6
Na Anutura bua mai wero nowena ami nikare awita sero ge ego tugata inona: Anutura awa-diai nimorekare potai awa me amu oko waise. Anutura ge ego itia ewa, “Na soremai bera ena ge niso ninina o kora wai bera ena ni soremuna.” Are sana niniu. Soremai be awa ewa. Ata kora wai be awa ewa.
Paulo nu aposolo wero noise yaya tame noisonua.
Are ema meni bua wai naso gara waya wai azu, na saitiro nowena. Awa nuai naso meni te gayaira nena zo ine wai ema zo meni Tuara ebata patamu sero te gaero duro waya wai azu, na ago inowena awa. Na Anutura bua ema nowena amira susu kerenana garise nena ego ine inowena awa: Yayara mokara ena duba peure nowena awa; yayare duba naira tame nowena; azu waira mokara nowena; tama naso wezinowera; benai sora itewena; iwora soe nowena; buara yaya tapinowena; pire bua inoise gitawa kaka wamu seka itawena pina atitinowia; nena nai tepo nowena; pasina tepo saramaire nowena; kotumaire duba-ozaire nowena; otao mamaire dumi yagaba pupinowena; na buara putou Ozana meni potitinowia awa puro nowena; dubara dumi mere nowena; ge me susure towena; Anutura putoure nowena; Anutu na kora wenu ewanana wena, are na etutiro nuaira gire berire nowena. Eni meni zazo naso de ike nitinowera, ata eni meni zazo naso dena-betena inowera. Eni meni na zuzu towera, ata eni meni na bowi inowera. Eni meni na opi sai ema asinowera, ata na ge me gege towena. Eni meni susu naso kau inoise na bogamasa asero giro gago-giago inowera, ata eni meni susu naso giro baitiro sara wewera inowera. Eni meni namore ego towera, “Nu betamu inoya.” Ata giu! Na dago nowena. Anutu meni na kora wamu doinowia, ata na kaka dai betamu inowena. 10 Na duba naire nowena, ata saineba yawa sara inowena. Na bogamasa ine nowena, ata saineba na wau me bamu ema dainirore potitinowena. Na siri woro nowena, ata saineba na nena bamubamu dapikarago amira mama wero nowena. 11 O Korinti ema mamai, duba naso nisokare nana zewai-zawai itia, are ge damu-damuke tona awa. 12 Duba naso nisokare nana zewai-zawai itewia, ata ina duba nisokare meni na kaka kotumamu inowewa. 13 Are mai awiso naso, na nikare tugata wane. Nikare ina naso potitinoise duba nisokare namore bamubake potiwo itae.
Wayato Ewananare nuto otao oko wamunorato.
14 Nikare bua wamu sero diga ema nikare soremarise duba da tiro oko sawe. Ewananato wayare nuto nogo wero otao wamunorito? Ata zasimaito mumere nogo wero tayamunorito? 15 Ota Kristoto Satanre nuto nogo nogo wero duba da wamunorito? Ge ninaire digare nukare nogo wero duba daimata wamunori? 16 Ota nakai Anutu putoure amira ibu wero nowenakai ami bui ibura uwiwi puro nuanakai te wamunoita? Tepo awa. Anutu meni ego senua awa,
Na nusokare nana soe noise itai-matai wamunona awa.
Ago inoise Tua nusokare wana nukare ema dubu naso wero nuamunora awa.
17 Are diga dubu doro kapeteniro ewe nuawise tona.
Ago inoise nena waya zo oko ziawe.
Ago wawa nane nikare sawa diro
18 nikare mama wana nikare mai matere bamere naso wero nuamunowa.
Tua putou bamubakere meni ago toya awa.