4
Ema tua, nikare soumai nisokare te kora wero baitiro wewo. Nera kota, Tua nisokare utura noise nikare ua inowia, awa gosinowewa.
Wini ge eni.
Nikare zewai wero isa toise noiwo. Duba sekare isa toise kokopai Anuture toise noiwo. Ago wero nakare emo dai isa sawa Anutu meni ebata nasokare tamai Kristora Oziga Ewanana kerenanekare. Ge amira mui waira itewena ewa. Isa meni na soremawa na ge awa kere damu niro sana te wae.
Digare dai ina-tama wero saitiro kotumaire noiwo. Ago inoise buara be oko dainawe. Ge nisokare awa nena moka ine wai amire toise noiwo. Ago wero emara ge egota ago kapetenamu sero oko kau wamunowa.
Paulo meni Tikikas ata Onesimo iyetinu bamuwato.
Ge uge naso awa Tikikas meni nimorekare wamunoya. Nu mai bou gera otao soremai ge dimaire, ata Tuara bua mai awa. Nu ami nuai nasokarera ge uge inoise nikare ziai dopawise nisokare nana potena susawia awa. Onesimo meni numore dai susawia. Nu ge ninai otao nasokai ewanana ata nisokare nana natara zo. Nuto nena nasokare nana kei awisia amira ge uge sero tepo warato gamunowa awa.
Paulo meni Kolosai ema areninua.
10-11 Benai ema otao naso Aristako, ata Banabara iba mata Mak, ata Yesu zazo nuso zo Zastas, nukare nikare arenitinora. Mak awa nu amire ge gita ego sena giwa: “Baro nisokare nana kei awai giro otao wewo.” Yudara dubura ena kei awai amira nana nukare etorobara ami gege Anutura buara na sorepitinowera. Ago inoise duba ewanana namore potitinowera awa.
12 Nisokare nana natara ema zo Epafara, Kristora bua mai, ami nikare arenitinoya. Nu nikare emo isa toise nikare zewai wero Anutura bera ge te dipinoise ara tamai nuso giro baitiro wawise be giti isa meni nikare sorepitinowia awa. 13 Na susu nuso gosinona. Nu nikare ata Leodisia natara ata Hirapolis natara nikare dapikarago ami emo bua pei oko inowia. 14 Luka dokta nasokare ewanana ata Dimas nuto ami nikare arenitinorato.
15 Na gera otao naso Leodisia nate nowera ata bama Nimfa, ata Yesura dubu nuso nana ena aunitinowera nukare awa arenitinona, awa seu gare. 16 Pas ei awa azimawa ema bama niniro tepo wara amire potawa bamu Leodisia nate nai dubu omi azimamunora awa. Ota pas zo gaero numorekare potisena awa da ago nimorekare potarise azimawe. 17 Nikare Akipo nu ego tugata wewo ninae: “Tuara bua nimore potai awa kora-kara wero pesuniyo. Agewa zo oko duase.”
18 Na natope zazo nasora owe ei awa wana naso meni gainona ewa: Na Paulo. Benai ema namore kotumuwo.
Tuara sogawai meni nisokare nana itaise.