6
Otao mamai nasokai eni moure nuara giro soga wanekai.
Otao mamai naso, ema zo meni betata wero pasina tamai giro nikare Ozanare meni saitiro nu kora wero pumuwo. Ago inoise etete naira ena betata wai azu, ni nitope uma we. Nikare nena mou-mau awa soga ina-wa inoise dimuwo. Ago inoise Kristora lo ge te dimamunowa. Ema osai zo meni nutope ema bamu asamunoya, awa nu nutope etete namunoya. Nikare dapikarago da da ami nuai nikakare nisokare giro baitiwo. Ago wawa ewanana wamunoya, awa yawa sara ge awa ema zo emo kota, nikare emo wero kei awamunoya. Buara mou awa mamere mamere wero pumuwo. Yesura ge nikare tugata-magata inowera ema nukare ami emo nena ewa-gaewa nisokare nana itai giro potiwo.
Noma nuai nasokaira me pamunonakai.
Anutu etete nawa duwamunoi sia sero nitopekare oko etete nawe. We zo urasa me zo oko kei awamunoya. Noma we uretesa amira me gege kei awai pamunosa. Zo nu duba matura we uramunoya ami noma duba matu nusora me pamunoya. Me awa betero yaya zewai-zawai tamai gege tamai. Ota zo nu Ozanara we uramunoya ami noma Ozanara me nuai me ewanana awa pamunoya. Bua kokopai inoise biawa oko wanekai. Betata kaka wamu wamunonakai, awa noma me paira be nuso amire zamai bamubake pamunonakai. 10 Are be nasokai itia egore bere-bere ema dapikarago kora wanekai. Ago inoise otao mamai nasokai Tuara gera nowera amire dumi yagaba panekai.
Paulo nu Kristora ni pasinai emo yawa sara wenua.
11 Nikare owe bamubake wana naka naso meni gainona ei awa giu. 12 Yuda ema ge ou gutai eni meni nisokare nana noise tama nusokare puro witamu sero nikare tama aiso kapawise awita towera. Ne emo ago toweri? Susu nusokare ego ewa. Nukare Kristora ni pasinai tuma didinowera, ata nukare tama aiso kapai amira lo ge duara Yuda eni meni numorekare iwo wai azu, nikare dai tama aiso kapawise towera awa. 13 Tama aiso kapewa nukare awa lo ge oko dipinowera. Nukare awa ninekare tama aiso kapero nusokare nana susumawa tama nusokare bowi wamu sero towera awa. 14 Ota nane meni awa nena zota zo emo kota, Tua nasokai Yesu Kristo ni pasinai nusora bowi ge awa gege de ike nitinoise nowena. Yesura ni pasinai meni zebura nena amira putou na emo denu tepo wenua awa. Are na da ago ni pasinai nusora betena zebura ara tamai naso nana ena tepo wenua. 15 Tama aiso kapaire nuaita tama aiso kapai tepo nuai awa nena me amu. Ota nuai seka meni awa nena me. 16 Kotumai awa puro nowenakare. Nikare dai kotumai awa puro nowewa, are begare awa-diaire nisokare nana witiro itaise. Agoro Anutura Isreli ema me wero nowera nusokare nana dai witiro itaise.
17 Zo meni noko yaya bua namore oko potaise. Na Tua Yesura bumizi owere tama nasora itawi puro nowena.
18 Otao mamai naso, Tua nasokai Yesu Kristora dumi yagaba meni duba nisokarera nana itaise. Iyo.