4
Ema zo meni nena we buye apenua amira ge bezai.
Yesu nu ou ubura noko baro ge tugata inoinu ema bama dainiro-bake ami nuso nana kei awewa. Are nu wa isero witiro arumuro itinu ema diti bamu meni kora itiwa. Ago itiwa nu numorekare ge bezai eni toise nena witai numorekare tugata inoinua. Tugata inoise numorekare ego senua awa, “Sana niniu. Ema zo meni nena we buye apamu sero bamunua awa. Bamuro nena we apitinoinu we eni ebete ena duuwa ni mamai meni tamuro niro tepo wewa awa. Ota we eni meni awa zebu omata tame kara-kara wai amira duuwa awa. Zebu awa tumou tepo, are we ami eya eriwa awa. Ago wero tatawi nusokare iboboi tepo, are waiko meni witiro moenu binero betewa tepo wenua awa. Ota we eni meni awa zebu iwera tatawi itiwa amira duuwa awa. We awa iwere dai dapikarago te tetemo eriro iwe meni nena awa denu me kaka ziamu wenua awa. Ota we eni meni awa zebu me gawire amira duro eriro zamuro me saisai ziwa awa. We zora me 30 zinu, we zora me 60 zinu, we zora me 100 zinua.” Ago sero senua awa, “Zo nu danare meni ge ei awa ninaise.” Ago senua awa.
Yesu meni ge bezai toisonua amira susu.
10 Ema bama bozewa amire ema eni meni Yesure dai noisowa ata bua mai nuso 12 ami ge bezaira susu gamu sero nu atata wewa. 11 Atata wewa giro nu numorekare ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge bezero itewia, amira susu awa nikare ninawise sai itia awa. Ata eni bamu awa ge bezaira uge gege ninarise sero towena. 12 Porofete Yesaya meni ge ego gaenua awa,
Nukare duba kapeteniro nuai sekara nuara na Anutu meni pasina nusokare disamena, nukare giti moka nusokare meni garise, ata oko giro baitarise. Nukare uge ninarise, ata ugera susu oko niniro baitarise. Anutu meni ago senua, are na ge bezai gege numorekare towena.” Yesu meni ago senua awa.
Nena we amira ge bezai amira susu kereninua.
13 Yesu meni ago sero numorekare ego senua awa, “Nikare ge bezai amira susu awa kaka gamu inowita? Are nikare nogo wero ge bezai eni amira susu giro baitamunowi? 14 Susu nuso ego ewa: Ema we uramu apitinoya ami Oziga Ewanana amira ge we urinoya. 15 Ata ema enira duba awa ebatara zebu zewai ine. Nukare Oziga Ewanana ninitinuawera Satan meni eya muro Oziga Ewanana dana nusokarera toitinowia awa soinowia. 16 Da ago ine ema eni nukare zebu omata tame kara-kara wai ago ine awa. Nukare utura ge niniro eya pumuro yawa sara inora. 17 Ata nukare tatawi tepo. Nukare Tuara ebata awa be pei-kaka gege ama ganero noma amire waya nusokare nana kei awawi erama meni utura ge emo iwo numorekare wawera giro nukare eya ebata awa dotinowera. 18 Ema eni nukare zebu iwere ine. Nukare ami utura ge ninitinora, 19 ata nukare zebura nena emo kotumu-katumu inoise wau moni emo yawa sara inoise nena eure-taure amira duba-duba inoise nowera, are tani ago ami utura ge gogowara me oko kei awamunoya. 20 Ata ema eni meni awa zebu me gawire ine. Nukare ami utura ge niniro poti dube niro me zizinora — eni 30, eni 60, eni 100.” Ago senua awa.
Zasimai au sose piero bezai.
21 Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nakai lam gaero puro au sose piero potitinowenikaita? Tepo awa. Ota nakai lam awa so atune potitinowenikaita? Tepo awa. Nakai lam gabarira kimenitinowenakai. 22 Nena bezai dapikarago ama kei damu namunora. Nena gogowai dapikarago ama kei damu namunora. 23 Zo nu danare meni ge ei awa ninaise.” Ago senua awa.
24 Nu numorekare ego senua awa, “Ge ninitinowa awa niniro baitiu. Nikare nena eramare potamunowa te Anutu meni nimorekare potamunoya. Nena amire nena enire ewesemamunoya. 25 Anutu meni ema zo ge me eni puro nowia amire ge me bamubake potamunoya. Ota ema zo ge me pei-kaka gege puro nowia amira ge me awa Anutu meni soero pumamunoya.” Ago senua awa.
Nena we urawera eritinowia amira ge bezai.
26 Yesu meni ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa ego ine itia: Ema zo meni nena we bua nusora urinowia. 27 Nena we urero nu awiyo-ditiyo awinoma we meni eritinuawi ema meni we eraira susu kaka giro baitamu. 28 Zebu meni nu nutope gawi nenare potitinowia. Gita pogi kei awinowia amire me zizinowia. Ago wero amire me pisisinowia awa. 29 Pisero izawi amire ema ami naira be kei awetia asero ema eni kasiwa orosowaire nena pumarise sero buye potitinowia.” Ago senua awa.
Mastet me amira ge bezai.
30 Yesu meni ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa nogo ine asamunonikai? Nakai susu awa kerenamu sero ge bezai nogo ine sanakai te wamunoi? 31 Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa ni zo zazo mastet asinowenakai amira me ine awa. Ema meni me awa buye urinowera be amire me awa zebura ni me dapikarago itera amira osai nusokare awa. 32 Ata urawera eriro ni pei-mamai zepa da gege itai awa dainiro bamu inowia. Ago wawi bona nuso babezinoma kei awawera ni mamai meni duga nusora muro bonara zau potitinowera.” Ago senua awa.
Yesu nu ge bezai gege toisonua.
33 Yesu meni ge bezai saisai toise Oziga Ewanana eramare toisonua awa. Ninai nusokarera te toisonua. 34 Nu ge bezai gege numorekare toisonua. Ata bua mai nuso imata numore dai itasara be amire nu gera susu numorekare kerenitinoisonua awa.
Yesu meni senu bisi bamu binono denua.
35 Be amire tua zinu Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Nakai ou ubu semuro enibara bayanekai.” 36 Ago senu giro nukare ema bama diti bamu awa doro Yesu wara dago itinu giro nu puro bamuwa. Wa eni numorekare dai bamuwa. 37 Susauwa bisi pena-pana kei awenu kakawa meni wa kukunamu sero inoinua. 38 Ota Yesu meni awa wa awene baro giti guta waira duro gitawa inoinua. Are nukare nu awa-uzero numore ego sewa awa, “Gipai ema, nakai betai sogo inonakai ami emo kotupitinosita?” 39 Ago sewa nu eriro bisi senero kakaware ego senua awa, “Ni tepo we. Bisi dero iti.” Ago senu so bisi binono denu 40 nu numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro wama bazizinoi? Nikare tuma diai tepo ni?” 41 Ago senu nukare mamaniro ina-sa wewa awa, “Ema ei awa neni? Bisire oure dai ge nuso dipinora.” Ago sewa awa.