3
Waya nasokai meni Anutura ge oko puro osamunoya.
Yuda ema tagire ami ema Yudako dainitinoise nena ewa-gaewa pumai te inorita? Iyo. Nena ewa-gaewa dainiro Yuda emara nana potai awa. Bamu zo ego ewa. Anutu meni bowi ge nuso eure-taure awa garise sero wana nusokarera potinua. Awa nogo ni? Yuda ema eni meni ge nuso puro tuma kaka diamu wewa, are ego samunonikaita? Nukare tuma kaka diamu wewa giro Anutu meni sai zewai wai nuso awa ina donua. Ago samunonikaita? Tepo awa . Ego ganakai me wae: Erama dapikarago opi towera, ata Anutu meni opi oko samunoya. Nu sai zewai wamunoya. Are amira ge gayai zo ego itia ewa,
Ge sasa gara me wamunoya.
Ni gera potara dainamunosa. Ema eni meni ego samunora, “Pasina nasokai meni Anutu saramai nusora susu awa kerenitinowia, are nu pasina nasokaira ina potai te kaka wamu wamunoya.” Ema ago sara te wamunoita? Tepo awa. Anutu nu waya nasokaira ina potai te wamunoya awa. Anutu opi wai ema sia, awa nu opi wai ami nogo wero ema nakai dapikarago gera potiro awina-dawina wami? Ota zo meni awa ego samunoya, “Ge opi sai naso meni Anutura ge me poti damu nawi* zazo bowire nuso wititinowia, are nu nogoro namore pasina mai asinoise ina namore potamu towi? Noko, Anutura zazo de ike namu sero pasina wanekai.” Zo meni ago samunoya. Ata ago ine tepo awa. Ota eni meni nakare natopekare opi ge awa tugata inowenakare sia toise zazo nasokare puro osamu inowera. Opi ge ago ine toise ebata waya patitinowera nusokare nana ina kei awai te wamunoya.
Ema dapikarago waya wewa.
Are nogo samunonikai? Nakai Yuda ema meni Anutura nana benaura ema eni dainiro nowenikaita? Tepo awa. Emoko sesena awa. Yuda emata ema Yudako nakai eroma pasinara sou inowenakai awa. 10 Amira ge gayai zo ego itia ewa,
Ema zo meni saramaire oko nowia. Tepo me tepo awa.
11 Ema zo meni Anutura ebata me oko gosinowia. Tepo me tepo awa. Ema zo meni Anutu tamamu oko kau inowia.
12 Ema dapikarago Anutu dowa. Dapikarago waya wewa awa. Zo da di bua ewanana kaka wamu inowia. Tepo me tepo awa.
13 Be so nusokare awa bi ditira ura matu wamai ine, are be nusokarera ge awa waya, isasa gugumu sai ine. Iwawa nusokare kapetenawi etetenai ge kei awinowia. Ge nusokare towera awa zi goroba maira be pora ine awa.
14 Waru gere tini kapai gere be nusokare nana itewia.
15 Mai dai betaira te peu wero nowera.
16 Nukare ema bama usi-besi wawera duba nai kei awinowia.
17 Begara ebata awa oko patitinowera.
18 Ota Anutu giro azu wai awa nusokare nana oko itia. 19 Agoro nakai ego ninitinowenakai awa. Lo ge awa lo gera mamana nakai dai tugata wai, are Yuda emata ema Yudako dapikarago ami susu nasokai kerenai ge tepo itanisekai o Anutura nana kei awero ge bua wero duanisekai lo ge sai itia. 20 Are nakai Anutura nana kei awero ge bua wero duwamunonakai. Nera kota, lo ge dipinoise Anutura giti mokara saramai ine oko itia. Lo gera bua ego ewa: Lo ge meni waya nasokai kerenawi nakai pasina mai awa gosinowenakai.
Zo nu Yesu tuma diamunoya nu awa Anutu meni
saramaire asamunoya.
21 Ata zeme Anutu meni ema saramaire asinowia amira ebata kereninu itewia. Are ebata awa lo ge dimaira oko itia. Awa lo ge ata porofetera ge gayai ami ebata amira ge soga inowera. 22 Saramaira ebata awa ego ewa: Zo nu Yesu Kristo tuma diamunoya, nu awa Anutu meni saramaire asamunoya. Dubu zo susu ewe dubu zo susu ewe ago oko itia. 23 Nera kota, nakai dapikarago pasina wenakai. Are Anutura simai zasimaire amira kei awai ine te oko inowenakai. 24 Ata Yesu Kristo meni nakai wayara mui besamu sero nakai emo betenua, are Anutu meni awa-diai nuso emo wero nakai pasina tepo saramaire asinowia awa. Nu nuai seka awa nupe potitinowia. 25 Nune Yesu poti zebura ninu nakai emo betinoise orara nuso zozenu pasina nasokai disenua, are nu tuma didinowera amira pasina disenua awa. Pasina gita inoisowa awa Anutu meni awa-dirogiro gago-giago wero doro itisonua. Ago inoe donu Yesu meni ama betero pasina awa disenua. Ago inoise Anutu nu pasina nusokare tepo duai ine tepo noisonua amira susu awa kereninua. 26 Anutu nu saramaira mama nowia ami Yesu tuma diamunora nukare awa pasina tepo saramaire asinowia, susu awa be zeme emire kei damu naise sero Yesu poti zebura ninua. 27 Are tama puro witaira susu awa nasokai nana itita? Tepo awa. Tama puro witaira susu nasokai nana ena tepo wenua. Nemi musuninu tepo wenu? Lo ge dipinoise bua ewanana wai amira ebata meni musuninuta? Tepo awa. Tuma diaira ebata meni musuninu tepo wenua awa. 28 Are nakai ge ego towenakai awa ziro tata-tata inowenakai: Ema nakai lo ge dipinowenakai amira kota, Yesu tuma didinowenakai amira Anutu meni nakai pasina tepo saramaire asinowia awa. 29 Agoro Anutu nu Yuda emara Tua gegeta ema Yudako amira Tua dai ni? Nu ema Yudako amira Tua dai awa. 30 Nera kota, Tua daimata gege itia. Nune ami Yuda emata ema Yudako dai tuma diai nasokai amira nakai pasina tepo saramaire asinowia awa. 31 Agoro ago toise tuma diai emo inoise lo ge musunitinowenikaita? Tepo awa. Nakai tuma diaira ebata patitinoise lo ge wanisekai sai awa mera potinakai dopenua awa.