4
Oziga Ewananara zasimai awa gogowai tepo.
Tua nu dumi nusora bua ago ine namore senua, are na oko betata inowena. Ago inoise nena waya menaire bezero wai awa poti gutipe niro nowena awa. Agoro na erama oko etetenitinowena. Na Anutura ge oko amo-sisimo inowena. Tepo awa. Na Anutura giti mokara ge nuso kerenitinoise ema dapikaragora duba uzutawena susu naso gosinowera awa. Oziga Ewanana towena awa ema eni meni gawera gogowai ine inowia. Awa ema dega niaore amira ebata patitinowera gawera ago ine inowia. Nukare tuma diai tepo ami Oziga Ewananara zasimai gai azu, zebura tua Satan meni kotumai nusokare sirawi giti guma wai meni wago inoise nowera. Kristo nu Anutu nenema-nanema wero nowia, are Oziga Ewanana awa Kristora simai zasimaire amira ge awa. Na ge towena awa ge naso awa oko nikare tugata inowena. Yesu Kristo nune Tua nasokai, ata nama awa Yesu emo soumai nisokare gege nowena, ago ine nikare tugata inowena awa. Anutu nu gita susura ena zebura mumera ena zasimai kei awaise senu kei awenua da ami senu duba nasora ena zasimai meni zasimunua. Zasimaira susu ego ewa: Na Kristora giti benau gosinoise Anutura simai zasimaire giro baitina awa.
Nena mou-mau meni Paulora tuma diai oko besenua.
Putou puro bua inowena awa eramara putou dainitinowia. Are putou awa naso kota, Anutura awa kerenamu sero nu zasimai nuso ewanana awa au beyata namore potinu naso nana mokara itewia awa. Iwo meni na zipinowera, ata na oko ziro sanitinowera. Zimawera itazaita inowena, ata na oko duba mou inowena. Iwo meni na tuninowera, ata Anutu meni na oko dotinowia. Dawera duwitinowena, ata na oko waya inowena. 10 Yesu gera wewa da ago ine ema eni meni be giti na gera wamu inowera. Awa Yesu eriro nowia amira putou awa tama nasora kei awai garise Anutu meni nininua te namore ago inowera awa. 11 Na Yesura bua mai nowena, ami emo nowena te erama na damu inowera. Awa Yesura nuai tama aiso naso betaira gegenai amira ena kei damu naise Anutu meni nininua te namore ago inowera. 12 Are susu ego itia ewa: Nukare na damu wawera Yesura putou naso nana ena kei damu nawi nikare giro nuai me tapinowewa. 13 Ge gayai zo ego itia ewa,
Na Tua tuma didinowena, are na ge sisena. Na tuma diai ago ine amire nowena, are na Tuara ge tugata inowena awa. 14 Na ego gosinowena awa: Tua Yesu awa-uzenu seka wenua da ami na Yesura nana susumuro nowena nama awa awa-uzai seka wero erana nimorekare dai nuso nana benaura potamunoya awa. 15 Na nena dapikarago awa nikare emo ego toise dipinowena awa: Ge meni wisika asero susawiai ema saisai meni ninitinoise Anutu bowi wara zazo bowire nuso meni bamubake waise.
Zebura yayare duba naire awa nena osai gege.
16 Na ago toise putou oko kau inowena. Tama aiso naso osisinoya, ata ititi naso be giti ewanana seka-sakama inowia awa. 17 Zebura yayare duba naire naso awa osai, be apunu-kaka gege itamunoya. Yaya ami simai zasimaire witai-bake itai gege itai awa namore tpinoya. Simai zasimaire ami zebura yayare duba naire awa dainiro bamu me bamu wamunoya. 18 Na duba naso awa nena damu giti moka meni gai amira oko potitinona. Na duba naso awa nena giti moka meni gai ine tepo amira potiro nowena. Nera kota, nena damu itawi gosinowenakai ami itima tepo wamunoya. Ata nena gai ine tepo ami awa itai gege itamunoya.