4
Duba inagayaire kota, duba saramaire nuai.
Otao mamai naso, na Tua Yesu emo wero nikare ge potitinoise ge osino zo ego ine sana niniu. Utura gera nuaire waire nisokare meni Anutu otao waise susu sero gipero awenakare, da amira gege kokopai nowewa. Ata nuai awa zewai-zawai wero nuawise tonakare awa. Tua Yesura bera potai ge sero gatero awenakare awa oko kau inowewa. Anutu nu ego ine towia awa, “Duba saramaire noiwo.” Saramaire nuai awa ego ewa: Kuma wai duawise. Nisokare nana mai seka zo duba saramaire gai ewanana waire ami bama ataise. Duba-duba inoise atai awa ema diga Anutu kaka gamu inowera ami ago inowera awa. Zo meni gazai ge awa zausemuro otao nusora bama bewana oko waise. Tua nu nena amira ina potiro tepo wamunoya. Nakare ge awa gita emoko nimorekare sero gipero awenakare awa. Nakai duba inagayaire nuanisekai kota, duba saramaire nuanisekai Anutu meni zawa senua. Are zo nu ge awa azu samunoya, awa nu eramara ge kota, Anutu Ozana nuso nimorekare potawi pupinowewa amira ge azu samunoya.
Duba bayaore noise bua zewai-zawai wero wai.
Nikare ge ninai meni dubara dumi ina-puma wawise nogoro pena-pana samunonikare? Anutu nu nutope dubara dumi ina-puma wawise susu sero gipero awenua awa. 10 Ago wenu nikare Masedonia zebura nata sero ge ninai nora nukare ami emo dubara dumi pupinoise nowewa. Ata saineba. Amira tame noko susumuro kei awaise tonakare. 11 Ago wero ge zo ego ine sero gatero awenakare awa. Potiro itai awa yaba inoise nena nisokare gege dia wewo. Wana meni wise nise awinoise noiwo. 12 Ago ine nuawise senakare, awa nera kota, nikare ago inoise diga nana benaura dora botiyo tepo neine nuawa gara ewanana waise.
Yesu kei awaira be nuso amira ge.
13 Otao mamai, nikare bebetenai nisokarera susu kaka gamu inoise diga ema tuma diai tepo ami duba gazawi di saire zo amaire nowera, ago ine ninekare wai azu, sanakare niniu. 14 Nakai Yesu betero erinua ge awa ziro tata-tata inowenakai. Are da ago ine ge ei awa ganakai me wae. Yesu tuma didinoma bebetenitinowera awa Anutu meni Yesure dai puro mamunoya. 15 Ota zo awa Tuara bera ge awa nimorekare sanekare. Nakai zebura seka nuanakai Tua meni kei awai amire nakai bebetenai nukare awa dainai ine tepo awa. 16 Nera kota, Tua nu nutope utura ena ge zawa sai nusore angelo giti kopira zawa gataire Anutura so awire osamunoya. Osai Kristo tuma diro noe bebeteniwa nunekare ami gita eramunora awa. 17 Erara seka nowenakai ami numorekare dara susumanakai bereze meni nakai eya tutamu puro witai soe ena Tua tamamunonakai. Ago wero Tuare dai itai gege itamunonakai awa. 18 Nikare ge awa otao mamaire sero niniro awero duba nisokare puro osewo.