12
Paulo meni atua wago wero nena seka-sakama ginua.
Na tama puro wititinoise ge tona, ge ami erama oko sorepitinoya, ata saineba, sanise sai itia, are sane. Na gita atua wago inoina Tua meni nena seka-sakama namore gipenua amira ge uge wane. Na Kristora ema zo* gosinona nu nena zo giro noe doti zepa 14 tepo inoya awa. Ema awa Tua meni senu siemuro utu namba 3* amira witinua. Awa nu aisoreta aiso tepo witinu, awa na kaka gamu inona. Anutu meni gege gosinoya. Na ema amire ego gosinona: Tua meni senu nu Paradaisra witinua. Ata nu aisore noiseta aiso dutuniro witinu, awa na kaka gamu inona. Anutu meni gege gosinoya awa. Ago witiro ge eni be meni sai ine tepo ata ge eni ema meni zebura ena sai azu sai awa nininua. Ema ami emo bowi wai ge samunona. Ata na natope bowi oko wamunona. Na ge naso samu wero giro betata wai naso amira ge gege samunona. Bowi ge samena sia, awa ge me memeka samena. Awa ema dau ine oko wamena. Namore gawa pena-pana witai azu, na natope oko bowi wamunona. Nena sise wise awawena nitopekare gosinowewa ami gege itaise.
Nena waya zo Paulora tama aiso awa dirina meni gayago inoisonua.
Tua meni nena seka witai na gipenua, amira duba naso witai azu, nena zo dirina ine tama aiso nasora potinu itewia. Awa Satanra soumai zo awa. Nu duba naso meni pena-pana witai azu, wana bozero na doinoise nuaise sai awa. Nena ami na duaise Tua isa toina be etorobara wenua awa. Ata nu ina namore ge ego senua awa, “Sogawai naso meni niso nana te inowia. Putou naso meni ema betata waira nana ena kei damu niro baititinowia.” Tua meni namore ago senua, are Kristora putou meni naso nana itaise betata wamunona. 10 Na Kristo emo inoise betata wamunona, ota waya namore wamunorita, ota gera-gaira waira tame nuamunonita, awa saineba duba yawa sarare nowena. Na betata waira ena zewai inowena awa.
Paulora aposolo bua amira susu kei awenua.
11 Na dau ge sesena awa. Ninekare namore ge sesewa giro sesena awa. Nitopekare na bowi wamewa, awa te wamia. Na ema osai nowena, awa gosinona, ata aposolo witai asinowewa amira osero nuai awa oko nowena. 12 Na gita nisokare nana noise zewai wero yaya dipinoise bua wena nena giti sekare ata tani-butani putoure kei awewa ami aposolo susu naso kereninua awa. 13 Na Tuara dubu enira nana bua wena, bua amira agewa awa na nisokare nana noise kaka wamu dona, ago towa. Awa me awa. Na me yaya bua numorekare potitinoise wau moni nusokare pupinoisona, yaya bua awa nimorekare kaka potamu wena. Na ago wena amira na giwa waya wenita? Na tani waya kota, tani ewanana nimorekare wena. Are na nogoro pasina naso awa duawise samunoni? Tepo awa.
Paulo nu duba nuso Korinti emara nana zewai-zawai itisonua.
14 Na be eto nisokare nana muna, are noko mamu sia inoise inona awa. Muro tamara soga wai emo nimorekare yaya oko potamunona. Na wau moni nisokare emo kota, nikare emo inowena awa. Mai mamai meni mia mama emo wau bua wero poti dara narise sai oko itia. Mia mama meni mai awiso emo wau bua wero poti dara narise sai awa itia. 15 Dubare ititire nisokare ewanana waise na wau moni naso daba kota, nuai naso dai gera wamu sero peu inona. Duba naso meni awa nisokare nana zewai-zawai itia, are ina duba nisokare meni awa naso nana pei-kaka gege itita? 16 Nisokare nana eni meni namore ego towera awa, “Nena damu ena soero pai awa oko wenua. Ata bezero ema etetenitinoise nena soero pai awa wenu, tanita.” 17 Are nikare seu. Na ema mamai naso nisokare nana iyetitinoise sesena nena zo nisokare nana ena soero pupiserita? 18 Tito meni nisokare nana maise sisena. Ago inoise gera otao zo iyetena tairo bamiserato awa. Are nikare seu. Tito meni muro nena nisokare zo soero pupisita? Nu muro bua wisia, awa nane gita da ago weni, tanita. Nato buara ebata daimata patisenito, tanita.
19 Ge bamubake sero gaetena, awa na zazo naso nisokare nana giti mokara ewanana waise ge sesena, ago towita? Ago ine tepo awa. Na Kristore dai noise Anutura giti mokara ge sesena. Awa nikare wama naso awa soga wamu sero ge sero gaetena awa. 20 Na nisokare nana muro nikare gana kaka te wamu wai azu, ata nikare namore da ago gawa te kaka wamu wai azu, kotumu-katumu inona. Na nisokare nana muro nena ego ine tamai azu inona: zaumuro iwo ina-wa wai, kotumai waya ina-pa wai, tini kapai, be dumu wai, isimuro sai, ge busai, tama puro witai, ge dai. 21 Nisokare nana eni meni duba bemitire noise bama wayare dai noise ema bama azu kka wamu pasina susu giti inoise duba nusokare kaka kapetenamu inowera. Are ago nuara na noko nisokare nana mana Anutu naso meni na giti moka nisokarera ena puro osai, na ema ago ine ami emo dire-buare wai azu, kotumu-katumu inona awa.