E Pol Ka Hor To Tittiegom Ngang lPilipai
O Rhek Ruk Ktar Kam Keknen Mang E Pol Ka Hor To Tittiegom Ngang lPilipai
E Pol tittiegom ka hor ta ngang lPilipai tie ko ta vle kun ma hengor vop ko mRom. Tittiegom ka hor ta ekam ko lPilipai ngta ktar kmeng nga mhel mruo to ka munik te, e Epaprodaitus ngang e Pol ko tok kun mnam a hengor kmen nga nngiar ngang. Tie ko e Epaprodaitus ta vle ko mRom, en tkol a yor langto. lPilipai ngat kol a re mang te, ka yor ta serppak mang to ngaro papat ngat kaelha kam hortgi he kervavle mang. To e Pol tittiegom ka hor ta ngang ngar kam smia keknen ngang ngar te, e Epaprodaitus tgia ya va kam kanprim mar mang nga nngiar to ngat en ngang ekam e Epaprodaitus. E Pol tsi vle kun mnam a hengor, vanangko tittiek orom ka sirei to alaut hak kam kanprim lPilipai mang nga keknen to kmelongtok mang ko ngat mokpom kar en orom karo reha ko ngat turang orom nga nngiar to endo ekam e Epaprodaitus.
1
E Pol Tkaen Ka Mamrung Ngang lPilipai
Vae, dok e Pol kre Timoti mota kaum ka vle moti. Muo e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen klo kaloyie ruk mom kaeha ngang.
Muk ruk E Nut karo mia mruo ko mPilipai, muk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus te, en her Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar, ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk kar mulmialaol ruk ngama nho mang nguk va endruk ngma turang ngar orom ngaro reha ngang nguk kat. Ii, kua ngarkie ngang Ngor Teit E Nut va Ngoldaip e Yesus Kristus, min kam ring ya mang nguk va min kmeharom mularo vurkul kmongeik kat.
E Pol Ta Kanprim E Nut Mang lPilipai
Mo kolkhek tgus ruk koma pat mang nguk, koma kanprim E Nut mang mularo nngiar ruk mut her enik ngang dok tesgun kam turang dok orom mar. Va mo kolkhek ruk koma ngarkie ngang E Nut mang nguk, koma ngarkie orom kua sirei mang nguk kat. Ko tiok mnam a kolkha to mut gi gun kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, mut elha pum a ngaeha to kam mokpom kar dok orom mularo nngiar pum kua ngaeha to kam havaeng o mia mang a knovvur he. Va mum kaeharom a ngaeha to kam mokpom kar dok tok kam ngae kais mang tete vop. He kmikkiem enang tok, koma ngarkie ngang E Nut orom kuaro papat ruk ngata serppak mang En te, E Nut ka ngaeha a yar to endo ko telha pum kun mnam muk tiok tok, ner kle kaeha kun mnam muk orom tok kam ngae kais ko nak tarkanang ka ngaeha to endo mnam a kolkha to e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen nera kser kim.
Kom vua vokong nguk orom mularo nngiar ri, va tgia sir dok kam sirei mang nguk tok, ekam ko kom kaelongtok mang nguk. Ii, pu lmien te, enangthe kopa vle mo ma hengor ta ko ngat kaenpasiker dok mo, i o enangthe kopa sir ko pum o momngan ngaro kerok kat va mum kle kmokpom kar dok kat ge. Ii, ko ngma vaeng dok kam sir ko pum ngaro kerok vanie, vanang koma totok mang a knovvur, he ksirsrim kuaro rhek kam kenang ngar te, a knovvur to endo ta mien va her muk ruk arhe muma mokpom kar dok ge, ko E Nut tkaum ring ya mang ngor tgus. Ii! E Nut tkais kmommen dok ko kim mularo kerok kam khenam kuaro papat ma mmok te, kua vok nam vu kael ring nguk kmikkiem gi enang ko e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen ka vok nam vu kael ring nguk tok kat.
He ekam tok, koma ngarkie mang nguk ti te, E Nut kmel muk ma hor mang karo papat lvu laol mruo, he nang muk kam vle kia vul orom a keknen to kmelongtok mang o mia orom karo papat lvu laol ruk endruk tok. 10-11 Ii, koma ngarkie tok, muk kam sim ktua nantom o papat tgus kam smia mnor mang oni keknen ruk lyar va endruk nong lyar. Koma ngarkie tok, he nang mula keknen to kmelongtok mang o mia kmel mit orom mularo keknen tgus ruk ngat sim kut kolkol ekam E Nut karo keknen ruk ngta sir, endruk e Yesus nam kaenkrovgem muk kmeharom mar ngang o mia. Mguak kaeharom tok, va mguera vle la momgor, he o mia ngar lo kais kam mon muk orom a kerkeknen tang hak e. Va mguak kaeharom tok, kngae kais ma kolkha to e Kristus nera kser kim. He enang tok, o mia ngara vokom mularo keknen ruk endruk va ngara kanprim E Nut he ka nho orom ka munik tok.
E Pol Nma Svil Kmeharom E Yesus Karo Reha
12 Koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, kua svil muk kam smia mmok mang kua ngaenpasiker moti. Ko nok pathe muta pat re te, ngat kaenpasiker dok kun mnam lRom Ngalaip ka ngoulu to alautar ta, kam tokim a knovvur kam lua senkir kngae he, he nang a knovvur to enda kam lua vaas kim o mia kngae gi ngola? O-o, ho mi kut nop hak! Ko kua ngaenpasiker moti ta kle ho kpopgom a knovvur kam ho kngae kun mnam o mia kavurgem. 13 Ko o toot kmo mia ruk ngata nho mang lRom Ngalaip ka ngoulu to klalaut ta, va si o mia tgus ruk kun ma ngoulu to klalaut ta, va ngat kol a papat mang dok te, ngat kaenpasiker dok moti ekam ko koma havaeng o mia mang e Kristus. 14 Va kmel a papat kuon mang kat, a ngaenpasiker to tkol dok moti tle kaenkrovgem koornopeik akuruk mnam endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kat, he ngat kle ho lo kta gorang o mia kat e, ko ngat kaelha kam havaeng o mia mang E Nut karo rhek kat. Ii, kavurgem ngat lo kta kokkol kam havae mang e Yesus tete e. Gi lgititge mnam mar ngta gor vop.
15 Vanangko lmien te, akuruk mnam mar ngat kaelha kam havaeng o mia mang a re to mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ekam ko ngam kaesik kim dok he ka svil kam sir malngaeng dok orom ngaro papat ruk kam kering dok. Vanang akuruk yok kun mnam mar ngat kaelha kam havaeng o mia orom ngaro papat ruk kam ya mang dok. 16 Ii, endruk orom ngaro papat ruk kam ya mang dok, ngama havaeng o mia mang a knovvur to endo orom ngaro papat ruk kmelongtok mang dok ekam ko ngata mnor mang dok te, E Nut tmi kut el dok kun mnam a hengor ta, he kut el a ngaeha to kam totok mang a knovvur to endo maktiegom dok, he nang dok kam kle kenang endruk moti te, a knovvur to endo ta mien. 17 Vanangko, endruk ngam kaesik kim dok, mar ngam kle khavaeng o mia mang a knovvur to endo mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ekam ko ngata svil kam krus orom kua munik, nang kle mrua hover mar mruo. Ngam kaelnam mar tok, he pe gia havaeng o mia mang a knovvur to endo ekam ko ngama pat te, ngat kais kmenpgam lRom ngalmialaol kam kta vanker dok orom o vnek akuruk yok kmelik malpgem endo ko ngat kaenpasiker dok mo mnam a hengor ta. 18 Enangthe o mia akuruk ngapa ppiak orom ngaro papat ruk ngat lo vua sir he sia havae mang a knovvur ormar, i o enangthe akuruk yok, ngpa havae mang a knovvur orom ngaro papat ruk ngta sir vanie. Vanang a papat to a ngaenpaeir ta vle ti te, a re to mang e Kristus nak vaas kim o mia kngae ge. Va ekam ko a re to enda mang e Kristus nak vaas kim o mia kngae, va dok ngora sirei mang tok ge.
Mare! Si moti mnam a hengor ta kat, va ngor ktua sei kam sirei ge, 19 ekam ko dok ko smia mnor te, ekam ko muma ngarkie ngang E Nut mang dok, E Nunu A Totur to e Yesus Kristus tmeng ngte kmor, nera turang dok pum kua ngaenpasiker ta he ksulgim dok moti ge, he nang dok kam smia rere mang a re to mang e Yesus ko kim o momngan ngaro kerok kun mnam a kolkha to ngak vaeng dok ngok kmar. 20 Ii! Kua papat to koma nho mkor E Nut kmeharom ko koma tutut mnam kam pis lmien, her enda arhe te, dok kam ho lo vrua leep mang a tomhel tang hak ko kim o momngan ngaro kerok, nang kle va ho mi kut kais kam lua kokkol kam rere lserppak kim mar. Ii! Kua svil kam lua kokkol kam rere lserppak kim mar tok tete, va ka vle tok kngorom kngorom ge. Ko enangthe kop lua kokkol kam rere lserppak ko kmar tok, va ngor kais kam hover e Kristus ka munik ko kim mar tok. Ko si enangthe ngpa lgem o rhek kam hong dok petgim a hengor ta, dok kam ngae ka vle vop, va kop kais kam hover e Kristus ka munik orom kuaro rhek tok arhe. Vanang enangthe ngap kle va ka lgem o rhek te, kmim dok kngam dok a yoror va ko kais kat ge kam hover e Kristus ka munik ormar tok kat. 21 Mu ngnek na! Kua re tok ekam ko kun mnam dok, koma pat ti te, te vrua ya ngang dok, mar kam hong dok petgim a hengor ta, dok kam vle moti vop, ko ngor kais kmeharom e Yesus karo reha ge. Vanang, tho mi kut ya hak ngang dok, mar kmim dok kngam dok a yoror kat, ko ngor kle kais kam ngae ka vle ko kim e Yesus kat ge. 22 Ii, ko enangthe kopa ktal ka vle vop, va kop kais kmeharom Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen karo reha ge, he nang mar kmel mit mnam muk. He ekam tok, ko sia khanang dok kam mnor mang edim mnam min dok kam kol. 23 Kua namlolo pmin ekam ko ko mi ktua svil hak kam parem muk he kngae kam vle ko kim e Kristus ko tho mi kut ya hak kam vle ko kim En. 24 Vanangko a papat to tvu kaem dok he nguak kaeharom ta vle ti te, nguaka vle mo kmuk mo mmie vop kam smia turang nguk orom o papat ruk ngta tu kmuk vop.
25 He ekam ko kua papat to endo tvu kaem dok tok, va kuaro papat ngta serppak te, ngora vle mo mmie he ka vle ko kmuk tgus kam turang mularo papat kmenserpagam mar kngae, he nang muk kam sirei mang mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus. 26 Ii, he ekam tok, koknaik yek ko nguak kta ptang nguk va mguer kle ho mi ktua sirei hak mang e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen, her vgum kuaro reha ruk nguak kaeharom mar ngang nguk yek ko tok.
Mgua Lua Kokkol Kam Rere Lserppak Kam Sir Malngaeng Endruk Ngma Kapter E Nut
27 Vanangko tete, mgua lua kokkol kam rere lserppak kam sir malngaeng endruk ngma kapter E Nut. Ii, mgua prongyek ka psek kam vle enang a ngaomevek to agitgiang kmus kar mar mang a knovvur. Mguaka sir lserppak malngaeng ngar enang tok, he anito nak pis kim muk, a papat to a ngaenpaeir ta vle ti te, muk kam smia vle ngang ngar orom mularo keknen ruk ngat kaenang endruk mkor E Nut karo mia mruo ruk tmur kut el mar kam havae mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen kam polger a knovvur to endo. He enangthe mupa vle tok, va kop sia vle mo ma hengor ta, he gia kol a re to mang nguk, i o enangthe kop mia pis kam ptang nguk he kvokom muk lsir, va ngor kais kam mnor mang nguk ge te, muma vle lserppak enang a ngaomevek to agitgiang tok. 28 Ii, mguaka sir lserppak malngaeng endruk ngma kapter muk enang tok, va mguak or kam gorang oni vrong keknen ruk mkor mar kat. Ii, ko ngara vokom mula serppak ko mum lua gorang ngar tok, va ngara kol a pat te, mut her kael nga sripa enang tok arhe te, her mar ruk ngara kol a kapnes vgum E Nut ekam tok, vanang muk E Nut ner kle ksusulgim muk. 29 Mare, ngar mia vanker muk kat, ko E Nut ther mi kut el alo ngaeha alomin ko maktiegom muk, he nang muk kam kol min tgus kam hover Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ka munik ormin. Ko langto ta vle te, kmor mnam muk mang e Yesus, va langto ta vle te, kam lol o vnek mang kat. 30 Va o vnek ruk muta lol mang en tete, mut her vokong ngar tiok he, ko ngat her pis kim dok kat. Va her mi kut o vnek ri kat arhe mut kol a re mang dok mang ngar kat te, koma lol tete vop.