28
Yesu erinua.
Sabat pura tepo wenu Sande pina atitinoinu Maria Madala natara nu zazo nusoreto bi diti gamu sero bamuwato awa. Susauwato duwi bamu sumunu Tuara angelo zo meni utura ena osero omata musuninu enibara bamunu nu tame arumuro itinua awa. Benau nuso awa piri-piri ine zasipitinoinua. Ota tama woi nuso iboi-tatana awa kapa me kapawai, poraga ine awa. Are dia ema nukare giro azu wetu zipenu duro ema bebetenai ine wero itiwa awa.
Are bama eto baro kei awewato angelo meni ego senua awa, “Nito azu oko waweto. Na gosinona: Nito Yesu ni pasinaira dai awa gamu sero tupewato. Ata nu ego oko itia. Nu gita nimorekare senua da ago wero eria. Nito muuto, masi nuso gaweto. Giti moka nisoto meni giro amire eya bamuro bua mai nusore ego seuto: Yesu nu betaira ena eriro Galilaya zebura gita susawia. Are nikare baro nu ana gamunowa. Ge aware tona awa.” Angelo meni ago senu giro nuto bi diti doro eya azu bamuwato. Ata nuto yawa sara bamu dai wero bua mai nusore oziga samuto sumai gege sumuro bamuwato awa. Susauwato Yesu meni ebete ena nuto tamunua. Tamuro numoreto ego senua awa, “Pina koko.” Ago senu nuto nuso nana zora koiniroto te nuso ziwato awa. 10 Ago wewato Yesu meni ego senua awa, “Nito azu oko waweto. Baro otao mamai naso sawato Galilaya zebura bamuro na gamunora.” Ago senua awa.
Soldia ema baro ge uge wewa.
11 Bama eto susauwato bi diti dia nusokare nana eni meni eya sumuro baro nate ena pris babezinomare uge inoise nena kei awenua amira uge wero tepo wewa awa. 12 Ago sewa niniro nukare simaire dai auniro ge sero niniro awero soldiare moni witai potitinoise ego sewa awa, 13 “Nikare ego seu, ‘Pire gitawa inonakare bua mai nuso meni kei awero woi nuso bewana puro baera.’ 14 Ge awa ema tua meni niniro nimorekare nena zo wai azu oko wawe. Nakare nu uzutiro sanakare ninamunoya.” 15 Ago sewa soldia meni moni awa pumuro ge sai awa dimuwa awa. Are opi ge awa Yuda emara nana te wenua. Te wero itewia itia.
Yesu meni dirumura ena kei awero bua nuso bua mai nusore sero potinua.
16 Bua mai 11 nukare awa Galilaya zebura dirumu zo gita Yesu meni numorekare senua amira witiwa awa. 17 Witiro numa giro nuso nana baro kokoiniwa awa. Da da meni awa duba saisai wewa awa. 18 Are Yesu meni nusokare nana zora baro ego toise tugata wenua awa, “Putou bamubamu utura amire zebura amire dapikarago namore potiro tepo wai. 19 Are nikare zebu sero susawise ema dubu sero ge tugata wawa niniro awiso naso ware. Ago inoise Mama ata Mai ata Ozana amira zazora susupitinoise ge ou guteu pumare. 20 Ota potai ge sero gipero awinowena awa gipeu dimuro tepo ware. Are sana niniu. Na waiko be giti nimorekare dai nuana zebura be tepo wamunoya awa.”