2
Kristo kotumuro dube potiro amire ge opi azu sarise.
Na sana niniu. Nikare ata Leodisia natara ata ema eni benau naso kaka gamu inowera na nikare emo bua bamubake inowena. Nikare dubara dumi ina-puma inoise duba da wero zewai wero nuawise bua bamubake inowena. Anutura bui niniro baitai awa wau me awa. Are nikare wau awa puro nuawise bua bamubake inowena. Anutura bui awa Kristo awa. Nuso nana niniro baitaire kotumai bamubake awa dapikarago be muro bezai itia.
Zo meni nikare uzutiro duba siso-siso wai azu, ge awa tona awa. Na tama naso meni nisokare nana zora-zarako nowena, ota duba naso meni awa nimorekare noise nikare Kristo tuma didinoise toto gagatiro sima waira dopinowa giro duba naso ewanana inoya awa.
Nuai me topetamu sero Kristore dai tairo nuanekai.
Nikare Kristo Yesu meni Tua nisokare waise pumuwa, are nuso nana tairo noiwo. Ago inoise nuso nana tatawi potiro amire kei awero baitamunowa awa. Ota tuma diaira eba nikare sero gipero awenakare da awa patitinoise zewai wewo. Ago inoise Anutu bowi wai awa nisokare nana bemuro zapinuai nuawe.
Zo meni emara nana bera etetenai ge awa toise duba nisokare sisai azu, uma wero baitiu. Ge ago ine awa Kristora nana ena oko tupewia. Ge awa apipie ewowo-kawowora ge gege, o zebura biruta bi amira nana ena mawi towera awa. Ge opi nusokare awa uma wero baitawise tona. Nikare Yesura ema me wero baitawise tona. Nera kota, Anutura susu bamubamu awa te Kristora nana bemuro itia. 10 Nune angelo giti kopire witaire bamubamu amira zawitimai awa. Are Anutu meni nikare nuso nana susumunu nikare nuai me topetiwa. 11 Nuso nana susumuro owe pumuwa, awa wana meni tamara owe wai awa kota, nuai nisokare matu awa Anutu meni dutuniro doro nuai seka wosuninu pumuro Kristora owere wewa awa. 12 Amire wawise ge ou gutewa betai nusore gowai nusore amira susumuwa. 13 Nikare ema Yudako meni gita tamara owe tepo noise pasina tebe-tabe inoisowa, ami nuai me tepo ema betai ine wero noisowa awa. Ago noe dowa Anutu nu pasina nasokai doro nikare Kristore dai awa-uzenu seka wewa awa. 14 Lo ge dai nasokai papiara gayai ami nakai gera potitinoise ge bua wanisekai toisonua awa Yesu ni pasinaira betinoinu Anutu meni papia awa keenu tepo wenua awa. 15 Ago inoise angelo wayare biruta bire amira putou nusokare awa ni pasinai meni puro osero baitiro susu nusokare poti damu ninua. Ago inoise iwora ge meni iwo eni mui wero isipitinowera ago ine nu nukare mui wero puro aita inoise ema bama benaura ena isimunua awa.
Nakai Kristore dai betenakai ago ine inoya.
16 Susu ago ine itia, are ema zo meni wore mare sienaita ota zepara purata inuara purata Sandera pura amira sienai ge kaka dimamu wawa nikare senai oko ninawe. 17 Nena ago ine awa etete wai gege awa. Nena me ama kei awamu inoinua amira etete wai nuso daba ami gita munua awa. Ota me meni awa Kristo nana ena kei awenua itia ewa. 18 Ema eni meni duba nusokare puro osero angelo bowi waira yaba inowera ami nikare puro osamu sero ego sara oko ninawe: “Nakare atua wero nena me susure gosinowenakare, are nakare nikare dainiro ema bamu wero nowenakare.” Ema ago ine ami nuai matura kotumai puro noise tama nusokare tepo puro wititinowera. 19 Nukare ami giti kopi nasokai Kristo awa oko ziro baititinowera. Nu awa giti kopi nasokai, ota nanekai meni awa te-wana tama ipu nuso. Are giti kopi ami te-wana tama ipu awa dia wawi amire te-wana tama ipu zewai inowia awa. Umure wuwurare meni te-wana tama ipu awa susumuro poti dara nawi amire Anutu nininua te baziro zewai waire putoure kei awinowia awa.
20 Nikare Kristora betai amira susupitinoise numore dai betago wero zebura biruta bi amira mui kapewa tepo wenua. Awa nogoro amire zebura nata mera noise meni wago inowewi? Nikare nogoro potai ge ego ine dipinowewi? 21 “Oko ziase! Oko niro gase! Oko kimase!” 22 Potai ge ami zebura nena puro nuawenakai eya tepo inowia amire gege toya. Potai ge awa emara kotumai meni sero gipero awinowera awa. 23 Potai ge ago ine awa soga wai bamu asero ema bama meni gawera me ine inowia awa. Bowi waira awa-uzaita sienaira noise tama aiso puro osai amira ge soga inowia asinowera, ata tepo awa. Potai ge ago ine ami nuai matura duba-duba wai awa gazai ine tepo awa.