2
Paulo meni Yesu Kristo ni pasinaira betenua amira ge gege toisonua.
Otao mamai naso, na nisokare nana kei awena, awa Anutura ge tugata wamu sero ge simena-gaena werota emara kotumaira ge zo toise amire oko tugata wena. Na ego ine awa ninina zewai wenu amire nisokare nana muna awa: Ge eni kota, na Yesu Kristo ni pasinaira dewa betenua ge nuso awa gege sane. Na nisokare nana muro beyata-bayatare o azu waire kotumu-katumu wai bamure noisona awa. Ago inoise ge sai naso awa kotumaira ge sero kora wai amira te oko tugata wena. Tepo awa. Na ge tugata wasana Ozanara putou kei damu nasai nikare ge nasora me gosinoisowa. Awa emara kotumai kota, Anutura putou awa tuma diawise ago wena awa.
Anutura Ozana meni kotumai me namorekai tapinowia.
Ata ema Anutura gera noe gera ema me wewa numorekare kotumai me kereniro towenakare. Kotumai me awa zebura kotumai ine oko aewa. Noko kotumai zebura ema tua tepo wamunora ami puro nowera ago ine oko aewa. Nakare Anutura kotumai bezai awa towenakare. Kotumai bezai awa ego ine kereninua: Tua Yesu Kristo meni nakai kora waise sai. Kotumai awa ema nakai niniro simai zasimaire wanisekai Anutu meni zebu kaka kei awamure senu zewai wenua. Zebura ema tua nusokare nana zo meni kotumai bezai awa oko niniro baitinua. Niniro baitamera sia, awa nukare Tua simai zasimaire awa ni pasinaira oko damera. Ge gayai ego itia awa,
Nena giti moka meni kaka gamu, ata dana meni dai kaka ninamu, ata emara kotumai meni zo kaka kotumamu, nena awa Anutu meni ema bama nu ara tapinowera numorekare gegeninua awa. 10 Nakare awa Anutu meni Ozana nuso senu kotumai bezai awa kereninu ginakare. Ozana nu nena bamubamu awa giro wamuro tepo inowia. Anutura susu bezero baitai awa dai gosinowia. 11 Ema ai meni otao nusora kotumai gamunoi? Ema nu nutope gege kotumai nuso gosinowia. Are da ago ine Anutura kotumai awa ema zo meni oko gamunoya. Anutura Ozana meni imata gosinowia. 12 Are nakai zebu emira ozana kota, Anutura Ozana awa pumunakai awa. Awa nena Anutu meni namorekai gegeninua awa ganisekai sero Ozana nuso potinu pumunakai awa. 13 Nakare nena amira uge inoise towenakare, awa emara kotumai amira ge oko towenakare. Ge Ozana meni nakare gipinowia amira te towenakare. Are Ozanara ge awa Ozanara ge bapu amira towenakare. 14 Ema Ozana tepo ami nena Anutura Ozana potitinowia amira susu kau inoise gawera opi wawi azu sero dotinowera. Nukare nena amira susu gai ine tepo. Nera kota, nena amira susu awa Ozanare meni daba ninai ine te inoya awa. 15 Ema Ozanare meni nena bamubamu amira susu gawi kei awinowia. Ata ema Ozana tepo meni awa ema Ozanare amira susu kau wamunoya. 16 Amira ge gayai ego itia awa,
Tua moka nusora ge awa ai meni niniro baitiro
amire nu te sero gipero awamunoi? Tepo awa. Ata nanekai Ozanare meni awa Kristo moka nusora ge awa puro nowenakai awa.