3
Ema nukare Paulo isa meni soremarise senua.
Otao mamai, ge zo itia ewa sana niniu. Nakare emo wero isa sawa Tuara ge meni eya semu-ketemu wero zapinoise nisokare nana ena bamubake kei awenua ago ine kei awero bayaise. Ge awa ema meni te dago oko niniro dube potitinowera. Are Anutu meni nakare ema wayata pasina emara wanera ena soero pumaise isa meni nakare soremuwo.
Ata Tua meni ge nuso sero dipinowia. Nu ami duba nisokare ziai zewai wawa nikare doena-doeti wai Satan meni nikare pumamu kaputamunoya. Nikare ge sawenakare dimurota dimuro awinoise nowewa, da ago inoise nuamunowa. Awa Tua meni duba nasokarera sawi giro nimorekare duba eto oko inowenakare. Tua meni kotumai ei awa duba nisokarera potaise: Anutu meni nikare zo apinowia, noko Kristo meni nikare ziawi zewai inowewa.
Tamara bua doro timara noise utura ge puro nuai ine oko itia.
Otao mamai, nakare Tua nasokai Yesu Kristora bera potai ge ei awa sanakare niniu. Ge gipenakare awa gera otao eni meni kaka dimamu timara inoise tepo-tapo nowera, ema amire dai oko nuawe. Nakare ebata zaawero patinakare da awa patamu sero oko kau inowewa. Nakare nisokare nana timara zo oko noisonakare. Ago wero nisokare nana nena zuma tepo zo oko ninakare. Tepo awa. Nakare tamara nena emo yaya nimorekare potai azu, pi waiko wana meni tamara bua mena-manare inoise yaya tamunakare. Nikare ego oko sawe, “Paulo otao mamaire ego noise nukare korawanisekai saira putou awa nusokare nana tepo, are nutopekare tamara bua ago wewa.” Ago oko sawe. Tepo awa. Nakare korawawise saira putou nasokare nana itia, ata saineba, nakare nikare susu gipanakare awiso nasokare ata dubu nasokare wero nuawise ago ine awa wenakare awa. 10 Nisokare nana noise ego toisonakare awa, “Timara nuamunoya numore nena oko potawa nae.”
11 Ago tonakare, nera kota, nisokare nana ena ge ego ine mi ninisenakare awa, “Ema eni meni bua nusokare doro timara noise ge busaira bua gege inoise nowera sia.” 12 Ema ago ine awa Tua Yesu Kristora bera potai ge ego sanakare niniro baitarise: Duba oreniro bua nusokare wara me kei awai nusokare nana ena puro narise.
13 Otao mamai, nikare awa bua ewanana waira biawa oko wawe. 14 Zeme ge gainonakare, awa ema zo meni ninai azu sai giro susu nuso kereniro sero poti damu niro duawa nu imata noise me naise. 15 Numore iwo wawise oko tona. “Nu gera otao nasokai” asero nu senero wini ge sawise tona awa.
Pesunaira ge.
16 Tua nu duba-ozaira mama meni duba-ozai tamai nisokare nana be giti te wero baitiro itaise. Tua nu nimorekare dai nuaise.
17 Na Paulo, na natope nikare arenitinoise wana naso meni zazo naso gainona. Pas gainowena te owe naso ami kei awinowia awa. Ago gayawena owe naso saore gawewa be nasora ge inowia.
18 Tua nasokai Yesu Kristora dumi yagaba meni nisokare nana itaise.