2
Yesu nu zasiwi omata nasokai nuaire awa.
Nikare Anutura gera nuai seka puro nowewa, are nikare tani waya-kawaya dapikarago dou. Etetenaira tani dapikaragore opi waira tani enire, emare tini kapai, ema enira nena emo tini gamai amira tanire, emare atune sai, awa dapikarago dou. 2-3 Nikare Tuara dumi yagaba awa sabi niwa be zozowa wenua ago inoya, are mai uno meni miera ami uza inowia ago ine nikare ami mu ewanana awa uza waise. Ami mu ami ititi nisokare dia inowia. Awa ninoise baziro utura gera ema me wawe.
Tua nu nuaira mama wero nowia ami zasiwi omata nuaire ine awa. Ema meni giwa waya wenu ape demese niro dowa awa. Ata Anutu meni awa ginu ewanana wenu pumunua awa. Nikare nuso nana muro omata nuaire ine wero noise susumurota susumuro awawa Ozanara ibu dopamunoya awa. Nikare ago wero pris dubu saramai wero duba meni Anutu zawi potitinuawa nu Yesu Kristo emo wero gai ewanana wamunoya awa. Ago tona, nera kota, ge ego gayai itia awa,
Ego giu! Na omata ewanana zo sianiro urura
zasiwi omata waise Zion ena potitinona.
Ema zo meni nu tuma diamunoya ami oko me naire
duba naire wamunoya. Are nikare nu tuma didinowewa ami numore gawewa nena zuma bamure ine inowia awa. Ota nu tuma kaka diamu inowera ami meni awa numorekare ego sai awa,
Omata so wai ema meni giwa waya wenu dowa ami urura
zasiwi omata wenua, are dopero itia ewa. Noko numorekare ge gayai zo ego itia awa,
Omata amira te nusokare koinamunora.
Omata amira ema meni te koiniro duwamunora awa. Nukare Tuara ge doinowera amira nukare te koiniro duwitinowera. Nukare ago warise sai itia.
Nakai Anutura dubu wero nowenakai.
Nikare awa Tuara sianai dubu awa. Nikare awa Tuara pris dubu awa. Nikare awa Tuara gegenai dubu awa. Nikare awa Tuara ema bama me awa. Awa nikare Anutura tani ewa-gaewa amira oziga sero sero awawise nikare sianinua awa. Nu nikare mumera ena puro poti zasimai nuso ewananara ninua awa. 10 Nikare gita Anutura ema dubu oko noisowa. Ata zeme meni awa nikare ema dubu nuso wero nowewa awa. Gita meni awa nikare Anutura awa-diai tepo noisowa, ata zeme meni awa awa-diai nusora nowewa awa.
Nakai Tuara soumai wero noise zebura ema babezinoma
amira ge dimanekai.
11 Otao mamai naso, na sana niniu. Nikare zebura desimuro esewa tepo nowewa ami nuai matura duba-duba wai awa azu sewo. Nuai matura duba-duba wai ami dubare ititi nisokarere iwo inowia awa. 12 Nuai matura duba-duba wai awa doro diga ema meni nikare giro pasina ema asai seroko nusokare nana soe etutiro noiwo. Ago inoise nuawa Anutu meni nusokare nana kei awai amire nukare nuai nisokare ewanana amira nu bowi wamunora awa.
13 Ema meni lo neire-neire potai awa nikare Tua emo wero dimuro tepo wewo. Ema tua witai nowia amire 14 ema tua osai potinu nowera amira ge dimuwo. Ema tua osai nukare ami pasina maire ina potarise, ota noko ewanana nowera awa bowi warise sai awa. 15 Anutu meni nikare ewanana noise ema dau wai ge opi towera awa puro osawa ne seri wero duarise towia awa. 16 Nikare ema zora putoura nana oko itewewa. Awa me awa. Ata nikare putou zora nana kaka itamu meni wago inoise pasina oko wawe. Nikare Anutura soumai wero noiwo. 17 Nikare ema bamubamu dago samo doinoise noiwo. Ago inoise kotumai poti Yesura dubu otao mamai nana niu. Ago inoise Anutu azu wewo. Ota ema tua witai nu awa sou inoise samo doinoise noiwo.
Yesura te esa patitinoise yaya tame nuanekai.
18 Soumai, nikare ema tua nisokare sou inoise be nusokare dimuwo. Awa ema tua ewanana duba-ozaire amire daba kota, mena-manare dai wewo. 19 Nukare nimorekare pasina tepo amira yaya tepo potara giro saineba nikare Anutu kotupitinoise be dumu tepo yaya awa dipinoise nuawa Anutu meni gai ewanana wamunoya awa. 20 Ota pasina tamawa nikare dara yaya dipinoise be dumu tepo nuawa ai meni gai ewanana wamunoi? Ata saramai noise amire yaya tamuro dipinoise be dumu tepo nuawa Anutu meni gai te ewanana wamunoya awa. 21 Nikare ago wawise Anutu meni nikare zawa senua awa. Kristo nu da ago ine pasina tepo noise nikare emo wero yaya tapinoise gita wenua. Are nikare da ago ine te esa nuso gosinoise patiro noiwo. 22 Nu pasina oko tamunua, ota opi ge zo nuso nana bera ena oko kei awenua. 23 Nukare nu isimuro ge waya sasara ina ge waya kaka samu inoisonua. Yaya tamai numore potasara ge ina oko toisonua. Nu ge nuso awa zas bua opi tepo me gege inowia amira nana potinua awa. 24 Pasina nasokai meni tama ipu nusora witinu nu nutope dimuro puro ni pasinaira potiro puro witinua awa. Awa pasina doro duba saramaire ewanana nuanisekai ago wenua awa. Tama tatapuna wai nuso meni nikare kora wenua awa. 25 Nikare sipsip ine siso-siso wero noisowa awa. Ata zeme meni awa nikare kapeteniro dubare ititire nisokarera dia wai mama amira nana ewesemuwa awa.