2
Ozana osenua.
Pura bamu zazo nuso Pentekos amira be kei awenu giro Yesura ema bama dapikarago so daimata amira auniro itiwa awa. Itiwa awi zo bisi bamubake meni awi sago wero utura ena osenua. Osero so itiwa amira toiro be munua. Ago wenu nukare gosinoiwa nena zo iwawa ine ami niao ine wero zazaumuro ema bama itiwa amira nana erama sero dopero zasimunua awa. Ago wenu Ozana meni duba nusokarera toiro be munu Ozanara ge ewe-pape sewa. Awa Ozana meni duba nusokarera potinua awa te sewa awa. Be amire Yuda ema zebu sero meni gera Yerusalem auniro itiwa awa. Nukare yere sai ema awa. Are nukare awi bamu awa dai niniro ema bama dago muro zimuwa awa. Zimuro di tainiwa. Nera kota, aposolo meni ge zebu serora awa toiwa niniwa awa. Niniro wana di gamuro itazaita inoise ego sewa awa, “Ema dubu ge tora ei awa Galilaya ema gege. Nukare nogo wero zebu kei awenakai amira ge eure-taure sesera ninenakai gera mamana meni sago inori? Nakai ei awa Patia ema, Midia ema, Ilam ema, agoro Mesopotemia zebura, Yudaya zebura, Kapadosia zebura, Ponto zebura, Asia zebura, 10 Frizia zebura, Pamfilia zebura, Izip zebura, nata Sairini Libia zebura itia amira nata pei-mamaira, nakai eni meni nata Roma ena muro esewa inoise itenakai, 11 Yuda ema kei awaire Yuda ema meni nuago waire, agoro Krit emare Arebia emare. Nakai ami nonakai ge nasokai zebu serora awa toise tani ewa-gaewa Anutu meni inowia amira oziga ge sesera ninitinonakai awa.” 12 Ema nukare ago sewa duba sirenu kotumai dainiro pumuro ego sewa awa, “Tani awa neni?” 13 Ago sewa, ata eni meni awa aposolo dubu isinoise ego sewa awa, “Nukare ou wain pena-pana nera, are duba dau inoi ge ago ine tora awa.” Ago sewa awa.
Petoro meni Ozana osenua amira susu kereninua.
14 Ago sewa Petoro nu otao 11 amire dai dopero arero ego senua awa, “O Yuda ema otao mamai ata mai Yerusalem nate nowa, nikare dapikarago dana zaawewo ge sana ninawe. 15 Nikare ema dubu emire ego towa awa, ‘Ou wain ninomite duba dau inora.’ Ago tepo awa. Pina zeme atitinoya. Are ou wain nogoro namunonikare? 16 Nikare ge towa ago ine oko aewa. Tani gosinowa amira susu awa ego ewa. Porofete Yoeli meni ge ego gaenua awa me inoya.
17 Anutu meni toya awa,
Noma zebura be pesunitinuai* na Ozana naso potana wa boruza ine wero osero ema dapikarago amira nana mokara toyamunoya. Mai mamatanare babumanare nisokare meni porofete meni sago wamunora. Mai mamatana nisokare meni seka itise atua ine wero nena me gamunora. Ema zezewenai nisokare meni atua me wamunora. 18 Be amire na Ozana naso ema bama naso amira nana potana nukare porofete meni sago wamunora. 19 Sana bereze ike ena wagu eni kei awamunora. Ota zebura ena dai wagu eni kei awamunora. Wagu awa orarare niaore ibosi bamure ami kei awamunoya. 20 Waiko diti sikimamunoya. Inua izero orara ine wamunoya. Wagu awa kei awara Tuara be bamu zasimaire kei awamunoya. 21 Be amire zo nu Tua zawa samunoya, nu awa Tua meni soero pumamunoya. Yoeli meni ago gaenua awa.
22 O Isreli ema otao mamai naso, ge sana niniu. Anutu meni Yesu Nasarete ema buara potinua, awa gawise sero Anutu meni putou numore potinu nisokare nana soe noise bua zezewenaire tani sekare tani putoure wasai gosinoisewa awa. Susu awa gosinowa awa. 23 Nukare Yesu puro wana nisokarera potamunora, awa Anutu meni emoko ago ine warise senu zewai wenua. Noko emoko ginu te wenua. Are ebata senua te nikare Yesu betaise sero ema Yudara lo ge ninai tepo amira wanera potewa ni pasinaira detera betisia awa. 24 Nu awa betaira yaya tami Anutu meni yayara mui besero betaira mokara ena awa-uzesi seka wero erisia. Nera kota, betai meni nu soyai ine tepo. 25 Dawidi meni Soyai Ema nasokai eramunoya amira ego senua awa,
Tua nu benau nasora itawi gosinowena. Na azu wai azu, nu wana me nasora dopero itewia. 26 Are moka naso meni yawa wawi iwawa naso meni yawa sara inowia. Awa daba kota, na betaira gegenai ami Anutu tuma didinoise kokopai zanatiamunona. 27 Ago wamunona. Nera kota, ititi naso meni betai natara itai azu, Anutu ni na oko duamunosa. Ni soumai me niso oko duasa woi naso gumu wero yarasa awamunoya. Tepo awa. 28 Ni nuai mera ebata awa namore gipesa. Ni namore dai itasa na yawa sara bamubake wamunona. 29 Dawidi meni ago senua awa.
O otao mamai naso, na ewowo nasokai Dawidira ge awa sero baitana niniu. Nu betenu gowewa diti nuso nasokai nana itewia. 30 Nu ami porofete noisonua, are nu ego ginua awa. Anutu meni Dawidira saisibuna dubu amira ena zo ema tua potai tua waira bua nuso awa pumaise ge senu zewai wenua awa. 31 Anutu meni bua wamu senua, awa Dawidi meni ginua. Are nu Soyai Ema nasokai erai nusora ge ego ine senua awa, “Anutu nu oko duai betai natara itamunoya. Tama aiso nuso meni oko gumu wero yarasa awamunoya. Tepo awa.” 32 Yesu nu awa Anutu meni awa-uzesi seka wero erisia, awa me giti moka nasokare meni giro tonakare awa. 33 Anutu Mama nusora zumai meni zumi witiro Anutura wana mera arumi Mama meni Ozana potamu senua, awa numore poti puro tani ninitinoise gosinowa awa weti kei awetia. 34 Yesu utura witisa, ago ine awa Dawidi nu nutope utura kaka witamu. Ata nu ego senua awa,
Anutu meni Tua nasore ego senua awa, “Ni muro wana me nasora arumuro itasa 35 na iwo dubu niso awa benau nisora
potana isimamunosa.” 36 Dawidi meni ago senua awa. Are nikare Isreli ema dapikarago ami ego giwo zewai wae. Nikare Yesu ni pasinaira doisewa, nu awa Anutu meni potinu nu Tua ata Soyai Ema nasokai wero nowia awa.” Petoro meni ago senua awa.
Ema dainiro meni duba kapeteniwa ge ou gutewa.
37 Petoro meni ge ago senu niniro duba niwa awa. Duba nitinoise nu ata aposolo eni awa atata wero ego sewa awa, “Otao mamai, nakare nogo wamunonikare?” 38 Ago sewa giro Petoro meni ego senua awa, “Anutu meni pasina nisokare disaise nikare duba kapeteniro Yesu Kristo tuma diawa nakare nikare ge ou gutanekare. Ago wanakare Anutu meni Ozana nimorekare potamunoya awa. 39 Nikare ata mai awiso nisokare ata eni asike nowera, awa Tua Anutu nasokai meni asa-waura inowia te Ozana nimorekare potamu towia awa.” 40 Petoro meni ge ago sero tepo wero ge eni susumuro toise potai ge dai potitinoise ego senua awa, “Ema waya-kawaya ego nowera ami pasinara ina tamamunora. Nikare numorekare dai waya wanowa awa.” 41 Petoro ago senu erama eni ge awa niniwa me wenua, are nukare awa ge ou gutewa. Waiko be amire ema 3,000 Yesura dubure taiwa awa.
Bona nise isa sise awinoisowa.
42 Aposolo meni Yesura ge tugata wasara nukare ninamu yaba inoisowa awa. Ago inoise duba meni tairo baitiro bonarata begomora eyaya aunitinoisowa awa. 43 Aposolo nukare tani-butani putoure dainiro inoise nuasara ema bama dapikarago ami wana di gapinoisowa awa. 44 Kristo tuma didinoise noisowa ami duba meni ina-sipuna wero wau nena nusokare dubura gege asero noisowa awa. 45 Eni meni noture wau nusokarere awa ema enire potiro ina moni pumuro otao mai eni bogamasa nuasara giro kano inoisowa awa. 46 Nukare waiko be sero duba da wero Anutura ibu bamura ena aunitinoisowa. Ota so nusokare sero auniro bona wero ninoisowa awa. Ago inoise ma meni awa kaka soyamu duba meni yawa sara inoise ninoisowa awa. 47 Ago inoise Anutu bowi inoise noisowa. Ago wewa ema dapikarago nukare giwa ziri wenua. Tua nu be giti ema eni soero pumasai nukare dubura nana susumuro noisowa awa.