5
Ema giti kopi meni Tuara lama dubu dia wero baitarise.
Nisokare nana giti kopi nowa nikare, na giti kopi otao nisokare meni ge nimorekare sane. Na Kristo yaya mena-mana tamunu giti moka naso me ami gina ami noma simai zasimaire nuso kei damu nai amire na dai amira mama zo wamunona. Are nama nikare awa-uzero ge sero gatero awana niniu. Anutura lama dubu dia wawise sai awa dia wero baitiu. Awa ago wawise sai amira kota, duba peure wewo. Ago wero wau moni pumaira kotupitinoise kota, buara duba witai amire wewo. Ata dubu wana nisokarera potai amira dia ge wayare kota, lama gita wero utura gera eba dai gita weu. Ago wero noma ama dia bamu meni kei awai amire nikare giti simaira nena tepo wai ine tepo awa puro nuamunowa awa.
Ema mai seka nikare da ago ine tugata inona awa. Nikare ema babezinoma nana osai noiwo. Ago wero dapikarago duba puro osero noise sou bua ina-wa inoise noiwo. Nera kota, ge gayai zo ego itia awa,
Anutu nu ema duba puro witai amira ebata gazinowia.
Ota ema duba osai ami meni awa soga inowia.
Anutura wanera itewewa, are nikare duba puro osewo. Ago wawa amira noma nune gai te wai amire nu da ami zazo nisokare de ike namunoya awa. Nena bamubamu nisokare nana mou inowia awa dapikarago Anuture potiu. Nera kota, duba nuso nisokare nana itawi nikare ewanana dia inoise kora-makora inowia.
Nikare duba seka noise nitopekare uma wewo. Iwo nisokare bamu Satan nu wo layon gagana towia ago ine wero “zota zo nukamunoni?” asero baro kei awero muro kei awero awinoise nowia. Are nikare tuma diaire zewai wero dopinoise ebata nuso gazewo. Nera kota, nikare ego gosinowewa awa: Otao mamai nisokare zebu sero nowera amira nana yaya mena-mana da ago ine kei awenua itewia awa. 10 Anutu sogawai sero amira mama nu simai zasimaire nuso itai gege itai awa Kristo emo wero topetawise zawa senua awa. Are nikare yaya mena-mana be apunu-kaka gege tapinuawa amire nune nikare kora wamunoya awa. Ago wero ziai zewai wamunowa awa. 11 Putou awa nuso nana itisonua itewia, itamunoya. Iyo.
Pesunaira ge.
12 Na ge kaka mai awa Siluanore sesena gainoya. Numore gena otao naso me inoya. Ge me susure ninisewa awa Anutura sogawai me awa, awa gawise na pas ei awa gaero nikare awa-uzinoise ge awa soga inona awa. Are nikare Tuara sogawai awa puro zewai wero noiwo.
13 Yesura dubu Babilon* nate nowera nukare Tuara dubu warise Anutu meni namorekai dai siana-katana wenua ami nikare arenitinora. Gipai mai naso Mak nu dai nikare arenitinoya. 14 Nikare utura gera otao-gamao wero nowewa, awa kerenamu sero wana ina-zia wero tepo wewo. Kristore dai nowewa nisokare nana bega itai duba-ozaire noiwo.