10
Otao mamai naso, na ewowo-kawowo nasokai Mose ama ganinoisowa amira ge sana niniu. Nukare dapikarago bereze meni gogowero ebata gita wasai noisowa. Noko ewa zaumunu dapikarago aita wero semuwa. Ago wero Mosera ema dubu wamu sero berezere eware meni ge ou nusokare wenu gutewa awa. Nukare dapikarago utura nena nai ninoise susawisowa. Ota nukare te bamu ami utura ou ninoise susawisowa awa. Utura omata bamu meni nukare ama ganenua, are amira ana ou osasai ninoisowa. Omata awa Kristo awa. Ata saineba nukare tani-butani waya-kawaya wewa Anutu meni eni bamu amire ginu waya wenu zebu soe ena sisero tepo wewa awa.
Tani nusokare nana kei awenua, awa kotumai ewanana ego ine namorekai potamu kei awenua: Nukare tani waya emo duba-duba inoisowa, ago ine nanekai wai azu. Nusokare nana eni meni tua opi sou wewa, ago ine oko wanekai. Amira ge gayai ego itia ewa,
Ema bama nukare arumuro itise ana-bona wero
ninomite amire noko eriro yawa wiewa awa. Noko kuma oko wanekai. Nusokare nana eni meni kuma wewa amire be da amira ana ema 23,000 betewa awa. Noko Tua gaero gamu oko wanekai. Nusokare nana eni meni nu gaero gamu wewa zi meni gamuwa bebeteniro tepo wewa awa. 10 Noko dumu duware oko wanekai. Nusokare nana eni meni dumu duware wewa siso-siso waira mama meni nukare sisero tepo wenua. 11 Nusokare nana tani kei awenua ami Tuara susu gipinowia. Are zebu tepo waira be zora awinoi nonakai ami emo namorekai kotumai ewanana potaise gaewa awa. 12 Are zo nu nutope gawi tuma diai zewaire inowia ami beyata wero sisai azu, giro baitiro nuaise. 13 Etetenai nisokare nana kei awinowia awa etetenai ewe oko aewa. Ema bamubamu tapinowera da ago ine gege tapinowewa. Ata Anutu nu nakai duba didinowia, are nu ninai etetenai meni witiro putou nisokare te awa oko dainamunoya. Etetenai kei awamunoya, te etetenai dainaira ebata nisokare tamamunoya. Awa nikare zewai wero dopawise ago wamunoya awa.
Tuara bona ninoise amire noko bira ana-bona ninoise
nuai ine oko itia.
14 Are otao mamai naso, nikare tua opira ana-bona awa tema wero noiwo. 15 Nikare kotumaire dai nowa, are amira ge ei awa sana nikare nitopekare kotumuro giu. 16 Akoura ou wain gawa wai awa gawa wero ninoise Kristora orarare dai susupitinowenakai. Ota porong eweweniro bona ninoise Kristora tama amire dai susupitinowenakai. 17 Porong meni awa daimata gege. Are nakai porong daimata awa puro ninoisekai erama dainiro meni dubu daimata wero otao inowenakai awa.
18 Isreli ema tani inowera amira susu sana kotumuro giu. Yuda ema nena Anuture potamu sero alta tame potiro moero ninowera, nukare ami altare dai susupitinowera. 19 Ge tona amira susu nogo iti? Nena tua opira altara moyai awa nena me, asinonita? Tepo awa. Ota tua opi awa nena me asinonita? 20 Tepo awa. Ge tona amira susu ego ewa. Diga nukare nena nai alta tame potiro moinowera awa Anuture kota, bire potitinowera. Are nikare bire dai susumai azu, wo tua opire potai amira agewa soero ninowera awa oko nawe. 21 Tuara nana akoura ena ninoise amire noko bira akoura ena nai, ago wawa oko te wamunoya. Ota Tuara tebolra ena ninoise amire noko bira tebolra ena puro nai awa dai wawa oko te wamunoya. 22 Ota nakai Tuara tini wama zianakai te wanoi? Putou nasokai meni putou nuso dainitinoya, asinowita?
Zo nuso daba kotupitinoise nuai te oko wamunoya.
23 “Nakare ge ninai meni sienai tepo siro beto wero nuai te inoya” asinowewa. Awa me awa. Ata siro beto wai nisokare meni nikare oko sorepitinowia. “Nakare ge ninai meni sienai tepo siro beto wero nuai te inoya” asinowewa, awa me awa. Ata siro beto inoise utura gera ina-sorema wai ine oko itia. 24 Zo nu nutope oko kotumaise. Otao nusore meni awa kotumaise. 25 Nikare maketra ena* wo zuma wamu wero giro zuma wero puro niwo. Ago inoise ego oko sawe, “Wo ei awa tua opira ibura ena mita?” Tuma diai nisokare besai azu, atata ago ine oko wawe. 26 Nera kota, ge gayai zo ego ine itia ewa,
Zebu ata nena bamubamu zebura itia
awa Tuara nana ena tupewia.
27 Diga zo meni nikare kora wamu sai so nusora witamu wero giro witiu. Ago wero wo ma potai awa ninoise wora atata oko wawe. Atata wawa ina sara gawa wo tua opire potai ago wai tuma diai nisokare besamewaya, atata oko wawe. 28 Ota ninuawa ge ninai zo wo tua opire potai awa nai azu inowia ami ego samunoya, “Wo ei awa tua zore potai.” Ago sai giro oko nawe. Awa tuma diai besai azu giro dowo. 29 Tuma diai besaira tona, awa tuma diai nisokare kota, ema wora susu kerenamunoya amira tuma diai besai azu tona awa.
Ota zo meni ego samunoi, tanita, “Siro beto wero nuai naso meni awa ema zo tuma diai beyatare meni giro waya asai te wanoita? 30 Na nena namu sero gita Anuture kokopai asero amire namunona, awa ema zo meni nena nai emo kokopai asesena amira sero na gera potai te wanoita?” 31 Zo meni ago sai giro na ina ego ine kapetenamunona. Nikare wo ma nairata nena eni waira ema eni meni giro Anutura zazo de ike narise sero wewo. 32 Wai nisokare meni ema eni Yuda emata ema Yudakota Anutura dubu — amira tuma diai besai azu, nikare pasina tema wero noiwo. 33 Na da ago ine ema neire-neire meni na gara te waise bua inowena. Awa nena naso ewanana waise kota, ema witai meni Tuara ge niniro ewanana warise amira bua inowena awa.