23
Nukare Yesu puro baro Pilato nana benaura ena gera potiwa.
Ago sero nukare dapikarago eriro nu puro baro Pilato nana potiwa. Ana zaawero ge nuso sero ego sewa awa, “Ema ami nakare Yuda ema meni Roma emare bogi wanisekare duba nasokare gainoe doti susu nuso tamuo nu puro tupenakare. Nu nakare ema tua Sisare takis moni potai azu towia. Nu nutope ema tua nasokare zazo Kristo asinowia.” Ago sewa Pilato meni nu atata wero senua awa, “Ni Yuda emara ema tua ni?” Asenu nu Pilatora ge ina toise ego senua awa, “Iyo. Tosa awa.” Ago senu giro Pilato noko ewesemuro ema giti kopi ata ema bama diti bamu amire ego senua awa, “Na ge nera sero ema ei awa gera potamunoni? Na pasina nuso zo oko tamena.” Ago senua, ata nukare ge beina wero ego sewa awa, “Nu nakare Roma emare bogi wanisekare duba gayawi ge nuso ami Yudaya zebu te inowia. Nu Galilaya zebura ena zaawero tupie nata emira ena da ago inoya.”
Nukare Yesu Herode nana benaura ena gera potiwa.
Ago sewa Pilato meni niniro nukare atata wero senua awa, “Ema ewa nu Galilaya emata?” Ago atata wenu sewa nu Yesure ego ginua: nu zebu agewa Herode meni dia inoisonua amira mai zo. Be awa Herode nu Yerusalem nate itisonua, are Pilato meni Yesu potinu Herode nana bamunua. Herode nu Yesu giro yawa sara wenua. Nera kota, nu gita bowi ge nuso niniro nu gamu yaba inoisonua. Nu Yesu meni tani putoure zo wai gamu toise noisonua. Are Herode nu atata werota wero awenua, ata Yesu meni ge zo numore ina kaka samu wenua. 10 Ata pris babezinomare lo ge gipai emare nukare ami nusoto nana zorage dopero Yesu gera zewai-zawai potiwa. 11 Ata Herode soldia nusore nukare nu puro osisinoise sero isimuwa. Isinoise mo owe neinere zo puro numa sawewa pumunu Herode ge senu numa noko puro Pilato nana bamuwa awa. 12 Gita Herodeto Pilatore nuto iwo ina-wa inoise noisowato, ata waiko be amire awa nuto otao wewato awa.
Pilato nu Yesu ni pasinaira darise senua.
13 Pilato nu pris babezinomare diare ema bamere zawa senu muro auniwa 14 numorekare ego senua awa, “Nikare ema ewa puro naso nana muro nu ema bama bogi warise duba gainoya ago sesewa, ata na benau nisokarera ena susu nuso gamu sero atata wetena. Ata sana niniu. Nikare ge nera sero ema ei awa gera potitinowi? Na pasina nuso zo da di oko tamena. Tepo awa. 15 Herode nu dai ago wero giro noko poti nasokai nana mia. Ata sana niniu. Pasina nuso meni betaira te oko inoya. 16 Are na sana nu wamu meni dero besara bayamunoya.” Ago senua awa. 17 Ata tani ego ine inoisowa. Betai Daininua amira pura kei awasai Pilato meni ara tamai nusokarera mai zo besasai nusokare nana susawisonua. 18 Are Pilato ge ago senu giro ema bama dubu bamu ami te-tetemo arero zawa sero ego sewa awa, “Ema awa deu betai, Barabas besawa kei awero nasokare nana mae.” 19 Barabas nu gita nata mokara ena bogi zo dia emare inomite mai zo denu betenu giro nu benai sora potiwa itisonua. 20 Pilato meni Yesu besamu sero numorekare ge noko senua, 21 ata nukare noko zawa gatero ego sewa awa, “Nu ni pasinaira deu, nu ni pasinaira deu!” 22 Ago sewa nu noko numorekare senu be etorobara wenua, “Nogoro ago towi? Nu pasina ne wisi? Na pasina nuso waya nu dai betaira te awa kau inona. Are na sana nu wamu meni dero duara bayamunoya.” 23 Ata nukare ge beina inoise nu ni pasinaira ena betaise arero sewa. Ago sewa zawa gatai nusokare meni Pilatora ge puro osewa. 24 Ago sewa giro Pilato meni ge nusokare niniro zewai waise senua. 25 Ota ema gita bogi diare inomite mai denu betenu nu benai sora potiwa itisonua, nu awa ema bama meni pumamu sewa giro Pilato meni besenu bamunua. Ota Yesu meni awa Yuda ema meni nu betaise sewa giro Pilato meni soldia nana wanera potinua awa.
Nukare Yesu ni pasinaira dewa.
26 Nukare Yesu puro susaumite ema zo ebete ena tamuwa. Ema awa zazo nuso Simon; nu Sairini natara; nu muro nata bamura toyamu inoinu nukare nu saniro ni pasinai puro nuso nana gape potiwa dimuro Yesu ama ganero bamunua awa. 27 Ota ema bama dubu bamu nukare nu ama ganero bamuwa. Ota bama witai meni awa nu emo dire-buare inoise duba naire bamuwa. 28 Ata Yesu nu ewesemuro numorekare ego senua awa, “O Yerusalem bama mamai, nikare na emo oko di sawe. Nikare nitopekare ata mai awiso nisokare emo di seu. 29 Sana niniu. Ama be zo kei awamunoya be amire nikare duba nitinoise ego samunowa awa, ‘Bama eronaita bama tini azaita bama mai ami kaka gayamu ami* yawa sara warise.’ 30 Be amire ema bama meni dirumure ego samunora awa, ‘Nikare nasokare nana tame duro patawe.’ Noko dirumu pei-mamaire ego samunora awa, ‘Nikare oseu nakare gowawe.’ 31 Nukare na ni busu wai ine awa puro niaora potitinora, are ama nukare nikare ni touwai ine awa puro nogo wamunori?” Ago senua awa.
32 Nukare pasina mai eto Yesure dai dara betariseto puro bamuwa awa. 33 Nukare bamuro so zo zazo Giti Kopira Wetu, amira kei awero Yesu ni pasinaira dewa awa. Ago wero pasina mai eto dai dero Yesu nana zo enibara zo enibara ago potiwa dopewato awa. 34 Ago wewa Yesu meni ego senua awa, “O Mama, nukare susu naso kaka gamu inoise tani ewa inoraya ni pasina nusokare do.” Ago senu nukare tama woi nuso awa kanowero pumaira kotumuro ozina laki wewa. 35 Ema bama nukare dopero ua inoise itiwa awa. Ota dia sai meni awa nukare numa isipitinoise ego sewa awa, “Nu gita ema eni soremuro kora inoisia, are Anutu nu pumunu Tua nasokai Kristo me wero noma giro nu nutope soremaise.” 36 Soldia ema dai nu isimuwa. Nukare nuso nana zorage muro ou dokaka numore potiro 37 ego sewa awa, “Ni Yuda emara ema tua noma giro ni nitope soremu.” 38 Owe zo nuso nana ike ena ego gaewa awa, “Ema ewa Yuda emara ema tua.” 39 Pasina mai eto nuto dai ikoniwa amira zo meni Yesu isipitinoise ego senua awa, “Ni Soyai Ema nasokare Kristo asinoraya ni nitope sorepitinoise nato dai soremu.” 40 Ago senu pasina mai zo meni ge awa niniro numa seninoise ego senua awa, “Ni mou nune dipinoya ago ine dipinosa. Ni Anutu azu kaka wamu ni? 41 Nukare nage detera betinonage awa tani ewanana inora. Nera kota, nage tani waya gita wenage amira te tapinonage awa. Ata ema ami awa nu gita tani waya zo kaka wamu awa.” 42 Ago sero senua awa, “Yesu, ni ama ema tua wero noma kei awero na kotumuyo.” 43 Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na ge me nimore tona. Be zeme emire ni namore dai nata ewanana zazo Paradais amira itamunosa.” Ago senua awa.
Yesu betenua.
44-45 Are waiko diti 12 klok wenu waikora zasimai tepo wenu mume bamu kei awero zebu te wero itinu 3 klok wenua awa. Ago wenu Anutura ibu bamura mo bamu* kimenai awa keero eto wenua. 46 Ago wenu Yesu nu zawa pena-pana gatero ego senua awa, “Mama, ititi naso wana nisora potitinona.” Ago senu ozana nuso tepo wenu betenua awa. 47 Soldia emara dia meni tani awa giro Anutura zazo de ike nitinoise ego senua awa, “Me memeka, ema awa nu me pasina tepo.” 48 Ata ema bama dubu bamu muro dubu dero itise nena bamubamu kei awenua awa giro tepo wero nukare duba nitinoise noko ewesemuro bamuwa awa. 49 Ata Yesura otao mamai ata bama mamai nukare nu ama ganero Galilaya ena muwa ami asikera dopero itise tani kei awenua awa giro tepo wewa awa.
Nukare Yesura woi poti omata so zora niwa.
50 Ema zo noisonua zazo nuso Yosefe. Nu Yuda emara nata zazo Arimatia amira ema. Numa Yuda emara giti kopi dubu amira zo. Numa ema kokopai, tani ewanana gege inoise noisonua. 51 Otao mamai nuso meni Yesu gera potiro damu sewa nu ginu waya wenu nukare kaka soremamu donua. Ema ami Anutu imata Tua wero nuamunoya amira be dia noisonua. 52 Ema ami Pilato nana bamuro Yesura woi pumamu senua. 53 Senu nininu woi nuso ni pasinaira ena puro mo kapawai iboi-tatana meni ewero poti omata so zo wamai amira ninua. Gita ema zora woi ago kaka potamu. 54 Tuwe Sabat purara nena amira korawai be amire omata sora potinu Sabat pura zora awenua. 55 Ota bama nukare gita Galilaya ena eriro Yesure dai muwa ami Yosefe ama ganero baro bi diti awa giwa awa. Ago inoise Yosefe nu Yesura woi nogo nogo potinu awa dai giwa. 56 Nukare giro noko ewesemuro so nusokare nana baro ou zamare ata gawi enire sia wewa. Sia wewa Sabat pura kei awenu giro nukare lo ge dipinoise doro itiwa awa.