam a rengmat laut to e Rom.
To ko mRom, e Amisermon ta ting kim e Pol to klol o rhek mang e Yesus to her kaelha kmor mnam en mang he kmokpom kar he.
E Pol tittiegom ka hor ta ngang e Pilimon, he kaen ngang e Amisermon, en kmeknik orom ngok kim ka laip to e Pilimon ko tesgun nma nho mang kmen ngang.
Ko mnam ka hor ta, e Pol tkaurur kim e Pilimon te, en kam lo kael resik ngang kalkayie to nam kaeha ngang, nang kle kol ka kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang hak. Tkaurur kim e Pilimon tok ekam ko tete kalkayie to e Amisermon tkor mnam en mang e Yesus he kmokpom kar he, he ka vle te, knopia langto. Enang tok, e Pol tkaurur kim e Pilimon kam kta vaeng e Amisermon ngok kim he kol en kat kam vle te, knopia msim hak.
1
E Pol Tkaen Ka Mamrung Ngang E Pilimon
Vae Pilimon,
Dok e Pol, endo ngat el dok mo ma hengor ko koma havae mang e Yesus ngang o mia te, her Endo Arhe E Nut Thim Orom Ka Msasaen.
O Pilimon, dok kre Timoti, endo ngor nopia langto, muo tgus mom kaelongtok mang yindo mola msim, va moma kaum kaeharom e Yesus karo reha kar yin.
Ko kaittiegom kua hor ta ngang in kre Apia kat, endo mongetem ko tkor mnam en mang e Yesus he kmokpom kar kat. Va ko kaittiek kat ngang e Akipas, endo nam kaeha ngang e Yesus enang a mhel to nma kar va tomten, ko nma kaum kar muo kam sir krere malngaeng o mia kam havae mang e Yesus. Va ko kaittiek kat ngang e Yesus ka ngaomevek to nma kaum ko mnam ila rek, Pilimon, kam totu pum E Nut ko tok.
Koma ngarkie ngang Ngor Teit E Nut kar Ngoldaip e Yesus Kristus mang nguk tgus te, min kam ring ya mang nguk, va min kmeharom mularo vurkul kmongeik kat.
E Pol Ta Kanprim E Nut Mang E Pilimon Va Kngarkie Mang
Dok, koma totu pum E Nut he koma kanprim En mekam mekam mang in Pilimon mnam o kolkhek ruk koma pat mang in kam ngarkie ngang mang in. Koma kanprim E Nut mang in tok, ekam ko ko her kol a re mang in te, im vu kor mnam in mang Ngoldaip e Yesus he kmokpom kar, va te, im kaelongtok mang E Nut karo mia mruo tgus kat. Ii, va koma ngarkie ngang E Nut mang ila ngorsang ka mten to ko im smia mokpom kar ingornopeik ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar. Ii, kua ngarkie mang ila ngorsang te, E Nut na le kaeharom yin tgus hak kmel yin ma hor mang o vrong tgoluk tgus ruk lyar E Nut tenik ngang ngor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar. Nopia, ila keknen to kmelongtok mang E Nut karo mia mruo enang tok, nam kael keik ktal ngang ngar. Va ila keknen to endo nam ho mi kut kaensireim dok hak va kaenkrovgem dok kat.
E Pol Tkaurur Kim E Pilimon Kam Kta Vaeng E Amisermon Kam Kta Vle Ko Kim He Smia Tar
8-9 Pilimon, muo mom kaelongtok mo kmuo, va mang E Nut karo mia kat. He ekam tok, ko gia ngam a re ngang in kmurur kmin, yin kam kol a ngaeha to ngia mi kut kaeharom he. Pu lmien te, ko mi kut kais kam sopong in orom a serppak to e Kristus tel maktiegom dok, he nang yin kmeharom a ngaeha to enda, vanangko kua kees kam sopong in tok. Ngor kle va gia ngam a re ngang in kam kok mi kut kaurur kmin kmeharom ekam ko kua svil kam khenam ma mmok ngang in te, kom kaelongtok mang in.
Ii, Pilimon, dok mruo lsir he, dok e Pol, ko ngae he kngae ho ka vle mrek. Va ngat el dok kat kun ma hengor ta ekam ko kom hera havae mang e Yesus ngang o mia te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen. 10 He dok ta arhe, ko gia re kmurur kmin mang kua mhel to e Amisermon te, ngiak kael dok mang a mhel to endo. Ko en tete koma kvam en te, ko hal msim hak to en. Ekam ko mnam o kolkhek ri kua vle kun mo pa hengor ta, ko her pavloum en orom o papat ruk kmor mnam en mang e Yesus he kmokpom kar. 11 Pu lmien te, tesgun ima mon e Amisermon te, en nong a miser, en kam lo kat kaeharom ilaro reha kat ko tngorpgom in, vanangko tete ngiak kle smia mon a miser orom e Amisermon, en kmeharom mar. Va dok kat tete koma mon a miser to orom e Amisermon tok kat, en kmiser o reha kmeharom mar ngang dok kat.
12 O Pilimon, ko ngae sei kmelongtok mang e Amisermon alaut hak, vanangko sumger en he, ko ko re kam meng en kmeknik ngok kmin kat he. He tho gia kvet kua ngaung kngorom he. 13 Klua svil en kam parem dok e, ko kua svil en kam vle mo kmok he kol ila ngaekam kam turang dok mang kua ngorsang to mo ma hengor ko ngat enpasiker dok pum kua ngaeha to kam havaeng o mia mang a knovvur. 14 Yu, va kua re te, kopa hagam he, vanangko ngor lua kolaspa kam gia hagam na e, kais ko ngua smia kol a re tang ko vgum yin mruo to kalaip to yin msim na. Klua svil kam hagam tok, nang yin mruo kam mrua ngatkal orom en kam vle mo kmok kmikkiem ila mur svil mruo, nang nong te, dok ko kua sopong yin e. Nove. 15 Ii, he pusner, ko e Amisermon ka ngorpok to endo kam ngae he vrua vle nong ke laut petgim in na, tmi kut kaikkiem E Nut ka svil mruo vor, he nang en kam re kat kaeknik ngok kmin enang inopia, he en kam le ho ka vle ka vle hak ko kmin enang tok. 16 Ii, na kaeknik ngok kmin enang tok, vanang ngiak or kam gia vokom en te, ilkayie to kmenen kmeha tuk ngang in. Nove. Ngiak kle kvokom en kat te, ngornopia langto kat, endo ngom vu kaelongtok mang. He enang tok, na kat kaeknik ngok kmin, va si yin va ngia kais kam vokom en kat te, en a mhel to tho mi kut ya hak kam mokpom kar en tete, ko en na kaeknik ngok kmin he ye kais kam kle kvokom en kat te, tkaum ka vle te, en ilkayie va inopia kat. Ii, va dok kat ko vokom en te, en a mhel a yar kam mokpom kar en enang tok kat. Vanangko tesgun im lua vokom te, en a mhel to tlo vua ya kam mokpom kar en ko tesgun tgia vle te, ilkayie to kmenen kmeha tuk ngang in.
17 Ii, mare. He enangthe ngiak vokom dok he sim kael dok mang te, yin kar dok mota kaum kmokpom kmeha ngang e Yesus, va mate yin he, ngiak ngatkal mang e Amisermon kmeknik ngok kmin vanie, en kam vle ko kmin he yin kam smia tar en, gi enangko im smia tar dok tok kat. 18 Yu, he enangthe e Amisermon karo tnok ngang ko ngata vle kun pgegom en kar yin, i o karo tol ngang ko kmin, va kua svil yin kmelik malpgem dok, he dok mruo ngora srim o tnok ruk endruk va koripang o tol kat, endruk mkor.
19  Ii, Pilimon, her dok e Pol mruo msim ko mur kaittiegom ko kero rhek ruk endri lgititge orom kua mur ktiek mruo kun mnam kua hor to enda ke gi mhe ta kmenserpagam kuaro rhek lsir te, kua havaeng yin te, o keknen akor ko nong lyar ko e Amisermon ther eharom mar he kser a vet kun pgegom yin kar en, va dok mruo ngora srim mar kat.
Vanangko kuaro rhek ko kmin tete te, ngior kam kikiangae mang ila tol to tesgun mo kmok, endo yin kmor mnam yin mang e Yesus he mokpom kar, ko her dok ta arhe ko eharom a ngaelaut ekam in, yek yi lol o papat he ka mnor mang to le mokpom kar. 20 He dok vat, ko kle ka nho mkor in vat te, yin kam lol kuaro rhek ruk mang e Amisermon he kturang dok mang tok. Ngiak khenam ngang dok te, muo lo monopia ruk mom kor mnam muo mang e Kristus he mokpom kar, he ngia ho mi kut kaenkrovgem dok kam ngatkal mang e Amisermon kmeknik ngok kmin he ngia smia tar vanie. 21 O Pilimon, ekam ko ko ngae sei kam serppak mang yin te, ngira lol kuaro rhek, ko kaittiek ngang in ko kua mnor te, ngir kael dok mang kuaro rhek he kngatkal mang Amisermon to kle ho kir kim kuaro rhek ruk endri kam smia tar kat.
22 Yu, vanang a re langto kat ta vle vop, endo kua re kmen ngang in. Ta vle te, kua svil yin kam ring a ngaekam tang ko mnam ila rek ngang dok, dok kmaol he ka vle mnam. Ko kua nho mkor E Nut te, nera ngan vgum mularo ngarkie he kaen a pat ngang endruk ngtel dok kun ma hengor, mar kam hong dok, nang dok kam ngae he ka ptang nguk kat. Mare.
23 Yu! Va e Epapras, en tkaen ka mamrung ngang in, ko en kat ta vle mo ma hengor mo kmok kat mang a ngaeha to mot kaum kmeharom, endo kam havae mang e Yesus ngang o mia te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen. 24 Vanang endruk endri e Mak kre Aristakas, va e Demas kre Lukas, mar ri kat ngata vle tete mo kmok he kaum kaeha kar dok kat, mar kat ngat kaen nga mamrung ngang in.
25 Yu! Pilimon, her gi tok he. Ngoldaip e Yesus Kristus na ring ya mang yin kar ilenar tgus.